Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2007 z dne 22. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2007 z dne 22. 3. 2007

Kazalo

1257. Navodilo o izračunu postavke »Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij« v obrazcih KUS-P in KUS-Ž, stran 3314.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi drugega odstavka 6. člena Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04, 95/04, 65/05, 31/06 in 38/06) in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 9/07) izdaja
N A V O D I L O
o izračunu postavke »Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij« v obrazcih KUS-P in KUS-Ž
1. člen
(Splošne določbe)
S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje izračun postavke »Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij«, v obrazcih KUS-P in KUS-Ž, iz sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04, 95/04, 65/05, 31/06 in 38/06).
2. člen
(Izračun postavke)
(1) Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij v obrazcu KUS-P je:
1.1. Presežek iz prevrednotenja premoženjskih zavarovanj v zvezi z:
– opredmetenimi osnovnimi sredstvi,
– finančnimi naložbami v kapital družb v skupini, pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb
– nekratkoročnimi sredstvi za prodajo,
– finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo,
– drugimi finančnimi instrumenti,
– drugimi presežki iz prevrednotenja, zmanjšan za
1.2. Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki so financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij premoženjskih zavarovanj.
(2) Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij v obrazcu KUS-Ž je:
1.1. Presežek iz prevrednotenja življenjskih zavarovanj v zvezi z:
– opredmetenimi osnovnimi sredstvi,
– finančnimi naložbami v kapital družb v skupini, pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
– nekratkoročnimi sredstvi za prodajo,
– finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo,
– drugimi finančnimi instrumenti,
– drugimi presežki iz prevrednotenja, zmanjšan za
1.2. Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki so financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij življenjskih zavarovanj.
(3) Izračun postavke je predpisan z vsebino in obliko obrazcev PPK-P za premoženjska zavarovanja in PPK-Ž za življenjska zavarovanja, ki sta sestavni del navodila.
3. člen
(Ukinitev prejšnjega navodila)
Z dnem začetka veljavnosti tega navodila preneha veljati Navodilo o izračunu postavke »Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij« v obrazcih KUS-P in KUS-Ž (Uradni list RS, št. 95/04 in 31/06).
4. člen
(Uveljavitev navodila)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. marca 2007
EVA 2007-1611-0079
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.