Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

883. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2007, stran 2352.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (100/05 – UPB1, 21/06 – Odl.US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 1/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na 3. redni seji dne 15. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zreče za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Zreče za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni šestmestnih kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 +----------------------------+------------+
 |A. BILANCA PRIHODKOV IN   |    v EUR|
 |ODHODKOV          |      |
 |              |      |
 +----------------------------+------------+
 |Skupina/Podskupina     |  Proračun|
 |kontov/Konto/Podkonto    |  leta 2007|
 |              |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |I.  |SKUPAJ PRIHODKI    |4.878.405,43|
 |   |(70+71+72+73+74)   |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |TEKOČI PRIHODKI    |4.520.172,99|
 |   |(70+71)        |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |70  |DAVČNI PRIHODKI    |3.883.089,87|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |700 Davki na dohodek |3.048.278,00|
 |   |in dobiček      |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |703 Davki na     | 435.811,37|
 |   |premoženje      |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |704 Domači davki na  | 384.812,55|
 |   |blago in storitve   |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |706 Drugi davki    |  14.187,95|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |71  |NEDAVČNI PRIHODKI   | 637.083,12|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |710 Udeležba na    | 133.204,29|
 |   |dobičku in dohodki od |      |
 |   |premoženja      |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |711 Takse in     |  8.345,85|
 |   |pristojbine      |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |712 Denarne kazni   |  2.793,88|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |713 Prihodki od    | 270.739,44|
 |   |prodaje blaga in   |      |
 |   |storitev       |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |714 Drugi nedavčni  | 221.999,67|
 |   |prihodki       |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |72  |KAPITALSKI PRIHODKI  | 283.758,97|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |720 Prihodki od    | 133.533,63|
 |   |prodaje osnovnih   |      |
 |   |sredstev       |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |721 Prihodki od    |    0,00|
 |   |prodaje zalog     |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |722 Prihodki od    | 150.225,34|
 |   |prodaje zemljišč in  |      |
 |   |neopredmet.      |      |
 |   |dolgoročnih sredstev |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |73  |PREJETE DONACIJE   |    0,00|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |730 Prejete donacije |    0,00|
 |   |iz domačih virov   |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |731 Prejete donacije |    0,00|
 |   |iz tujine       |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |74  |TRANSFERNI PRIHODKI  |  74.473,47|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |740 Transferni    |  74.473,47|
 |   |prihodki iz drugih  |      |
 |   |javnofinančnih    |      |
 |   |institucij      |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |II. |SKUPAJ ODHODKI    |4.900.739,60|
 |   |(40+41+42+43)     |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |40  |TEKOČI ODHODKI    |1.827.533,14|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |400 Plače in drugi  | 376.064,10|
 |   |izdatki zaposlenim  |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |401 Prispevki     |  52.996,16|
 |   |delodajalcev za    |      |
 |   |socialno varnost   |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |402 Izdatki za blago |1.369.750,46|
 |   |in storitve      |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |403 Plačila domačih  |  1.251,88|
 |   |obresti        |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |409 Rezerve      |  27.470,55|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |41  |TEKOČI TRANSFERI   |1.939.685,42|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |410 Subvencije    |  62.593,89|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |411 Transferi     |1.126.729,93|
 |   |posameznikom in    |      |
 |   |gospodinjstvom    |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |412 Transferi     | 282.861,01|
 |   |neprofitnim      |      |
 |   |organizacijam in   |      |
 |   |ustanovam       |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |413 Drugi tekoči   | 467.500,59|
 |   |domači transferi   |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |414 Tekoči transferi v|    0,00|
 |   |tujino        |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |42  |INVESTICIJSKI ODHODKI | 913.864,05|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |420 Nakup in gradnja | 913.864,05|
 |   |osnovnih sredstev   |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |43  |INVESTICIJSKI     | 219.656,99|
 |   |TRANSFERI       |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |430 Investicijski   | 219.656,99|
 |   |transferi       |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK | –22.334,17|
 |   |(I.-II.) (PRORAČUNSKI |      |
 |   |PRIMANJKLJAJ)     |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |B.  |RAČUN FINANČNIH    |      |
 |   |TERJATEV IN NALOŽB  |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH |      |
 |   |POSOJIL IN PRODAJA  |      |
 |   |KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |
 |   |(750+751+752)     |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |75 PREJETA VRAČILA  |    0,00|
 |   |DANIH POSOJIL     |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |750 Prejeta vračila  |    0,00|
 |   |danih posojil     |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |751 Prodaja      |    0,00|
 |   |kapitalskih deležev  |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |752 Kupnine iz naslova|    0,00|
 |   |privatizacije     |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |V.  |DANA POSOJILA IN   |      |
 |   |POVEČANJE KAPITALSKIH |      |
 |   |DELEŽEV        |      |
 |   |(440+441+442+443)   |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |44  |DANA POSOJILA IN   |    0,00|
 |   |POVEČANJE KAPITALSKIH |      |
 |   |DELEŽEV        |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |440 Dana posojila   |    0,00|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |441 Povečanje     |    0,00|
 |   |kapitalskih deležev in|      |
 |   |naložb        |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |442 Poraba sredstev  |    0,00|
 |   |kupnin iz naslova   |      |
 |   |privatizacije     |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |443 Povečanje     |    0,00|
 |   |namenskega premoženja |      |
 |   |v javnih skladih in  |      |
 |   |drugih osebah javnega |      |
 |   |prava, ki imajo    |      |
 |   |premoženje v svoji  |      |
 |   |lasti         |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |VI. |PREJETA MINUS DANA  |      |
 |   |POSOJILA       |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |IN SPREMEMBE     |    0,00|
 |   |KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |
 |   |(IV.-V.)       |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |C.  |RAČUN FINANCIRANJA  |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)  |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |50  |ZADOLŽEVANJE     |  29.210,48|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |500 Domače      |  29.210,48|
 |   |zadolževanje     |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550) |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |55  |ODPLAČILA DOLGA    |  89.717,91|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |550 Odplačila domačega|  89.717,91|
 |   |dolga         |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)| –82.841,60|
 |   |SREDSTEV NA RAČUNIH  |      |
 |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.- |      |
 |   |VIII.)        |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE   | –60.507,43|
 |   |(VII.-VIII.)     |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |XI. |NETO FINANCIRANJE   |  22.334,17|
 |   |(VI.+VII.-VIII.-IX.) |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |STANJE SREDSTEV NA  |  82.841,59|
 |   |RAČUNIH DNE 31. 12.  |      |
 |   |PRETEKLEGA LETA    |      |
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
 |   |9009 Splošni sklad za | – ali 0 ali|
 |   |drugo         |      +|
 |   |           |      |
 +-----+----------------------+------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, so priloga k temu odloku.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe in proračunske postavke (stroškovna mesta).
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01, 105/06), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
2. prihodki turistične takse po 20. členu Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
3. prihodki iz naslova takse za obremenjevanje vode po 21. členu Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44-95,8/96, 124/00, 49/01, 8/04, 23/04),
4. prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje okolja po 22. in 23. čl. Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06),
5. prihodki komunalnega prispevka po Zakonu o urejanju prostora (Ur. list RS, št. št. 110/02, 8/03 – popr.),
6. prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in drugi prihodki.
Med namenska sredstva spadajo tudi zbrana sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
8. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 19.612,75 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.173,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.252,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 29.210,48 EUR, in sicer za naslednje investicije.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 87.631,00 EUR.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, katerih ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 41.729,00 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zreče v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0003/2006
Zreče, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost