Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

871. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 2328.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06), v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 Odl. US: U-I-13/94–65, 45/1994 Odl. US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl. US: U-I-285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl. US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl. US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl. US: U-I-274-95, 44/1996 Odl. US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl. US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl. US: U-I-4/99, 36/1999 Odl. US: U-I-313/96, 59/1999 Odl. US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl. US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl. US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl. US: U-I-416/98-38, 87/2001 – ZSam-1, 16/2002 Skl. US: U-I-33/02-7, 51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl. US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl. US: U-I-111/04-21, 72/2005, 21/2006 Odl. US: U-I-2/06-22) ter v skladu s 45.a členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/1993, 7/1994, 33/1994, 61/1995 Skl. US: U-I-213/95, 70/1995, 20/1998 Odl. US: U-I-283/94, 51/2002, 11/2003 Skl. US: U-I-417/02-7, 73/2003 Odl. US: U-I-346/02-13, 72/2005, 72/2005-ZLS-M, 121/2005, 70/2006 Odl. US: U-I-49/06-30) je Občinski svet Občine Loški Potok na 3. redni seji dne 9. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06) in Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06), kolikor niso v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, predsednikom krajevnih odborov ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripada plačilo za opravljanje funkcije, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika, smiselno določbam v prvem odstavku navedenih zakonov.
2. člen
Občinski funkcionarji so župan, podžupan in člani občinskega sveta. Podžupan in člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Loški Potok, ki sodi v šesto skupino občin, določena osnovna plača z uvrstitvijo v 49. plačilni razred. V primeru, če župan funkcijo opravlja nepoklicno, mu namesto plače pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% osnovne plače župana VI.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJ IN SEJNIN OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
4. člen
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana se ugotovi tako, da se osnovna za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek, ki znaša 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini, ter dodatek za delovno dobo.
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v znesku 50% plače, brez dodatka za delovno dobo, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana je sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji, ki znaša v neto znesku 70 € za vsako sejo.
Za čas, ko podžupan nadomešča župana in opravlja njegove naloge, mu pripada plačilo največ v višini 40% plače župana. Višino zneska za izplačilo določi župan.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta, ki v neto zneskih znaša za:
+----------------------------------+-----+
|– udeležbo na redni in izredni  | 50 €|
|seji občinskega sveta       |   |
|                 |   |
+----------------------------------+-----+
|– predsednikovanje seji delovnega | 50 €|
|telesa              |   |
|                 |   |
+----------------------------------+-----+
|– udeležbo na seji delovnega   |  30|
|telesa, katerega član je,     |  €.|
|                 |   |
+----------------------------------+-----+
Izplačilo se opravi na podlagi odločbe, izdane po tem pravilniku, in evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi tajnica župana.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati zakonsko določenih 15% letne plače župana.
7. člen
Občinskemu funkcionarju izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob nastopu funkcije odločbo o plači oziroma o plačilu za opravljanje funkcije.
Z odločbo se opredelijo osnove za ugotovitev višine in način izplačila plače oziroma plačila za opravljanje funkcije.
III. NAGRADE
8. člen
Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta, določi nagrada v višini 30 € neto v obliki sejnine, ki se izplača v obliki sejnine na podlagi odločbe.
9. člen
Predsednik nadzornega odbora občine ima za predsedovanje na seji nadzornega odbora pravico do nagrade v obliki sejnine v višini 60 € neto, za udeležbo na seji občinskega sveta pa v višini 30 € neto.
Člani nadzornega odbora imajo za udeležbo na seji pravico do nagrade v višini 40 € neto.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji in kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora na podlagi ustrezne pogodbe, sklenjene za posamezno koledarsko leto, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi tajnica župana.
10. člen
Predsednik, člani in tajnik občinske volilne komisije ter predsednik in člani volilnih odborov imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do plačila za opravljanje funkcije.
Sklep o obsegu sredstev za plačila iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev, na predlog občinske volilne komisije.
Plačila za opravljanje funkcije članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Plačila za opravljanje funkcije članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi Republiška volilna komisija za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastane pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja občine Loški Potok. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
12. člen
Pravice iz 11. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcij in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci na osnovi tega pravilnika, se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Loški Potok.
14. člen
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana se izplačuje mesečno, ostala izplačila po tem pravilniku pa se izplačujejo praviloma vsake tri mesece.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo v tridesetih dneh po končanem službenem potovanju.
15. člen
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Povračila stroškov, nadomestila in drugi prejemki, navedeni v tem pravilniku, se usklajujejo skladno s predpisi, ki jih urejajo.
O spremembi višine sejnin in plačil za opravljanje funkcije odloča občinski svet s posebnim sklepom na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na predsednike in člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi izplačila sejnin članom in predstojnikom štabov za civilno zaščito in članom drugih delovnih teles, ki jih ustanovita ali imenujeta občinski svet ali župan.
17. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. Z njegovo uveljavitvijo preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 113/03).
Št. 100-0002/2007
Hrib - Loški Potok, dne 9. februarja 2007
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost