Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

870. Odlok o dopolnitvi Ureditvenega načrta za osrednji del naselja HRIB-JUG (LP1-S4-S2-jug), stran 2327.

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 3. redni seji dne 9. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Ureditvenega načrta za osrednji del naselja HRIB-JUG (LP1-S4-S2-jug)
1. člen
Sprejme se DOPOLNITEV Ureditvenega načrta za osrednji del naselja HRIB-JUG (LP1-S4-S2-jug), ki jo je pod številko projekta 24/06, izdelal ARHIS, d.o.o. Zagorje ob Savi, v februarju leta 2007.
2. člen
Ureditveno območje dopolnitev Ureditvenega načrta vključuje zemljišče parc.št. 284/1-del, 322.S in 323.S, vse v k.o. Hrib.
Predmet dopolnitev ureditvenega načrta je razširitev meje Ureditvenega načrta in načrtovanje izgradnje Doma starejših občanov kot dopolnitev obstoječe strnjene mešane gradnje naselja s centralnimi funkcijami, kjer so površine v okviru obstoječega ureditvenega načrta za osrednji del naselja HRIB-JUG (LP1-S4-S2-jug) namenjen predvsem centralnim dejavnostim naselja Hrib - Loški Potok, kot centra širšega zaledja in občinskega središča.
Površina ureditvenega območja dopolnitev Ureditvenega načrta za osrednji del naselja HRIB-JUG (LP1-S4-S2-jug) je 3.700,00 m2.
3. člen
V odloku o Ureditvenem načrtu za osrednji del naselja HRIB-JUG (LP1-S4-S2-jug), (Uradni list št. 55/1999) se v poglavju II. UREDITVENO OBMOČJE v 3. členu za parcelo 282 vstavi parc. št 284/1-del, 322.S in 323.S.
4. člen
V poglavju III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI IZRABE se v 6. členu v tretjem odstavku – površine poslovno-trgovskega in stanovanjsko-turističnega programa –LP1-S4-S2-C3 doda tretja alineja, ki se glasi: – Dom starejših občanov.
5. člen
V 9. členu se doda četrta alinea: – gospodarsko poslopje 322.S, pomožni gospodarski objekt 3323.S.
6. člen
V poglavju IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE se v 24. členu doda alinea, ki se glasi:
Novo – Južno od obstoječega objekta »predilnice Tržič« se na parc. št. 284/1-del, 322.S in 323.S vse v k. o. Hrib predvidi izgradnja novega objekta – Dom starejših občanov. Pri gradnji objekta se mora obvezno upoštevati:
– velikost in obliko gradbene parcele;
– gradbeno linijo in lego objekta, položaj objekta na parceli;
– tlorisni in višinski gabariti novogradnje Doma starejših občanov, ki so naslednji:
Tlorisni gabarit: dimenzij 27,01 x15,20 m in 24,43 x 13,40 m, zavrten za 15° od osnovne linije.
+-----------------+----------------------+
|Višinski     |K+P+1+M, (delno    |
|gabarit:     |vkopana klet)     |
|         |           |
+-----------------+----------------------+
|Višina      |max 1,40 m      |
|kolenčnega zidu: |           |
|         |           |
+-----------------+----------------------+
|Absolutna kota  |+- 0,00 = 762,70   |
|pritličja:    |           |
|         |           |
+-----------------+----------------------+
|Absolutna kota  |– 3,20 = 759,50    |
|kleti:      |           |
|         |           |
+-----------------+----------------------+
|Streha:     |dvokapnica v naklonu |
|         |35° s frčadami.    |
|         |           |
+-----------------+----------------------+
Vsi dostopi so na vzhodni strani objekta na nivoju kletne etaže.
– Na območju dopolnitev ureditvenega načrta je dopustna gradnja pomožnih objektov in nadstrešnic.
– Novogradnja je odmaknjena:
– 7,07 m od ceste za Šegovo vas,
– 32,87 m od državne ceste,
– 16,15 m od sosednjega stanovanjsko-poslovnega objekta,
– 22,95 m od najbližnje sosednje stanovanjske,
– od sosednjih parcel več kot 4,00 m.
– Sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tudi načrt krajinske arhitekture.
– Zunanja ureditev:
Na parceli se uredijo parkirišča za zaposlene in obiskovalce skupaj 15 PM. Tlorisna velikost enega PM znaša 5,00 x 2,50 m, parkirišča za invalide so dim. 5,00 x 3,00 m.
Povozne površine in parkirišča naj se izvedejo v protiprašni izvedbi-asfaltu.
Zahodno od objekta so v II. fazi predvidene sprehajalne poti in rekreacijske površine.
Zelene površine se uredijo z zasaditvijo avtohtonih rastlinskih vrst. Pohodne površine se tlakujejo in obrobničijo z vrtnimi robniki.
Višina zemljišča na parcelnih mejah naj bo prilagojena sosednjemu zemljišču. Nivojske razlike naj se premeščajo z brežinami, le izjemoma z oporni zidovi, ki naj se izvedejo v naravnem kamnu in ozelenijo, tako da betonske površine ne bodo vidne.
Območje se lahko ogradi, kolikor je to nujno potrebno zaradi zavarovanja zemljišča, objektov in naprav pred vplivi okolice. Ograja mora biti ustrezno oblikovana in prilagojena celotni arhitekturi območja. Locira se lahko 0,50 m od parcelne meje, vendar tako, da ne bo ovirala preglednosti na cestnih površinah.
7. člen
Pri načrtovanem posegu v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravne vrednote in ohranitve biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za dopolnitev oziroma razširitev Ureditvenega načrta za osrednji del naselja HRIB-JUG (LP1-S4-S2-jug).« (ZRSVN, OE Ljubljana, november 2006), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Loški Potok.
8. člen
Sestavni del tega odloka so tudi tekstualni in grafični prikazi dopolnitev ureditvenega načrta ter smernice in mnenja nosilcev urejanja.
9. člen
Ostala določila veljavnega odloka ostanejo nespremenjena.
10. člen
Dopolnitev ureditvenega načrta je stalno na vpogled pri občinski upravi Občine Loški Potok.
11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem Dopolnitev ureditvenega načrta opravlja pristojna služba občinske uprave.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3500-0001/2006
Hrib - Loški Potok, dne 9. februarja 2007
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost