Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

869. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2007, stran 2325.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 3. redni seji dne 9. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Loški Potok za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+-----------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN     |     |
|   |ODHODKOV           |v eurih |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |Skupina/podskupina kontov  |Proračun |
|   |               |  2007 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|I.  | SKUPAJ PRIHODKI       |     |
|   |(70+71+72+73+74)       |2.596.216|
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |1.364.889|
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI       |1.341.145|
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in   |     |
|   |dobiček           |1.259.819|
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje   | 43.269 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago in |     |
|   |storitve           | 38.057 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |706 Drugi davki       |   0 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI      | 23.744 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in  |     |
|   |prihodki od premoženja    | 10.182 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine   | 1.669 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |712 Denarne kazni      |   0 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje   |     |
|   |blaga in storitev      | 1.252 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki | 10.641 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI     | 41.729 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje   |     |
|   |zemljišč in neopredmetenih  |     |
|   |dolg. sredstev        | 41.729 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|3  |PREJETE DONACIJE       |   / |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |730 Prejete donacije iz   |     |
|   |domačih virov        |     |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI     |1.189.598|
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz  |     |
|   |drugih javnofinančnih    |     |
|   |institucij          |1.189.598|
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|II. | SKUPAJ ODHODKI       |     |
|   |(40+41+42+43)        |2.560.281|
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI        |253.294 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki  |     |
|   |zaposlenim          | 92.580 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev  |     |
|   |za socialno varnost     | 15.552 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in   |     |
|   |storitve           |134.730 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih obresti | 7.094 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |409 Rezerve         | 3.338 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI       |519.498 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |410 Subvencije        |   0 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom  |     |
|   |in gospodinjstvom      |268.485 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim  |     |
|   |organizacijam in ustanovam  | 24.307 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |413 Drugi tekoči domači   |     |
|   |transferi          |226.706 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI    |1.701.097|
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja     |     |
|   |osnovnih sredstev      |1.701.097|
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI   | 86.392 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |431 Investicijski transferi |     |
|   |pravnim in fizičnim osebam, |     |
|   |ki niso PU          | 75.417 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |432 Investicijski transferi |     |
|   |proračunskim uporabnikom   | 10.975 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-  |     |
|   |II.) (PRORAČUNSKI      |     |
|   |PRIMANJKLJAJ)        | 35.935 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |     |
|   |NALOŽB            |     |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH    |     |
|   |POSOJIL IN PRODAJA      |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |   0 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |   0 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |     |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |     |
|   |DELEŽEV           |   0 |
|   |(IV-V)            |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA      |     |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)      |   0 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|50  |ZADOLŽEVANJE         |   0 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje   |   0 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)    | 38.015 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA       | 38.015 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|   |550 Odplačila domačega dolga | 38.015 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA |     |
|   |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.- |     |
|   |VIII.)            | –2.080 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   |     |
|   |VIII.)            |–38.015 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-  |     |
|   |IX.)             |–35.935 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |     |
|   |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA   |     |
|   |LETA             | 2.558 |
|   |               |     |
+-----+-----------------------------+---------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita v občinskem glasilu Občine Loški Potok.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so prihodki, ki so določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Župan s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih z investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne valjajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 2.086 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.252 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Loški Potok v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-0006/2007
Hrib - Loški Potok, dne 9. februarja 2007
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost