Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

859. Dopolnitev in sprememba Programa priprave za spremembo in dopolnitev ZN Ob Slavčku v Kopru, stran 2321.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek, 58/03-ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
D O P O L N I T E V I N S P R E M E M B O P R O G R A M A P R I P R A V E
za spremembo in dopolnitev ZN Ob Slavčku v Kopru
I.
Program priprave za spremembo in dopolnitev ZN Ob Slavčku (Uradni list RS, št. 97/05 z dne 4. 11. 2005) se dopolni in spremeni:
1. spremeni se naziv programa priprave, in sicer tako, da se glasi:
Program priprave za občinski lokacijski načrt »Slavček«.
2. v 1. točki se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za območje predvidenih sprememb se sprejme lokacijski načrt.«
3. V 2. točki tretjega odstavka se nadomesti besedilo tako, da se glasi:
»Na parcelah št. 1464/4, 1464/1, 1464/3, 1464/2, 1469/1, 1469/2, 1470/3, 1550/41, 1550/45, 1550/46, vse k.o. Koper, želi investitor zgraditi:
– poslovno-trgovski objekt je etažnosti P+1 z medetažnim prostorom ter parkirna hiša etažnosti P+2 s parkirno ploščadjo-terasa;
– v pritličju poslovno-trgovski prostori v skupni izmeri cca 22.258,35 m2 ter parkirna hiša cca 7.351,95 m2;
– v medetaži trgovski prostori cca 765,75 m2 ter etaža parkirne hiše cca 7.351,95 m2
– v nadstropju različni programi (kino dvorane, gostinski lokali, biljard, bowling) cca 13.438,85 m2 ter zunanje površine 669,50 m2 ter etaža parkirne hiše cca 7.351,95 m2.
Višine objektov se razlikujejo po sklopih, in sicer od zahoda proti vzhodu. Prvi sklop ob Ljubljanski cesti je visok 12 m, osrednji del 15 m in zadnji del 18 m.«
4. v 2. točki četrtega odstavka se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– večina površin za mirujoči promet se zagotovi znotraj parkirne hiše, manjši del pa na parkirnem platoju ob objektu.«
5. V 2. točki četrtega odstavka se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dostopi v kare so praviloma možni iz Ankaranske in Kolodvorske ceste, preuči pa se tudi možnost dostopa iz južne ceste oziroma skladno s smernicami, ki jih bo podal občinski urad za gospodarske javne službe in promet,«.
6. V 5. točki se spremeni naziv tako, da se glasi:
»Faze in roki za sprejem OLN Trgovsko-poslovni objekt Ob Slavčku.«
II.
Ta dopolnitev programa priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K3505-7/2005
Koper, dne 1. februarja 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 27 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettifica, 58/03-ZZK-1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto le
M O D I F I C H E E D I N T E G R A Z I O N I A L P R O G R A M M A D I P R E D I S P O S I Z I O N E
delle modifiche ed integrazioni al PP riferito alla zona presso “Slavček”
I.
Il Programma di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP riferito alla zona presso „Slavček” (Gazzetta ufficiale della RS, n. 97/05 del 4. 11. 2005) è così modificato:
1. È cambiata la denominazione del programma di predisposizione che recita:
PROGRAMMA DI PREDISPOSIZIONE del piano di sito comunale riferito alla zona presso »Slavček«
2. Al punto 1 è aggiunto un nuovo comma che recita:
» L’’ambito interessato dalle previste modifiche sarà oggetto del relativo piano di sito.
3. Nel terzo comma, punto 2, il testo è sostituito dal seguente:
»Sui terreni individuati nelle particelle catastali n. 1464/4, 1464/1, 1464/3, 1464/2, 1469/1, 1469/2, 1470/3, 1550/41, 1550/45, 1550/46, c. c. di Capodistria, il committente desidera costruire:
– Un fabbricato a destinazione direzionale – commerciale dai limiti di altezza P+1, con interpiano, ed un garage dai limiti di altezza P+2 con piazzale adibito a parcheggio – terrazzo;
– Al piano terreno – locali destinati ad attività direzionale e commerciale dalla superficie complessiva di 22.258,35 m² circa ed un garage dalla superficie di 7.351,95 m² circa;
– L’interpiano da destinarsi a locali commerciali dalla superficie approssimativa di 765,75 m² ed un piano del garage di 7.351,95 m² circa;
– Al primo piano – contenuti diversi (sale cinematografiche, esercizi di ristorazione, biliardo, bowling) per una superficie approssimativa di 13.438,85 m² con spazi all’aperto di 669,50 m², un piano del garage di 7.351,95 m² circa.
Le altezze dei fabbricati variano per complessi, da ovest ad est. Il primo, situato lungo la Strada di Ljubljana, è alto 12 m, quello centrale, 15 m e l’ultimo, 18 m.«
4. Nel quarto comma, punto 2, il terzo alinea è modificato come segue:
»– la prevalenza delle superfici adibite a traffico stazionario è assicurata all’interno del garage, ed in misura inferiore, sulla piattaforma di parcheggio presso il fabbricato.«
5. Nel quarto comma, punto 2, il quinto alinea è modificato come segue:
“ – al comprensorio si accederà, di regola, dalla Strada di Ancarano e da quella della Stazione, ma si esaminano pure le possibilità di accesso dalla strada sud ovvero in conformità delle linee direttrici fornite dall’Ufficio comunale per i servizi pubblici economici ed il traffico,”.
6. Nel punto 5 è modificato il titolo:
»Fasi e tempi di approvazione del PS “ Slavček”.
II.
Le presenti integrazioni al programma di predisposizione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: K3505-7/2005
Capodistria, il 1. 2. 2007
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost