Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

858. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za mejni prehod Škofije (skrajšani postopek), stran 2318.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za mejni prehod Škofije (skrajšani postopek)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje se ureja na podlagi določil Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Mejni prehod Škofije« (Uradne objave, št. 29/91, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 47/06). Območje je s tem zazidalnim načrtom v pretežni meri namenjeno turizmu, rekreaciji in oskrbno storitvenim dejavnostim, medtem ko je prostorska zasnova povzeta po veljavnem prostorskem aktu
Lastnik parcele št. 1513 k.o. Plavje je podal pobudo za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta. Po odloku je območje ureditve definirano kot funkcionalna enota 3 (obsega parcele št. 412/10, 412/9, 1514 in 1513 k.o. 2589 Plavje), ki je namenjeno turistično nastanitvenim enotam, igralništvu, gostinstvu, prireditveni dejavnosti ter rekreaciji. Max. tlorisni gabarit novozgrajenega objekta je 18,5 m × 30 m skupaj z obstoječim je gabarit objekta 18,50 x 51m, podzemne etaže 20 m × 68 m, max. etažnost: 2K + P + 3 (kota pritličja: +25,40 m n.m, kota venca +38,90 m n.m, kota slemena +38,90 m n.m).
Pri podrobnejši analizi območja je bilo ugotovljeno, da so z manjšimi spremembami možne prostorsko in tehnično boljše rešitve, ki pa se jih ne da uporabiti, ker v odloku ni predvidenih večjih odstopanj od predvidenih rešitev in obstoječi odlok ne navaja skupnih gabaritov obstoječega in novozgrajenega dela objekta, kot je prikazano v grafičnem delu zazidalnega načrta.
Predlagana namembnost je v skladu tako z namembnostjo, ki jo za to območje določajo prostorske sestavine plana, kot z namembnostjo in konceptom ureditve, ki jo določa veljavni zazidalni načrt.
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03-ZZK-1, v nadaljevanju ZUreP-1), ki je podlaga za predlagane dopolnitve, v 77. členu dopušča, da se v odloku določi tudi velikost odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, ki so dopustna pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, če se z novimi rešitvami v okviru odstopanj ne spreminja načrtovani videz območja, poslabšajo bivalni in delovni pogoji ter vplivi na okolje na obravnavanem oziroma na sosednjih območjih ter da niso v nasprotju z javno koristjo.
Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) se spremembe in dopolnitve prostorskega akta pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je:
– povečanje tlorisnih gabaritov iz 18 x 51 na 18.5 x 59 m v funkcionalni enoti 3
– dopolni se program objekta poleg navedenih še za zdravstvo in finančne storitve
– gabariti objektov lahko odstopajo do 10% od idejne zasnove, ki je sestavni del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– strehe objektov so štirikapnice z nakloni do 15% ali ravne strehe.
Predmet sprememb in dopolnitev odloka je določilo o možnih odstopanjih pri gradnji individualnih objektov in uskladitev grafičnega in tekstualnega dela odloka.
Izdelava posebnih strokovnih podlag in geodetskega posnetka ni potrebna.
Območje obravnave sprememb in dopolnitev ZN obsega parcele v območju funkcionalne enote 3 k.o. Plavje
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu s 34. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 15 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju UOP).
Pobudnik in naročnik izdelave sprememb in dopolnitev ZN je lastnik zemljišč, Igralni salon Karneval d.o.o., Škofije 259, Škofije, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo akta.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik sprememb in dopolnitev ZN. Pobudnik zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN.
Načrtovalec izdela spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta v vsebinah in obsegu kot jih zahtevajo zakon in podzakonski akti ter ob upoštevanju določil tega programa priprave.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
5. Okvirni terminski plan
 +-------------------+--------------+--------+
 |F A Z A      |nosilec,   |čas   |
 |          |odgovoren   |izdelave|
 +-------------------+--------------+--------+
 |objava programa  |pripravljavec |feb.  |
 |priprave      |       |2007  |
 |          |       |    |
 +-------------------+--------------+--------+
 |poziv nosilcem   |pripravljavec |15 dni |
 |urejanja prostora –|       |    |
 |pridobitev smernic |       |    |
 |          |       |    |
 +-------------------+--------------+--------+
 |izdelava predloga |načrtovalec, |marec  |
 |odloka o spremembah|UOP      |    |
 |in dopolnitvah   |       |    |
 |odloka       |       |    |
 |          |       |    |
 +-------------------+--------------+--------+
 |sklep o javni   |župan     |april  |
 |razgrnitvi in javni|       |    |
 |obravnavi     |       |    |
 |          |       |    |
 +-------------------+--------------+--------+
 |javna razgrnitev in|načrtovalec, |april  |
 |obravnava     |pripravljavec |2007  |
 |          |       |    |
 +-------------------+--------------+--------+
 |prva obravnava   |občinski   |april  |
 |odloka na občinskem|svet     |2007  |
 |svetu       |       |    |
 |          |       |    |
 +-------------------+--------------+--------+
 |oblikovanje    |pripravljavec,|maj   |
 |predloga dokumenta |načrtovalec  |2007  |
 |z upoštevanjem   |       |    |
 |pripomb in     |       |    |
 |pridobitev mnenj  |       |    |
 |nosilcev urejanja |       |    |
 |prostora      |       |    |
 +-------------------+--------------+--------+
 |druga obravnava  |občinski   |maj   |
 |odloka na občinskem|svet     |2007  |
 |svetu       |       |    |
 |          |       |    |
 +-------------------+--------------+--------+
 |objava odloka v  |pripravljavec |junij  |
 |uradnem glasilu  |       |2007  |
 |          |       |    |
 +-------------------+--------------+--------+
Program se objavi v Uradnem listu RS.
6. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev ZN
Pobudnik, Igralni salon Karneval d.o.o., Škofije 259, Škofije, zagotovi sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN in za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami.
Pripravljavec, Mestna občina Koper, zagotovi sredstva, ki so potrebna za izvedbo postopka (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, objave sklica prostorskih konferenc in druge potrebne javne in uradne objave) ter sredstva za recenzijo sprememb in dopolnitev ZN.
7. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS..
Št. K3503-120/00
Koper, dne 1. februarja 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettifica, e 53/2003- ZK-1) e dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato il
P R O G R A M M A D I P R E D I S P O S I Z I O N E
delle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riferito al valico di confine di Škofije (procedura abbreviata)
1. Stato di cose presenti, finalità e base giuridica delle modifiche ed integrazioni al piano di edificazione
La zona d’intervento è regolata dalle disposizioni del decreto sul piano particolareggiato riferito al “Valico di confine di Škofije« (Bollettino ufficiale, n. 29/91, modifiche ed integrazioni, Gazzetta ufficiale della RS, n. 47/2006). Il predetto piano particolareggiato prevede, per la zona in oggetto, le seguenti destinazioni d’uso: turismo, ricreazione e commercio, mentre il rispettivo assetto territoriale si rifà allo strumento urbanistico in vigore.
Il proprietario della particella catastale n. 1513, c.c. di Plavje, ha presentato la mozione di modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato. Il presente decreto definisce la zona d’intervento come comparto funzionale 3 (comprendente le particelle catastali n. 412/10, 412/9 e 1513, c. c. 2589 di Plavje), destinato a strutture ricettive turistiche, case di gioco, esercizi di ristorazione, manifestazioni ed attività ricreative. Le dimensioni planimetriche massime del fabbricato previsto sono pari a 18,5 m x 30 m; le dimensioni complessive (compreso il fabbricato preesistente) sono 18,50 x 51 m, con il piano interrato di 20 m x 68 m, per le quote di altezza massime 2K + P + 3 (quota del piano terra: + 25,40 m s.l.m., quota dell’estradosso del solaio di copertura + 38,90 m s.l.m., quota del colmo + 38,90 m s.l.m.).
In seguito ad un’analisi accurata della zona è stato rilevato che modifiche di lieve entità consentivano notevoli miglioramenti tecnici ed urbanistici. Tali modifiche, tuttavia, non potevano essere apportate vista l’assenza di deroghe alle soluzioni previste nel decreto che peraltro non riporta dimensioni complessive del fabbricato di nuova costruzione e di quello preesistente, come riportato negli allegati grafici al piano particolareggiato.
La proposta destinazione d’uso è conforme a quella prevista per la zona dagli elementi territoriali del piano, come pure alla destinazione d’uso ed al concetto stabilito dal piano particolareggiato in vigore.
La legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettifica, 58/03-ZZK-1, nel seguito ZUreP-1), sulla quale poggiano le integrazioni proposte, nell’articolo 77 consente l’inserimento nel decreto delle deroghe quantificate in materia di soluzioni funzionali, architettoniche e tecniche, ammesse all’atto di predisposizione del progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia, purchè esse non pregiudichino l’aspetto, le condizioni di vita e di lavoro della zona e non comportino un maggiore impatto ambientale ne contrastino con il pubblico interesse.
Ai sensi dell’articolo 23 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/2002 e 8/2003) le modifiche ed integrazioni allo strumento territoriale vanno predisposte ed approvate secondo la procedura prevista per lo strumento stesso.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
Sono oggetto delle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato:
– La variazione delle dimensioni planimetriche da 18 x 51 a 18.5 x 59 m nel comparto funzionale 3
– L’integrazione delle attività previste per il fabbricato con l’aggiunta dei servizi sanitari e finanziari
– Ammissione di deroghe alle dimensioni dei fabbricati nella misura del 10% rispetto al piano di massima che è parte integrante delle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato
– I tetti dei fabbricati possono essere a quattro spioventi con pendenza fino a 15% oppure tetti piani.
Rappresenta oggetto delle modifiche ed integrazioni al decreto la disposizione riguardante le possibili deroghe alla realizzazione di fabbricati individuali, oltre all’armonizzazione degli allegati grafici e della relazione illustrativa del decreto.
Non è necessario procedere all’attuazione di particolari indagini conoscitive, né ai rilevamenti geodetici.
La zona interessata dalle modifiche ed integrazioni al PP comprende le particelle catastali ricadenti nel comparto funzionale 3, c. c. di Plavje
3. Enti preposti alla pianificazione territoriale ed altri partecipanti alla predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP
Gli enti preposti alla pianificazione territoriale, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP ed a fornire i pareri alla proposta integrata, sono i seguenti:
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– Il Ministero della difesa, Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
I soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale entro 15 giorni dalla notifica della domanda, come previsto dall’articolo 34 della ZUreP-1.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il promotore delle modifiche ed integrazioni al PP è il proprietario dei terreni, la Casa da gioco Karneval d.o.o., Škofije 259, Škofije, la quale sceglie il progettista e finanzia la predisposizione dello strumento urbanistico in oggetto.
Il progettista deve adempiere le condizioni di cui agli articoli 156 a 160 della ZUreP-1.
Nel corso della procedura di approvazione delle modifiche ed integrazioni al PP (bozza o proposta integrata), l’ente procedente ha la facoltà di richiedere il parere di un esperto nel campo della pianificazione territoriale.
4. Approfondimenti tecnici e modalità di acquisizione dei medesimi
Gli approfondimenti tecnici sono a carico del pianificatore scelto dal promotore delle modifiche ed integrazioni al PP, il quale provvede anche alle basi geodetiche necessarie alla predisposizione delle suddette modifiche ed integrazioni.
Il pianificatore compila le modifiche ed integrazioni al PP nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dai rispettivi strumenti attuativi, come pure delle disposizioni del presente programma di predisposizione.
5. Fasi e tempi di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP
 +-----------------+---------------+--------+
 |F A S E     |Amministrazione|Termine |
 |         |procedente   |previsto|
 |         |        |    |
 +-----------------+---------------+--------+
 |Pubblicazione del|Ente      |febbraio|
 |programma di   |procedente   |2007  |
 |predisposizione |        |    |
 |         |        |    |
 +-----------------+---------------+--------+
 |Invito agli enti |        |    |
 |preposti alla  |Ente      |15   |
 |pianificazione  |procedente   |giorni |
 |territoriale –  |        |    |
 |acquisizione   |        |    |
 |delle direttrici |        |    |
 |         |        |    |
 +-----------------+---------------+--------+
 |Compilazione   |        |    |
 |della proposta di|Pianificatore, |Marzo  |
 |decreto sulle  |UAT      |    |
 |modifiche ed   |        |    |
 |integrazioni al |        |    |
 |decreto     |        |    |
 |         |        |    |
 +-----------------+---------------+--------+
 |Delibera     |Sindaco    |Aprile |
 |sull’esposizione |        |    |
 |al pubblico e sul|        |    |
 |dibattito    |        |    |
 |pubblico     |        |    |
 |         |        |    |
 +-----------------+---------------+--------+
 |Pubblica     |Pianificatore, |Aprile |
 |esposizione e  |Ente      |2007  |
 |dibattito    |procedente   |    |
 |pubblico     |        |    |
 |         |        |    |
 +-----------------+---------------+--------+
 |Presentazione del|Consiglio   |Aprile |
 |decreto al    |comunale    |2007  |
 |Consiglio    |        |    |
 |comunale in prima|        |    |
 |lettura     |        |    |
 |         |        |    |
 +-----------------+---------------+--------+
 |Compilazione   |        |    |
 |della proposta  |Ente      |Maggio |
 |integrata del  |procedente,  |2007  |
 |documento con il |pianificatore |    |
 |recepimento dei |        |    |
 |pareri forniti  |        |    |
 |dagli enti    |        |    |
 |preposti alla  |        |    |
 |pianificazione  |        |    |
 |territoriale   |        |    |
 |         |        |    |
 +-----------------+---------------+--------+
 |Seconda lettura |Consiglio   |Maggio |
 |in sede del   |comunale    |2007  |
 |Consiglio    |        |    |
 |comunale     |        |    |
 |         |        |    |
 +-----------------+---------------+--------+
 |Pubblicazione del|Ente      |Giugno |
 |decreto nel   |procedente   |2007  |
 |periodico    |        |    |
 |ufficiale    |        |    |
 |         |        |    |
 +-----------------+---------------+--------+
Il programma di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS.
6. Obblighi di finanziamento della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP
La casa da gioco Karneval d.o.o., Škofije 259, Škofije, in quanto promotore, provvede al finanziamento della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato e dei necessari approfondimenti tecnici, comprese le rispettive basi geodetiche.
L’amministrazione procedente ossia il Comune città di Capodistria, reperisce i fondi occorrenti allo svolgimento della procedura (acquisizione delle linee guida e dei pareri da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale ed altri avvisi al pubblico ed ufficiali), oltre ai fondi necessari per un’eventuale recensione del PP.
7. Pubblicazione del programma di predisposizione
Il programma di predisposizione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS.
N.: K3503-120/00
Capodistria, 1. 2. 2007
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost