Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

853. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov, stran 2316.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB – Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 5. redni seji dne 16. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Gornji Petrovci določen 49. plačilni razred, kar predstavlja osnovno plačo župana VI ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.«.
2. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 5. člena:
»Plača podžupana se oblikuje največ 80% plače župana, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 10% plače župana.
V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.«.
3. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 6. člena:
»Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 1,20%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 3,10%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 1,55%
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 1,25%
– udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta 0,85%.
Enaka sejnina se izplača tudi članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, kakor tudi drugim delovnim telesom, ki jih ustanovi občinski svet ali župan.«.
4. člen
Spremeni in dopolni se prvi stavek, prvega odstavka 11. člena:
»Predsedniku nadzornega odbora pripada nagrada v višini 1,55%, članom nadzornega odbora pa v višini 1,20% plače župana za sejo.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2007-2
Gornji Petrovci, dne 16. februarja 2007
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost