Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2007 z dne 15. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2007 z dne 15. 2. 2007

Kazalo

598. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško, stran 1529.

Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Laško na 3. redni seji dne 31. 1. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na območju Občine Laško, imajo v Občini Laško sedež ali so njihovi člani občani Občine Laško.
V pravilniku so opredeljeni:
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti,
– postopki, ki jih opravlja občinska uprava, ter dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik,
– kriteriji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.
2. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Laško iz sredstev proračuna.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje investicij v prostore društev.
II. POGOJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
3. člen
Občinska uprava in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov, ki jih iz občinskega proračuna financira in sofinancira Občina Laško, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Neprofitni izvajalci na področju socialno-humanitarnih dejavnosti so:
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Laško, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Laško,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne programe.
5. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Laško in izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Laško,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da so registrirani za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV
6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
– zbiranje predlogov,
– ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava predlogov,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna. V primeru, da se proračun ne sprejme do maja tekočega leta, se razpiše višina sredstev iz preteklega leta.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od enega meseca.
8. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi občinska uprava in so v času razpisa na voljo v prostorih Občine Laško.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
9. člen
Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v lokalnem ali drugem uradnem glasilu.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje socialno-humanitarnih društev – ne odpiraj« na naslov Občina Laško, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Po preteku roka za oddajo prijav bo občinska uprava obravnavala popolne in pravočasno prispele vloge.
10. člen
Prepozno prispele vloge se s sklepom občinske uprave zavržejo.
Občinska uprava v roku osem dni od odpiranja vlog, pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih v roku petnajst dni dopolnijo.
11. člen
Občinska uprava pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.
Z izvajalci programov se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli izbran program, višino in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti poročilo.
12. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po financiranju in sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
Skupni obseg sofinanciranja programov in projektov izvajalcev je razviden v proračunu Občine Laško za tekoče leto.
13. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Laško lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Kolikor Občina Laško ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu Občine Laško.
IV. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI
14. člen
Zagotovljena sredstva se razdelijo v dveh skupinah:
– Skupina A (za izvajalce – organizacije in društva, ki imajo sedež v Občini Laško, se dodeli 90% sredstev iz občinskega proračuna)
– Skupina B (za izvajalce – organizacije in društva, ki izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Laško se dodeli 10% sredstev iz občinskega proračuna.)
Kriteriji in merila so enaki za obe skupini.
15. člen
Kriteriji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti:
I. Dejavnost organizacije ali društva     20 točk
– redna dejavnost (aktivnost čez celo leto)  15 točk
– občasna dejavnost (občasna aktivnost)    5 točk
II. Organizacija predavanja za svoje člane   5 točk
III. Organizacija predavanja za širše okolje 10 točk
IV. Strokovni izlet, ekskurzija        5 točk
V. Organiziranje prireditve v Občini Laško  10 točk
VI. Izdaja glasila, biltena          10 točk
VII. Vsebina programa             40 točk
– jasnost postavljenih ciljev, ki so v
skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov ter so v interesu
Občine Laško                 10 točk
– nedvoumna opredelitev uporabnikov      10 točk
– metode dela, strokovna ravnanja in druge
aktivnosti v programu zagotavljajo doseganje
zastavljenih ciljev              10 točk
– jasno opredeljeni viri financiranja     5 točk
– jasno opredeljeni stroški          5 točk
Društvo lahko doseže skupno         100 točk.
Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez, ki so sestavni del pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez se spreminjajo po enakem postopku, kot se sprejemajo.
16. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah.
Vrednost točke se določi za vsako proračunsko leto posebej ter za vsako skupino posebej, glede na skupno razpoložljiva sredstva proračuna in število točk.
17. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 07-04/2007
Laško, dne 31. januarja 2007
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti