Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2007 z dne 15. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2007 z dne 15. 2. 2007

Kazalo

596. Odlok o javnem glasilu Občine Laško, stran 1527.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06, ZMed-UPB1) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06, UPB) je Občinski svet Občine Laško na 3. seji dne 31. 1. 2007 sprejel
O D L O K
o javnem glasilu Občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Laško (v nadaljevanju: glasilo), kot informativnega časopisa občine.
2. člen
Ime glasila je »Laški bilten«, javno glasilo Občine Laško.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Laško.
Sedež izdajatelja glasila je: Mestna ulica 2, 3270 Laško.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo izhaja praviloma petkrat letno, in sicer enkrat na dva meseca, razen v juliju in avgustu ter v času pred lokalnimi, državnozborskimi in evropskimi volitvami.
Glasilo lahko izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki.
Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Laško brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Laško.
Osebe s prebivališčem oziroma sedežem izven Občine Laško se lahko naročijo na glasilo. Stroški glasila in pošiljanja izvodov se jim zaračunavajo na podlagi veljavnega cenika, ki ga na predlog urednika sprejme župan.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
5. člen
Glasilo obvešča občane in občanke o delu organov Občine Laško, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Laško, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
III. UREDNIŠTVO GLASILA
6. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor.
7. člen
Naslov uredništva glasila je Laški bilten – Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Uredniški odbor
8. člen
Uredniški odbor šteje pet članov.
Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana za mandatno dobo petih let.
Župan lahko predlaga razrešitev posameznega člana uredniškega odbora pred potekom mandatne dobe, če s svojim delom deluje proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.
9. člen
Uredniški odbor skupaj z odgovornim urednikom sooblikuje programsko zasnovo glasila, katero potrdi občinski svet.
Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni.
Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila sklicuje in vodi odgovorni urednik.
Uredniški odbor mora o svojem delu najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu svetu.
10. člen
Naloge uredniškega odbora so:
– sooblikuje programsko zasnovo glasila in jo predlaga v potrditev občinskemu svetu,
– skrbi in odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila,
– obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,
– obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
– obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem glasila, periodiko izdajanja in razširjanja glasila ter svoje predloge posreduje v odločanje občinskemu svetu.
Odgovorni urednik
11. člen
Odgovornega urednika imenuje župan za mandatno dobo petih let.
Župan lahko razreši odgovornega urednika pred potekom mandatne dobe, če s svojim delom deluje proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.
Pred razrešitvijo odgovornega urednika mora župan pridobiti mnenje uredniškega odbora.
12. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo in poleg splošnih pogojev izpolnjuje še pogoje, ki jih določa 19. člen Zakona o medijih.
Za odgovornega urednika je praviloma imenovana oseba, zaposlena v občinski upravi, lahko pa je tudi zunanji izvajalec, ki delo opravlja pogodbeno.
13. člen
Naloge odgovornega urednika so:
– vodi uredniški odbor,
– sooblikuje programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
– angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– pripravlja letni finančni načrt za izdajanje glasila,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje sedem (7) dni pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA
14. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva, ki se predvidijo v proračunu Občine Laško na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni urednik,
– sredstva od oglaševalskih sporočil,
– druga sredstva.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
15. člen
Sredstva iz 14. člena se smejo nameniti za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
Sredstva v okviru koledarskega leta po posameznih postavkah razporeja odgovorni urednik.
Porabo sredstev odreja odgovorni urednik, potrjuje pa jih odgovorna oseba izdajatelja.
V. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA
16. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij, ki jih v javnem interesu organizirajo različni posamezniki in organizacije s sedežem oziroma bivališčem v Občini Laško ali pa vključujejo v veliki meri občane Občine Laško.
17. člen
Cene oglaševanja določi župan na predlog urednika.
18. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z glasilom se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
VI. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
20. člen
Izdajatelj glasila je dolžan pred začetkom izdajanja prijaviti glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v razvid medijev, prav tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o vseh spremembah.
21. člen
Uredniški odbor in odgovorni urednik se imenujeta najkasneje v roku treh mesecev po sprejetju tega odloka.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2006
Laško, dne 31. januarja 2007
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti