Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2007 z dne 15. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2007 z dne 15. 2. 2007

Kazalo

595. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2007, stran 1525.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06) je Občinski svet Občine Laško na 3. seji dne 31. januarja 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Laško za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Laško za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 +----------------------------+-------------+
 |A. BILANCA PRIHODKOV IN   |    EUR  |
 |ODHODKOV          |       |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |I. SKUPAJ PRIHODKI     |       |
 |(70+71+72+73+74)      |11.437.317,70|
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |70 DAVČNI PRIHODKI     |7.809.008,00 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |700 Davki na dohodek in   |       |
 |dobiček           |6.912.938,80 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |703 Davki na premoženje   |716.191,00  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |704 Domači davki na blago  |       |
 |in storitve         |179.878,20  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |706 Drugi davki       |     0  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |71 NEDAVČNI PRIHODKI    |1.140.360,40 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |710 Udeležba na dobičku   |152.403,60  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |711 Takse in pristojbine  |   0,00  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |712 Denarne kazni      | 11.145,90  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |713 Prihodki od prodaje   |       |
 |blaga in storitev      | 70.497,00  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |714 Drugi nedavčni prihodki |906.313,90  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |72 KAPITALSKI PRIHODKI   | 271.240,20 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |720 Prihodki od prodaje   |       |
 |osnovnih sredstev      |   0,00  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |722 Prihodki od prodaje   |       |
 |zemljišč          |271.240,20  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |73 PREJETE DONACIJE     | 336.755,10 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |730 Prejete donacije iz   |       |
 |domačih virov        |336.755,10  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |731 Prejete donacije iz   |       |
 |tujine           |       |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |74 TRANSFERNI PRIHODKI   | 1.879.954,00|
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |740 Transferni prihodki iz |       |
 |drugih javnofinančnih    |       |
 |institucij         |749.412,40  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |741 Prejeta sredstva iz DP |       |
 |iz sredstev EU       |1.130.541,60 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |II. SKUPAJ ODHODKI     |       |
 |(40+41+42+43)        |14.868.123,90|
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |40 TEKOČI ODHODKI      | 2.745.605,30|
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |400 Plače in drugi osebni  |       |
 |prejemki          |670.541,40  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |401 Prispevki delodajalcev |       |
 |za socialno varnost     |104.523,10  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |402 Izdatki za blago in   |       |
 |storitve          |1.654.084,90 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |403 Plačilo domačih obresti | 15.022,50  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |409 Rezerve         |301.433,40  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |41 TEKOČI TRANSFERI     | 4.062.038,70|
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |410 Subvencije       |   0,00  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |411 Transferi posameznikom |       |
 |in gospodinjstvom      |1.977.783,30 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |412 Transferi neprofitnim  |       |
 |organizacijam in društvom  |357.331,80  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |413 Drugi domači transfer  |1.726.923,60 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |414 Tekoči transferi v   |       |
 |tujino           |     0  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |42 INVESTICIJSKI ODHODKI  | 7.412.406,70|
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |420 Nakup in gradnja    |       |
 |osnovnih sredstev      |7.412.406,70 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 648.073,20 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |431 Investicijski transferi |       |
 |prav. in fiz. oseb, ki niso |       |
 |pror. upor.         |319.666,90  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |432 Investicijski transferi |       |
 |proračunskim uporabnikom  |328.406,30  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |III. PRORAČUNSKI      |     –  |
 |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |3.430.806,20 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV |       |
 |IN NALOŽB          |       |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |IV. PREJETA VRAČILA DANIH  |       |
 |POSOJIL IN PRD. KAP. DELEŽ. | 42.480,40  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |75 PREJETA VRAČILA DANIH  |       |
 |POSOJIL           | 42.480,40  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |750 Prejeta vračila danih  |       |
 |posojil           | 42.480,40  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |751 Prodaja kapitalskih   |       |
 |deležev           |     0  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |752 Kupnine iz naslova   |       |
 |privatizacije        |     0  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |V. DANA POSOJILA IN     |       |
 |POVEČANJE KAPITALSKIH    |       |
 |DELEŽEV           |     –  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |44 DANA POSOJILA IN     |       |
 |POVEČANJE KAPITALSKIH    |       |
 |DELEŽEV           |     –  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |440 Dana posojila      |     0  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |441 Povečanje kapitalskih  |       |
 |deležev           |     0  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |442 Poraba sredstev kupnin |       |
 |iz naslova privatizacije  |     0  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |443 Povečanje namenskega  |       |
 |premoženja v JS in dr. os. |     0  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |VI. PREJETA MINUS DANA   |       |
 |POSOJILA IN SPREMEMBE    |       |
 |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |       |
 |V.)             | 42.480,40  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |C. RAČUN FINANCIRANJA    |       |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |VII. ZADOLŽEVANJE      |       |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |50 ZADOLŽEVANJE       |1.559.005,20 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |500 Domače zadolževanje   |1.559.005,20 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |VIII. OPLAČILA DOLGA    |       |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |55 ODPLAČILA DOLGA     |171.578,20  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |550 Odplačilo domačega   |       |
 |dolga            |171.578,20  |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |IX. SPREMEMBE STANJA    |       |
 |SREDSTEV NA RAČUNU     |     –  |
 |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |2.000.898,80 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- |       |
 |VIII.)           | 1.387.427,00|
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |XI. NETO FINANCIRANJE    |       |
 |(VI.+VII.-VIII.-IX. = -   |       |
 |III.)            |3.430.806,20 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
 |X. STANJE NARAČUNIH DNE   |       |
 |31.12. PRETEKLEGA LETA   |2.000.898,80 |
 |              |       |
 +----------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in izdatki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog;
2. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za točno določene naloge;
3. sredstva pridobljena za odpravo posledic po elementarnih nesrečah;
4. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu;
5. lastni prihodki krajevnih skupnosti.
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za namen za katerega so pridobljena.
O pridobitvi teh sredstev in o njihovi porabi župan obvesti občinski svet.
Pravice porabe na proračunski postavki:
– 07220 –Sredstva takse za obremenjevanje okolja,
– 08103 –Sredstva za odpravo nesorazmerij plač in
– 09221 –Sredstva takse za obremenjevanje vode, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v primeru krajevnih skupnosti pa predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 62.594,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.500,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 2.295.200,00 EUR in sicer za naslednje investicije:
– izgradnjo kanalskega sistema,
– izgradnja komunalne in cestne infrastrukture,
– izgradnja gasilske doma v Rimskih Toplicah,
– izgradnja zdravstvene postaje v Rimskih Toplicah,
– izgradnjo vodovodov in
– izgradnjo vodohrana v Laškem.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Laško, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 1.000.000,00 EUR.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na poslovanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 400.000,00 EUR pod naslednjimi pogoji:
– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve,
– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Laško v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
Št. 007-12/06
Laško, dne 31. januarja 2007
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti