Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

141. Odlok o spremembah lokacijskega načrta za bencinski servis v Kisovcu, stran 389.

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na prvi redni seji dne 23. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah lokacijskega načrta
za bencinski servis v Kisovcu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se spremembe lokacijskega načrta za bencinski servis v Kisovcu (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), ki jih je pod št. LN 01/04 v maju 2006 izdelalo podjetje AKA d.o.o., Podjetje za projektiranje in inženiring, Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
Razlogi za pripravo sprememb lokacijskega načrta je bila pobuda investitorja OMV ISTRABENZ d.o.o. Koper, z obrazložitvijo, da je zaradi spremenjenih standardov in drugih pogojev potrebno povečati gabarite objekta, zmanjšati število otokov iz treh na dva ter predvideti tolerance, ki v obstoječem odloku niso bile opredeljene.
S tem odlokom se spreminja odlok o lokacijskem načrtu za bencinski servis v Kisovcu, ki je bil sprejet na seji Skupščine občine Zagorje ob Savi dne 19. 10. 1994, številka odloka 352-3/94 (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/94).
2. člen
Spremembe lokacijskega načrt vsebujejo tekstualne opise in grafične priloge:
1. Tekstualni del
I. Splošno
II. Povzetek in usklajenost s prostorskimi sestavinami planskih aktov občine Ureditveno območje sprememb lokacijskega načrta z mejo
III. Podatki o parcelah
IV. Umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov prostorske ureditve s sosednjimi območji
V. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture ter vodnogospodarske ureditve
VI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine
VII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
VIII. Aproksimativni predračun – ocena stroškov
IX. Faznost izvedbe prostorske ureditve
2. Grafične priloge
1. Urbanistična zasnova iz prostorskega
plana Občine Zagorje          M 1:5000
2. Geodetski načrt z mejo območja    M 1:500
3. Ureditvena situacija         M 1:500
4. Zakoličbena situacija         M 1:500
5. Situacija načrtovanih komunalnih vodov
in naprav                M 1:500
6. Načrt gradbene parcele        M 1:500
7. Situacija z vrisom con nevarnosti   M 1:500
3. Posebne strokovne podlage:
Hidravlične osnove, št. H-03/05, marec 2005, izdelalo podjetje Hidrotehnik d.d., Ljubljana
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Meja ureditvenega območja, določena v 3. členu odloka o lokacijskem načrtu za bencinski servis v Kisovcu (Uradni vestnik Zasavja št. 18/94), se ne spreminja.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Spremeni se 4. člen odloka o lokacijskem načrtu tako, da se glasi:
Ureditveno območje je namenjeno izgradnji bencinskega servisa, ki vključuje objekt s trgovino ter bifejem in avtopralnico, nadstrešnico nad dvema točilnima mestoma, zunanji tlakovani plato za enosmerni promet z uvozom na severovzhodni strani regionalne ceste ter izvozom na zahodu, 10 parkirišč in zelenice ob Mediji ter regionalni cesti, kjer bodo nameščene tri cisterne.
Osnovni pogoji za izrabo območja so:
– zvišanje levo in desnobrežnega nasipa ob strugi Medije v skladu s hidravličnimi osnovami in vodnogospodarskimi smernicami ter upoštevanje določene višinske kote platoja bencinskega servisa 271,00,
– rekonstrukcija odseka regionalne ceste z razširitvijo vozišča za levo zavijanje pred uvozom na manipulacijsko ploščad,
– zagotovitev požarne varnosti ob upoštevanju s predpisi določenih con nevarnosti za skupno kapaciteto 110 m3 in z izgradnjo hidrantnega omrežja ob navezavi na obstoječe vodovodno omrežje,
– upoštevanje pogojev za varstvo okolja, ki so navedeni v 7. členu tega odloka.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 5. člena tako, da se glasi:
Pri lokaciji objekta je potrebno upoštevati določeno gradbeno linijo ter tlorisni gabarit, ki znaša za objekt s trgovino in bifejem 10,00 x 16,00 m, za avtopralnico 9,60 x 6,00 m in za nadstrešnico, ki je locirana na vzhodni strani objekta, 9,40 x 16,00 m. Objekt s trgovino in avtopralnica sta pritlična z ravno streho, višina objekta 4,20 m, višina nadstrešnice pa 5,50 m.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja ± 10% od horizontalnih in vertikalnih gabaritov in zakoličbenih elementov predvidenih objektov, če se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in drugih pogojev ugotovijo ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve, ki ne vplivajo na osnovno mikrourbanistično zasnovo območja in ne spreminjajo s tem odlokom določenih pogojev za zagotovitev požarne varnosti in varstva okolja.
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
V 6. členu se spremenijo naslednja poglavja:
 
Kanalizacija,
tako, da se glasi:
– fekalna kanalizacija objekta bencinskega servisa in avtopralnice je priključena na malo tipsko čistilno napravo (I. faza do izgradnje centralne ČN), ki je locirana v zelenici na izvozu z bencinskega servisa. Po izgradnji centralne čistilne naprave Zagorje bodo fekalne odplake priključene na projektirani jašek fekalnega kolektorja Φ 300 mm. Predvideni kolektor za fekalno in meteorno kanalizacijo, se izvede na dolžini cca 110 m, s funkcijo, da v tej fazi vode spelje v Medijo. V končni fazi fekalni kolektor odvaja odpadne vode naselja Kisovec v bodočo čistilno napravo,
– meteorne vode s strehe objekta in nadstrešnice so speljane preko meteorne kanalizacije direktno v potok Medija,
– vse onesnažene vode s povoznih in tlakovanih površin so speljane preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.
 
Vodnogospodarske ureditve,
tako, da se glasi:
– skladno s Hidravlično osnovo, št. H-03/05, ki jo je marca 2005 izdelalo podjetje Hidrotehnik d.d., Ljubljana, je potrebno sočasno z izgradnjo bencinskega servisa urediti tudi strugo potoka Medije ter zvišati levo in desno brežni nasip in brežine ob strugi Medije
 
Doda se poglavje, ki se glasi:
KKS in KRS omrežja,
– na obravnavanem območju še ni izgrajenega KKS in KRS omrežja. Načrtovana je napeljava primarnega kabla s severne strani. Predvidi naj se nova kabelska kanalizacija 110 mm od obstoječega kabelskega jaška ob brvi čez potok Medijo preko te brvi do novega objekta.
 
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna manjša odstopanja pri izvedbi komunalnih vodov, če se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in drugih pogojev ugotovijo ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve, ki ne vplivajo na osnovno mikrourbanistično zasnovo območja in ne spreminjajo s tem odlokom določenih pogojev.
VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
7. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
V postopku priprave sprememb lokacijskega načrta na osnovi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-56/2006 z dne 15. 3. 2006 ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
 
Hrup
– območje lokacijskega načrta se v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) razvrsti v III. območje varstva pred hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa (trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbami z varovanimi prostori in obrtnim ter proizvodnim dejavnostim – mešano območje, območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti – mejna raven hrupa Ln – 50 dB oziroma Ld – 60 dB).
 
Zrak
– emisije snovi v zrak, kot posledice tehnoloških procesov, so za posamezno vrsto dejavnosti dovoljene v skladu z veljavno zakonodajo;
– oprema za polnjenje naprav za skladiščenje motornega bencina na bencinskem servisu mora ustrezati določbam Uredbe o emisijah hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje motornega bencina (Uradni list RS, št. 11/99).
 
Voda
– predvideni poseg se nahaja izven območij, ki so v skladu s prostorskimi sestavinami plana občine določena kot vodozbirna območja vodnih virov;
– parkirne in manipulativne površine morajo biti načrtovane tako, da bodo nepropustne za vodo in odporne na naftne derivate, morajo biti obdane z robniki, ki preprečujejo iztekanje neočiščenih padavinskih vod v okolje;
– pri gradnji in obratovanju bencinskega servisa morajo biti zagotovljene rešitve v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99);
– vse nevarne snovi in kemikalije, ki se uporabljajo pri izvajanju dejavnosti, morajo biti skladiščene na način, ki onemogoča nekontrolirano odtekanje le teh v okolje v primeru razlitja, ob upoštevanju Pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79) – morajo biti urejene kot lovilne posode – sklede brez možnosti odtekanja, ki lahko v celoti zadržijo volumen odlagane snovi in morajo biti obstojne na skladiščeno snov;
– odpadne vode, ki se bodo odvajale v vodotok, morajo ustrezati določilom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) – mejne vrednosti za iztok v vode oziroma kanalizacijo;
– druge odpadne (tehnološke) vode iz poslovnih prostorov se pred izpustom v vodotok morajo očistiti do mejnih vrednosti, ki so z veljavnimi predpisi določeni za posamezno vrsto dejavnosti.
 
Odpadki
– komunalne in tehnološke odpadke je potrebno ločeno zbirati v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju Občine Zagorje ob Savi;
– tehnološke odpadke je potrebno ločeno zbirati in odvažati v predelavo oziroma trajno odlagati na ustrezni deponiji v skladu s pogoji upravljavca;
– pri projektiranju je potrebno upoštevati določila Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01) in Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00);
– posode za odpadke morajo biti nameščene na primernih lokacijah, kjer je možen dostop s smetarskim vozilom;
– nevarne odpadke, kot so odpadna olja, je potrebno ločeno zbirati in odvažati v predelavo oziroma trajno odlagati na ustrezni deponiji, v skladu s pogoji Pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, št. 8/98).
 
Elektromagnetno sevanje
– pri gradnji elektroenergetskega omrežja je potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
 
Plodna zemlja
– s površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi, je potrebno odstraniti ter začasno deponirati prst tako, da se ohrani njena plodnost in količina, ter jo uporabiti pri ureditvi zelenih površin.
Doda se novo poglavje, ki se glasi:
VII. POGOJI ZA VARSTVO PRED POŽAROM
8. člen
V lokacijskem načrtu morajo biti upoštevani in prikazani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti pa morajo biti zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja – interventni dovozi so zagotovljeni, saj se na rekonstruirano cesto priključujejo vse obstoječe ceste, načrtovani pa so še dodatni priključki;
– potreben odmiki od objektov;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila, so za celoten kompleks zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa, širino poti, uvozno izvoznimi radiji na uvozih;
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagotovijo z zunanjim hidrantnim omrežjem.
Pri načrtovanju in izgradnji bencinskega servisa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 114/04 in 54/05).
V skladu s citiranim pravilnikom je pri nadaljnjem načrtovanju potrebno zagotoviti naslednje ukrepe:
– bencinski servis mora biti oddaljen min. 30 m od vhodov v objekte izven servisa, v katerem se nahaja več kot 50 ljudi,
– odmik sanitarnega objekta in objekta za prodajo od točilnega mesta je min. 5,00 m,
– upoštevati je potrebno cone požarne in eksplozijske nevarnosti. Cone ne segajo izven zemljišča, ki je v lasti investitorja. Odmiki od sosednjih parcel so min. 5,00 m od vodnega sveta na severovzhodni strani in min. 1,20 m od regionalne ceste oziroma pločnika na južni strani,
– na območju bencinskega servisa mora biti izvedena oprema za varstvo pred požarom v skladu s XIII. poglavjem pravilnika,
– intervencijski dovozi do objekta so iz regionalne ceste iz vseh smeri,
– na območju bencinskega servisa mora biti vsa komunalna infrastruktura vkopana,
– rezervoarje na bencinskem servisu je potrebno izvesti v skladu s III. in V. poglavjem pravilnika,
– za objekt bencinskega servisa je potrebno izdelati študijo požarne varnosti, kjer se natančno opredelijo požarnovarnostni ukrepi.
Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč.
VIII. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Spremembe lokacijskega načrta so stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
Nadzor nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja občinska uprava Občine Zagorje ob Savi.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/2004
Zagorje ob Savi, dne 23. decembra 2006
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost