Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

133. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora Občine Ig, stran 370.

Na podlagi 81. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na svoji 2. izredni seji dne 9. 1. 2007 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora Občine Ig
1. člen
uvodne ugotovitve
Ta odlok določa ukrepe o začasnem zavarovanju urejanja prostora na območju Občine Ig, kjer so na podlagi sprejetega programa priprave za Strategijo prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ig (Uradni list RS, št. 80/05) predvidene nove ureditve.
Na podlagi sprejetega Programa priprave za SPRO in PR na območju Občine Ig obstaja utemeljena nevarnost:
– da bo izvedba posamezne prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena,
– da se bodo bistveno zvišali stroški za posamezno izvedbo,
– da bodo za posamezno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
2. člen
podlaga predvidene prostorske ureditve
v prostorskem aktu
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje na območju Občine Ig se sprejema za območja širitve ali spremembe namenske rabe naselja, ki še niso določena s Strategijo prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ig, so pa bila opredeljena s programom priprave za SPRO in PR (Uradni list RS,št. 80/05).
3. člen
območja začasnih ukrepov
Območja začasnih ukrepov se nanašajo na zemljišča, kjer se spreminja namenska raba glede na veljavni dolgoročni plan Občina Ig.
Meja novih prostorskih enot je določena na katastrskem načrtu merila 1:5000, tako natančno, da jo je mogoče določiti v naravi.
Grafični del, ki prikazuje območja začasnih ukrepov je sestavni del tega odloka.
4. člen
vrste začasnih ukrepov
Na območju začasnih ukrepov, je prepovedano:
– prepovedana je parcelacija zemljišč ter promet z njimi,
– prepovedana je gradnja novih objektov ter rušitve in nadomestna gradnja,
– prepovedana je postavitev začasnih in pomožnih objektov.
Dovoljeno pa je izvajati:
– vzdrževalna dela objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
– vzdrževalna dela obstoječih objektov in
– geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma njegovih sprememb.
5. člen
čas veljavnosti začasnih ukrepov
Začasni ukrepi veljajo do uveljavitve Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda in do uveljavitve predvidenih OLN (Občinski lokacijski načrt), kjer je to opredeljeno v Strategiji prostorskega razvoja občine oziroma ne več kot 3 leta po objavi odloka v uradnem listu.
6. člen
postopki zaznambe v zemljiški knjigi
Občina Ig lahko v 30 dneh od uveljavitve odloka začne s postopki zaznambe začasnih ukrepov v zemljiško knjigo za predvidene ureditve občinskega in širšega lokalnega pomena.
7. člen
Vidnost odloka
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora Občina Ig je stalno na vpogled na sedežu Občine Ig in Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič - Rudnik.
8. člen
Objava odloka
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Informativno pa se objavi tudi v Uradnem glasilu Občine Ig. Uporabljati se prične z dnem javne razgrnitve sprememb dne 24. 1. 2007.
Ig, dne 9. januarja 2007
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost