Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

132. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina, stran 367.

Na podlagi 23. člena in v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) sta Občinski svet Občine Grosuplje na 3. redni seji dne 20. decembra 2006 in Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 2. redni seji dne 21. decembra 2006 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Komunalna deponija
Špaja dolina
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Komunalna deponija Špaja dolina, ki je bil sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina (Uradni list RS, št. 70/98, 13/99 – popr. in 83/03 – popr.). Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN) je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice, pod št. 04/06-UN, v decembru 2006.
Spremembe in dopolnitve UN vsebujejo:
– besedilo sprememb in dopolnitev UN (odlok) in
– kartografski del z naslednjimi grafičnimi načrti:
– Načrt namenske rabe prostora
1.1 Načrt podrobnejše namenske
   rabe prostora                      M 1: 2000
– Načrt ureditvenega območja z načrtom
   parcelacije
2.1 Načrt parcel                       M 1: 2880
2.2.1 Meja območja urejanja na
   digitalnem katastrskem načrtu              M 1: 2880
2.2.2 Situacija tlačnega voda na
   digitalnem katastrskem načrtu              M 1: 3000
2.3 Načrt gradbene parcele s
   tehničnimi elementi                   M 1: 1000
– Načrt umestitve načrtovane
   ureditve v prostor
3.1.1 Pregledna situacija                   M 1:20000
3.1.2 Situacija tlačnega voda na
   temeljnem topografskem načrtu              M 1: 5000
3.2.1 Ureditvena situacija iz
   sprejetega UN                      M 1: 1000
3.2.2 Ureditvena situacija –
   sprememba – 1. faza                   M 1: 1000
3.2.3 Ureditvena situacija –
   sprememba – končno stanje                M 1: 1000
3.3 Situacija z obstoječimi objekti ter
   infrastrukturnimi vodi in napravami           M 1: 1000
3.4 Zasnova projektnih rešitev
   prometne infrastrukture                 M 1: 500
3.5 Zasnova projektnih rešitev
   komunalne in energetske infrastrukture         M 1: 1000
3.6 Rešitve in ukrepi varstva okolja             M 1: 1000
3.7 Rešitve in ukrepi za obrambo ter
   varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami       M 1: 1000
2. člen
Priloge k spremembam in dopolnitvam UN so:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev UN
– Seznam strokovnih podlag
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Odločba Ministrstva za okolje in prostor glede izvedbe celovite presoje vplivov
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi sprememb in dopolnitev UN
– Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
– Ocena stroškov za izvedbo sprememb in dopolnitev UN
– Spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev UN.
3. člen
V prvem stavku 3. člena, v poglavju II. OPIS MEJE OBMOČJA, se besedilo: »… R 331 Grosuplje–Višnja Gora, …« nadomesti z naslednjim: »… R-646/1195 Grosuplje–Ivančna Gorica, …«.
4. člen
Za 3. členom se doda nov, 3.a člen, ki se glasi:
»Izven območja urejanja s tem ureditvenim načrtom se izvede tlačni vod, ki poteka v robu regionalne ceste R-646/1195 Grosuplje–Ivančna Gorica, po zemljiščih s parc. št. 1668/2, 1668/3, 1668/15, 897/4, 1668/13, 1668/12, 919/4, 1668/10, 1002/3, 1004/2, 1668/8, 1668/2, 1668/7, 1014/2, 1015/3, 1016/2, 1019/4, 1668/6, 1019/3, 1668/4 in 1668/16, v k.o. Grosuplje ter parc. št. 742/3, 2219/5, 745/15, 2219/6, 1662/13, 1662/9, 1662/10, 1664/4, 1665/3 in 1666/5, v k.o. Grosuplje – naselje, do obstoječega jaška na fekalni kanalizaciji v Grosupljem, zgrajen na zemljišču s parc. št. 1666/5 iste k.o.«
5. člen
V 9. členu, pod poglavjem III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR, točko B. Pogoji za zajem zalednih meteornih in izcednih vod ter za čiščenje izcednih vod, naslovom Odvodni sistem za meteorne vode, se za zadnjim stavkom drugega odstavka doda naslednje besedilo:
»Na območju, kjer je predviden objekt za razgradnjo bele tehnike, se odvodnik spelje tako, da zagotavlja zbiranje zalednih meteornih vod tudi z vzhodnega in severnega dela območja urejanja.«
6. člen
V 11. členu, pod naslovom Zbirni bazen za meteorne vode, se na koncu zadnjega stavka doda naslednje besedilo:
»Lokacija zbirnega bazena je za prvo fazo pod pregradnim nasipom za 1. in 2. fazo deponije, končna lokacija pa na severnem delu območja urejanja.«
7. člen
Besedilo 12. člena, pod naslovom Zbirni (egalizacijski) bazen, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na severnem delu območja urejanja se izvedeta bazena z zbiranje izcednih vod s kapaciteto zadrževanja do 300 m³ izcednih vod. Bazena sta tlorisne velikosti 16,60 x 8,60 m ter 11,50 x 8,50 m in globine 2,0 m, v armiranobetonski izvedbi. Pred vtokom v bazen je treba izvesti peskolov za grobo filtracijo trdnih delcev, prisotnih v izcednih vodah. Globina vode v bazenu je do 1,5 m. Bazena in prostor nad nakladališčem se po potrebi nadkrijeta z nadstrešnico. Nadstrešnica je pritlična s svetlo višino največ 4,80 m, izvedena iz lahke jeklene konstrukcije. Naklon strešin je prilagojen naklonu ostalih nadstrešnic.«
8. člen
Besedilo 13. člena, pod naslovom Čistilna naprava, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zbirni bazen za izcedne vode s črpališčem:
Izcedne in odpadne fekalne vode iz objektov odlagališča se preko črpališča in tlačnega voda spelje v obstoječo javno kanalizacijo naselja Grosuplje. Mesto priključitve je v jašku J 726, pri industrijskem kompleksu Kovinostroj. Črpališče se locira ob zbirnem bazenu izcednih vod, dimenzionira se na končno količino.
Tlačni vod se ob zahodnem robu deponije nadaljuje do regionalne ceste in ob desnem robu v smeri naselja Grosuplje. V delu, ko tlačni vod preide v gravitacijski vod, se v njega predvidi izpust fekalne kanalizacije iz naselja Spodnje Blato.
Kvaliteta odpadne vode mora pred iztokom v črpališče ustrezati kvaliteti, ki je določena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04). Do izgradnje tlačnega voda se morajo izcedne vode redno odvažati na čiščenje na centralno čistilno napravo Grosuplje.«
9. člen
V 14. členu, pod poglavjem III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR, točko C. Pogoji za postavitev in oblikovanje ostalih objektov, naslovom Upravni objekt, se na koncu zadnjega stavka doda naslednje besedilo: »Tehtnica ter prostor med njo in upravnim objektom se nadkrije z dvokapno nadstrešnico tlorisne velikosti 10,0 m x 12,0 m. Nadstrešnica je pritlična s svetlo višino 4,80 m, pokrita z jekleno strešno konstrukcijo. Naklon strešin je enak naklonu strehe upravnega objekta, kritina je enaka kot na ostalih objektih.«
10. člen
Za 14. členom se doda nov, 14.a člen, ki se glasi:
»Kontejner za nevarne odpadke:
V nadaljevanju kontrolnega objekta se uredi prostor za postavitev kontejnerja za nevarne odpadke. Kontejner se nadkrije z enokapno nadstrešnico trapezne oblike, dolžine 13,0 m in širine 4,0 m do 9,20 m. Nadstrešnica je pritlična s svetlo višino največ 4,80 m, jeklene konstrukcije ter ima kritino iz lahke pločevine. Naklon strešin je nizek, od 5 do 15 stopinj.«
11. člen
Besedilo 15. člena, pod naslovom Prebiralna ploščad z nadstrešnico za odbrane odpadke in izstresališčem, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Sortirnica in balirnica ter skladišče ločenih frakcij:
Utrjene površine ob sortirnici in balirnici se v celoti nadkrije z nadstrešnicama, ki sta v tlorisni zasnovi trapezne oblike. Nadstrešnica ob objektu sortirnice je tlorisne velikosti 13,70 m x 15,0 m in 32,60 m x 9,20 m do 15,0 m, nadstrešnica ob objektu balirnice pa 18,30 m x 19,50 m in 49,0 x 10,50 m do 19,50 m. Namenjeni sta za sortiranje, baliranje in skladiščenje ločenih frakcij. Nadstrešnici sta pritlični, s svetlo višino 7,50 m, izvedeni z jekleno nosilno in strešno konstrukcijo. Naklon strešin je enak naklonu strešin sortirnice oziroma balirnice, enako velja za kritino. Lahko se izvedeta tudi kot zaprti objekti.
Izcedne vode se lovijo v talni lovilni skledi in nato odvajajo v bazen izcednih vod na zahodni strani objektov.«
12. člen
Besedilo 16. člena, pod naslovom Ploščad za kompostiranje, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Kompostarna:
Pred spustom dostopne ceste na dno deponije se uredita ploščadi za kompostiranje, tlorisne velikosti 22,0 x 40,0 in 22,0 x 48,0 m; nanju se odvažajo ločeni biološki odpadki ter lesovina. Ploščad se asfaltira, na robovih pa vgradi dvignjene betonske robnike. S primernimi padci ploščadi se mora zagotoviti odvodnjavanje z iztokom v zbirni bazen s kapaciteto do 50 m3 izcednih vod. Ploščadi se v celoti nadkrijeta z nadstrešnico, višine 7,50 m. Konstrukcija je jeklena, naklon strešin in kritina pa je enaka, kot pri vseh ostalih objektih. Lahko se izvede tudi kot zaprt objekt. Odvodnjavanje s platoja kompostarne se uredi preko lovilne sklede v zbirni bazen izcednih vod, lociran na njeni severni strani. Zbrane vode se uporabijo za vlaženje komposta.«
13. člen
Besedilo 17. člena, pod naslovom Garažni objekt za kompaktor s pralno ploščadjo, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Garaža za kompaktor se v 1. fazi izvede v dolini, na območju 3. faze deponijskega prostora, velikosti 6,0 x 10,0 m. Končna lokacija garažnega objekta za kompaktor s priročno delavnico je na koncu zbirnega centra, pred deponijo 1. faze. Garažni objekt je tlorisne velikosti 10,0 x 13,0 m, pritličen s svetlo višino 4,80 m in pokrit z dvokapnico. V njem se predvidi garaža za kompaktor, servisna delavnica, garderobe in sanitarije ter skladišče za gorivo. Dovoz v garažo se uredi direktno z deponijskega prostora po široki rampi v blagem naklonu.
Ob garažnem objektu se uredi tudi pralna ploščad ter pretakališče za gorivo z lovilno skledo za eventualno razlito gorivo.«
14. člen
Za 17. členom se doda nov, 17.a člen, ki se glasi:
»Objekt za začasno skladiščenje ostalih vrst odpadkov:
Severno od garaže za kompaktor, zgrajene v 1. fazi, se zgradi objekt za začasno skladiščenje ostalih vrst odpadkov (azbest ipd.), tlorisne velikosti 12,0 x 16,0 m. Objekt je pritličen, s svetlo višino 4,50 m in pokrit z dvokapnico, nizkega naklona do 15 stopinj. Glede na potrebe se lahko objekt v drugi fazi poveča, za največ enako tlorisno površino.
Ustrezno urejena površina ob tem objektu se lahko nameni tudi za namestitev premične naprave za zbiranje in uničevanje odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. Ta dejavnost se lahko opravlja le z upoštevanjem določb Navodila o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 30/95).«
15. člen
Za 17.a členom se doda nov, 17.b člen, ki se glasi:
»Zbirni center:
Za zbiranje ločenih vrst komunalnih odpadkov se ob zgornji dostopni cesti, pred deponijo 1. faze, zgradi zbirni center. Ob cesti je razkladalna rampa širine 4,0 m, pod katero je na znižanem nivoju za 1,40 m predvidenih osem zabojnikov zaprtega tipa, s prostornino do 12,0 m³. Ob spodnjem platoju je cesta širine 5,0 m za manipulacijo in odvoz zabojnikov ter izvoz dostavnih vozil obiskovalcev. Cesta funkcionira za enosmerni promet: dovoz do deponije 1. faze in zbirnega centra je na vzhodni strani, izvoz pa preko platoja ob zbirnem centru. Zbirni center se opremi z video nadzorom.«
16. člen
Za 17.b členom se doda nov, 17.c člen, ki se glasi:
»Objekt za razgradnjo bele tehnike:
Na deponijskem prostoru gline, na površini cca 1500 m², se izvede plato z nasutjem dolomitne hribine, ki se jo pridobi direktno iz brežine nad platojem. Na njem se zgradi objekt za razgradnjo bele tehnike, tlorisne velikosti 52,0 x 18,0 m in višine 8,0 m. Konstrukcija je kovinska, naklon strešin enak naklonu ostalih objektov.«
17. člen
Za 17.c členom se doda nov, 17.d člen, ki se glasi:
»Pralna ploščad in meteorološka postaja:
Pralna ploščad velikosti 13,0 x 10,0 m se izvede ob dostopni cesti na deponijski prostor, v vodotesni in oljetesni izvedbi. Odvodnja se uredi preko primerno dimenzioniranega lovilca olj v peskolov. Ploščad se nadkrije z nadstrešnico, ki je pritlična in višine 4,80 m. Naklon strešin je enak naklonu na ostalih objektih. Ob njej se postavi meteorološka postaja za spremljanje mikroklimatskih pogojev na lokaciji.«
18. člen
V 23. členu, v poglavju IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA, pod naslovom Cestno omrežje, se besedilo:
– v prvem stavku: »… R 331 Grosuplje–Višnja Gora, …« nadomesti z naslednjim: »… R-646/1195 Grosuplje–Ivančna Gorica, …«,
– četrti stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Od upravnega objekta do zbirnega centra se dostopna cesta izvede v enaki širini, v asfaltni izvedbi. Ob zbirnem centru se uredi enosmerni krožni promet. Dostopna cesta služi tudi kot dostop do površin za odlaganje odpadkov. Do objekta za začasno skladiščenje ostalih vrst odpadkov in garaže za kompaktor se izvede dostopna cesta v širini 4,00 m z obojestranskima bankinama po 0,50 in obračališčem za dostavna vozila. Tudi ostale notranje transportne poti so širine 4,00 m ter enim odmikališčem.« ter
– drugi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pri projektiranju dostopne ceste se upošteva Zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05).«
19. člen
V 24. členu, pod naslovom Kanalizacija, se:
– prvi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Odvod in končna dispozicija izcednih in odpadnih vod deponije se izvede s črpališčem preko tlačnega voda v javno kanalizacijo naselja Grosuplje. Tlačni vod poteka od črpališča ob zbirnem (egalizacijskem) bazenu za izcedne vode po zahodni strani območja urejanja ter nato v robu dostopne ceste in v nadaljevanju v desnem robu regionalne ceste R-646/1195 Grosuplje–Ivančna Gorica. Priključitev se izvede v obstoječem jašku J726 pri Kovinostroju, od tu naprej pa se odpadne vode odvaja preko obstoječe kanalizacije na čistilno napravo Grosuplje. Na delu poteka kanalizacijskega voda, med naseljema Blato in Grosuplje, se za omogočanje ločene dispozicije izcednih vod iz komunalne deponije in iz črpališča Gatina predvidi položitev dvojnega cevovoda. Oba cevovoda se predvidi v istem gradbenem jarku.« in
– doda za drugim odstavkom naslednje besedilo:
»Meteorne vode zalednih površin deponijskega telesa se preko zbirnega bazena za meteorne vode spelje v smeri severnega dela območja v ponikovanje.«
20. člen
V 25. členu, pod naslovom Vodovod, se druga alineja četrtega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 5/97 in 79/97).
21. člen
V 26. členu, pod naslovom Električno omrežje, se:
– prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za oskrbo kompleksa z električno energijo se izvede trafo postaja Špaja dolina, v kabelski izvedbi.« in
– na koncu zadnjega odstavka doda besedilo v novem odstavku:
»Za stalno varovanje območja se ob varovalni ograji izvede kabelska kanalizacija za izvajanje video nadzora.«
22. člen
V 27. členu, pod naslovom Telefon, se besedilo drugega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za potrebe objektov se izvede interni, zemeljski razvod tk kabla.«
23. člen
Besedilo 28. člena, pod poglavjem V. REŠITVE IN POGOJI V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA, naslovom Varstvo voda, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Izcedne vode deponijskega telesa morajo biti predhodno obdelane do stopnje, določene v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05). Na meteorno kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe. Meteorne vode s parkirišč, utrjenih površin, platojev in pralne ploščadi je dovoljeno spuščati v meteorno kanalizacijo le preko lovilcev olj in maščob.«
24. člen
Besedilo 29. člena, pod naslovom Varstvo pred hrupom, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ravni hrupa v območju urejanja ne smejo preseči mejnih dnevnih (75db) in nočnih ravni hrupa (65db), ki veljajo za IV. območje varstva pred hrupom, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).«
25. člen
Besedilo 30. člena, pod naslovom Varstvo zraka, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Vsi izpusti zraka iz objektov ne smejo preseči mejnih vrednosti, predpisanih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94, 68/96 in 109/01), Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).«
26. člen
V 32. členu, pod naslovom Varstvo pred požarom, se na koncu zadnjega stavka doda naslednje besedilo:
»Kjer so odmiki med objekti manjši od 8 m, je treba med objekti izvesti ustrezno požarno ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni odmiki med stavbami).«
27. člen
V 34. členu, pod poglavjem VI. FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA, se:
– v drugem odstavku, v besedilu pod I. fazo črta besedilo: »… in čistilna naprava; izcedne vode se do izgradnje le-te redno odvažajo na čiščenje na čistilno napravo Grosuplje; …«,
– na koncu besedila II. faze doda naslednje besedilo: »…; izvedba nadstrešnic in gradnja ostalih objektov, potrebnih za funkcioniranje deponije, navedeni v predhodnih členih tega odloka; dograditev komunalne opreme območja; gradnja tlačnega voda za odvod izcednih vod deponije, od objekta za predčiščenje do obstoječe fekalne kanalizacije v naselju Grosuplje; izcedne vode se do izgradnje le-tega redno odvažajo na čiščenje na čistilno napravo Grosuplje.« ter
– prvi stavek pod III. fazo nadomesti z naslednjim besedilom:
»III. faza: pred širitvijo deponijskega prostora na končni obseg se garažni objekt za kompaktor s pralno ploščadjo in zbirni center odstranita.«
28. člen
Besedilo 37. člena, pod poglavjem VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, IZVAJALCEV IN UPRAVLJALCA DEPONIJE PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Do izgradnje tlačnega voda se morajo izcedne vode redno odvažati na čiščenje na centralno čistilno napravo Grosuplje.«
29. člen
Za poglavjem VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, IZVAJALCEV IN UPRAVLJALCA DEPONIJE PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA, se doda novo poglavje z naslovom: »IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE UREDITVENEGA NAČRTA«, ostala poglavja v nadaljevanju pa ustrezno preštevilčijo.
30. člen
V poglavju IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE UREDITVENEGA NAČRTA se doda nov, 39.a člen, ki se glasi:
»V primeru izrazito povečanega odjema pitne vode mora upravljavec deponije pridobiti soglasje vodovodnega odbora Spodnje Brezovo.«
31. člen
Za 39.a členom se doda nov, 39.b člen, ki se glasi:
»Projektna dokumentacija za novo predvideno kanalizacijsko omrežje mora vsebovati tudi dokazilo o možnosti zagotavljanja ustreznega očiščenja izcednih vod na obstoječi čistilni napravi Grosuplje.«
32. člen
Za 39.b členom se doda nov, 39.c člen, ki se glasi:
»Stroški izdelave projektne dokumentacije, zaščite in prestavitve elektroenergetskega in TK omrežja ter nadzora bremenijo investitorja gradenj na območju ureditvenega načrta. V breme investitorja gredo tudi stroški odprave napak, če bi te nastale zaradi del na predmetnem omrežju.«
33. člen
Za 39.c členom se doda nov, 39.d člen, ki se glasi:
»Za tlačni vod, ki poteka izven meje ureditvenega načrta in se polaga v varovalnem pasu občinskih cest, je potrebno v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca ceste.«
34. člen
Besedilo 40. člena, pod poglavjem X. TOLERANCE, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pri tlorisnih gabaritih objektov so dovoljena odstopanja do +-10% ter manjša odstopanja v višinskih gabaritih, če je ta pogojen s tehnološkimi zahtevami. Odstopanja so dovoljena tudi pri višinskih kotah, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.
Pri poteku komunalne infrastrukture so odstopanja dovoljena, če se pri nadaljnjem projektiranju pokažejo optimalnejše in bolj ekonomične rešitve, kar se podrobneje obdela v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.«
35. člen
Besedilo 41. člena, pod poglavjem XI. KONČNE DOLOČBE, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Z dnem veljavnosti odloka o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina (Uradni list RS, št. 70/99) prenehajo veljati določila odloka o urbanističnem redu v Občini Grosuplje (Uradni list SRS, št. 44/82) za območje, ki ga ureja ta odlok.«
II. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh sprememb in dopolnitev UN opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana.
37. člen
Spremembe in dopolnitve UN so na vpogled pri upravnih organih Občin Grosuplje in Ivančna Gorica, pristojnih za urejanje prostora ter na Upravni enoti Grosuplje.
38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-57/97
Grosuplje, dne 20. decembra 2006
Št. 352-57/97
Ivančna Gorica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
 
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost