Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

125. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zgornja Hudinja - Lahovna, stran 350.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za območje
Zgornja Hudinja - Lahovna
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: IPA) za območje individualne gradnje na Lahovni, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA ter posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Ureditveno območje, ki je predmet obravnave, predstavlja zemljišče v Celjskem prostorskem planu (prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01)), opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč za stanovanjske in spremljajoče dejavnosti. Pogoje na predmetnih zemljiščih določa Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zgornja Hudinja - Lahovna (objavljen v Uradnem listu SRS, št. 36/88), projekt izdelal RC Planiranje Celje št. 84/86, spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 45/96), ki pa na predmetnem območju z namensko rabo ni usklajen. Razlog za spremembe in dopolnitve IPA je namera lastnika zemljišča, da zgradi na predmetnem zemljišču novo enostanovanjsko stavbo.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lahovna - Zg. Hudinja (proj. št. 84/86 Razvojni center Celje - TOZD PLANIRANJE; Uradni list SRS, št. 36/88, in Uradni list RS, št. 70/95, 21/02 ter 29/06) je uskladitev meje zazidljivosti območja z ozn. »3b« z mejo območja stavbnih zemljišč, kot je opredeljena po prostorskih sestavinah Celjskega prostorskega plana (zemljišče s parc. št. 89 k.o. Sp. Hudinja) in določitev pogojev urejanja ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.
Ker nameravana prostorska ureditev ne spreminja osnovne namenske rabe prostora in ne ogroža naravnih vrednot ter se nanaša na možnost prostorske umestitve stanovanjskega objekta ob upoštevanju omejitvenih faktorjev zaradi bližine obstoječega in predvidenega magistralnega plinovoda, za kar ni potrebna presoja vplivov na okolje ter tudi sicer bistveno ne vpliva na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se postopek sprejemanja Sprememb in dopolnitev PUP za območje Lahovna - Zg. Hudinja vodi po skrajšanem postopku.
4. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo lastnika zemljišča Freitag Franja, Zg. Hudinja 18, 3000 Celje.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj skladno z ZUreP-1 za izdelavo sprememb in dopolnitev IPA so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje
– Geoplin d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje.
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu s 34. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni (skrajšan postopek).
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP (osnutek IPA, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo s predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
5. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Prostorski ureditveni pogoji za območje Lahovna - Zg. Hudinja (proj. št. 84/86 RC Planiranje; Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna – Uradni list SRS, št. 36/88 in Uradni list RS, št. 70/95, 21/02 ter 29/06),
– Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami (projekt v izdelavi, program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/04).
6. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju: ZUreP-1 izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). IPA mora biti predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki.
7. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev IPA mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) in ga pridobi investitor.
8. člen
Faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev PUP bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS.
(Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi grafične podloge za pridobitev smernic).
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu s 34. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za namen javne razgrnitve.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Krajevni skupnosti Hudinja in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 15 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev PUP in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 15 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP – II. obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
9. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije zagotavlja investitor sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta.
10. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbene prostorske dokumentacije začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3505-021/2006-4200 MGM
Celje, dne 12. decembra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost