Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

123. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju – kompleks lahke industrije Lava II – Ingrad, stran 347.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje dne 27. septembra 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju – kompleks lahke industrije Lava II – Ingrad
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi IPA ter roki za posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Del območja med podaljškom Dečkove ceste na severu, območjem Telekoma na zahodu, kompleksom Komunale Celje na jugu in podaljškom Čopove ulice na vzhodu je izgrajeno s poslovnimi, proizvodnimi in trgovskimi oziroma skladiščnimi objekti, v večini za namen nekdanje gradbene industrije Ingrad, nekateri pa so novejšega datuma, zgrajeni za druge poslovne dejavnosti po razpadu firme Ingrad. Za opredelitev možnosti novih dejavnosti in pogojev za urbanistično-arhitektonsko oblikovanje novih objektov ter prenovo obstoječih, predvsem pa za ureditev prometnega režima znotraj prej enovitega industrijskega kompleksa so bile izdelane Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Lava II – Ingrad (proj. št. 44/97 Razvojni center Planiranje Celje d.o.o., Uradni list RS, št. 56/99). Po določbah Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Lava II – Ingrad je možna umestitev trgovsko poslovnih dejavnosti v objekte, ki so locirani ob javnih cestah, znotraj kompleksa pa le dejavnosti, ki niso namenjene posameznikom oziroma trgovini na drobno.
Danes je obravnavano območje skoraj v celoti izgrajeno, znotraj obravnavanega kompleksa so se umestile različne dejavnosti, nekatere tudi ne docela v skladu z zgoraj navedenimi pogoji. Tako je na južnem robu v novo izgrajenem objektu umeščen fitnes center. Ker je objekt lahko dostopen po interni cesti, ki naj bi imela status javne dovozne ceste, možno je zagotoviti zadostno število parkirnih mest, zlasti ker je obratovalni čas drugačen kot za druge dejavnosti znotraj območja, veljavni ZN pa ne dopušča takšne namembnosti, daje lastnik obravnavanega objekta pobudo za spremembo veljavnega IPA, ki bi omogočila njegovo prostorsko namero.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava II – Ingrad je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju obstoječe komunalne in cestno-prometne ureditve ter veljavnih normativov podala pogoje prostorske umestitve prostorov za športno rekreativno dejavnost-fitnes centra z gostinsko ponudbo-dnevnim barom v objektu na južnem robu kompleksa Ingrad.
Ker obravnavana sprememba določa le pogoje umestitve dejavnosti, zaradi spremembe pa se ne spreminja namenska raba ter se tudi drugače ne povzroča bistvenih vplivov na okolje in naravne vrednote, se spremembe in dopolnitve ZN vodijo po skrajšanem postopku.
4. člen
Ureditveno območje IPA
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava II-Ingrad so zemljišča na južnem robu kompleksa, ki zajemajo parcele s številkami: 1115/71, 1115/70, 1115/69, 1115/68, 1115/67, 1115/66, 1115/65, 1115/64 in 1115/63, vse k.o. Medlog.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo investitorja R&B GYM d.o.o., Petrovče 222, 3301 Petrovče, ki je tudi naročnik izdelave predmetnih sprememb in dopolnitev ZN.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN so:
– Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje)
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje)
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje).
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu s 34. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni (skrajšan postopek).
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (osnutek IPA, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo s predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Spremembe in dopolnitve ZN Lava II – Ingrad (proj. št. 44/97 Razvojni center Planiranje Celje d.o.o., Uradni list RS, št. 56/99).
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju ZUreP-1 izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je R&B GYM d.o.o., Petrovče 222, 3301 Petrovče.
Le-ta zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se pripravijo v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). IPA mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in na CD-ROM-u v digitalni obliki.
8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
9. člen
Faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS.
(Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi grafične podloge za pridobitev smernic)
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu s 34. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za namen javne razgrnitve.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se objavi v Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Mestni četrti Savinja in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 15 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 15 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta –II. obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo Sprememb in dopolnitev ZN zagotovi investitor predvidene prostorske ureditve.
11. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3505-022/2006-4200 MGM
Celje, dne 13. decembra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost