Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

111. Sklep o obveščanju o spremembah deležev, stran 337.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o obveščanju o spremembah deležev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa način obveščanja in vsebino obvestila o deležu glasovalnih pravic iz prvega oziroma drugega odstavka 10. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju ZPre-1).
II. NAČIN IN VSEBINA OBVEŠČANJA
2. člen
Oseba iz prvega in drugega odstavka 10. člena ZPre-1 (v nadaljevanju zavezanec za poročanje) je dolžna izdajatelja vrednostnih papirjev in Agencijo obvestiti o preseganju ali nehanju preseganja kvalificiranega deleža oziroma o vsaki pridobitvi ali odsvojitvi deleža glasovalnih pravic pisno, in sicer na obrazcu (KVAL) DEL. Obrazec (KVAL) DEL in navodila za njegovo izpolnjevanje so v Prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa.
III. KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 232-3/2-18/2006
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0220
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.
Priloga 1

OBRAZEC (KVAL) DEL: OBVESTILO O (KVALIFICIRANEM) DELEŽU GLASOVALNIH PRAVIC


1. IME IN PRIIMEK OZIROMA FIRMA ZAVEZANCA ZA POROČANJE:
2. NASLOV OZIROMA SEDEŽ ZAVEZANCA ZA POROČANJE:
3. FIRMA IN SEDEŽ IZDAJATELJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV:
4. VREDNOSTNI PAPIR IZDAJATELJA:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA POROČILA:
DATUM POROČILA:
PODPIS:


NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA (KVAL) DEL
1. Pod točko 1 se vpiše ime in priimek oziroma firma zavezanca za poročanje.
2. Pod točko 2 se vpiše naslov oziroma sedež zavezanca za poročanje.
3. Pod točko 3 se vpišeta firma in sedež izdajatelja vrednostnih papirjev iz
4. člena ZPre-1, v katerem je zavezanec za poročanje dosegel, presegel ali
nehal presegati kvalificirani delež oziroma pridobil ali odsvojil delež
glasovalnih pravic (v nadaljevanju izdajatelj).
4. Pod točko 4 se vpiše oznaka vrednostnega papirja izdajatelja, ki se
uporablja pri trgovanju na organiziranem trgu oziroma ki je bila vrednostnemu
papirju določena pri vpisu vrednostnega papirja v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev, pri čemer se navedeno nanaša na
vrednostne papirje, ki se upoštevajo pri ugotavljanju deleža glasovalnih
pravic.
5. V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka posla na posameznem obrazcu.
6. V stolpec 2 se vpiše, ali gre pri konkretnem poslu (v nadaljevanju posel)
za pridobitev (P) ali odsvojitev (O) vrednostnih papirjev, ki se upoštevajo
pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic.
7. V stolpec 3 se vpiše datum, na katerega se šteje, da je zavezanec za
poročanje dosegel, presegel ali nehal presegati kvalificirani delež oziroma
pridobil ali odsvojil delež glasovalnih pravic.
8. V stolpec 4 se vpiše število vrednostnih papirjev, ki jih je zavezanec za
poročanje pridobil (P) oziroma odsvojil (O) s poslom, in sicer v svojem imenu
in za svoj račun.
9. V stolpec 5 se vpiše število vrednostnih papirjev izdajatelja, katerih
imetnik je bil zavezanec za poročanje pred izvedbo posla, in sicer v svojem
imenu in za svoj račun. Za potrebe izpolnjevanja tega obrazca se šteje, da je
enostransko oblikovalno upravičenje uresničeno in da je imetnik tega
upravičenja že pridobil delnice izdajatelja z glasovalno pravico, ki so
predmet pravnega posla, sklenjenega z uresničitvijo tega upravičenja.
10. V stolpec 6 se vpiše (kvalificirani) delež (odstotek) glasovalnih pravic
zavezanca za poročanje pred izvedbo posla.
11. V stolpec 7 se vpiše število vrednostnih papirjev izdajatelja, katerih
imetnik je zavezanec za poročanje po izvedbi posla, in sicer v svojem imenu in
za svoj račun. Za potrebe izpolnjevanja tega obrazca se šteje, da je
enostransko oblikovalno upravičenje uresničeno in da je imetnik tega
upravičenja že pridobil delnice izdajatelja z glasovalno pravico, ki so
predmet pravnega posla, sklenjenega z uresničitvijo tega upravičenja.
12. V stolpec 8 se vpiše (kvalificirani) delež (odstotek) glasovalnih pravic
zavezanca za poročanje po izvedbi posla.
13. V stolpec 9 se vpišejo opombe, na primer tudi v tistih primerih, ko pri
posameznem poslu ne gre za pridobitev oziroma odsvojitev glasovalnih pravic,
ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, katerih zakoniti imetnik je zavezanec za
poročanje v svojem imenu in za svoj račun.
14. Pod tabelo se zapiše zaporedna številka poročila, datum poročila in doda
podpis zavezanca za poročanje.

AAA Zlata odličnost