Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

110. Sklep o listinah, ki se priložijo zahtevi za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo, in o podrobnejši vsebini prospekta, stran 331.

Na podlagi četrtega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 32. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o listinah, ki se priložijo zahtevi za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo,
in o podrobnejši vsebini prospekta
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa:
– listine, ki jih mora prevzemnik predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) ob vložitvi zahteve za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo,
– podrobnejšo vsebino prospekta (ponudbeni dokument).
II. LISTINE, KI SE PRILOŽIJO ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PREVZEMNO PONUDBO
2. člen
Zahteva za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo mora vsebovati naslednje listine:
1. zahtevek za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo, z naslednjimi sestavinami:
– ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnika,
– firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo,
– firma in sedež ciljne družbe, na katero se nanaša prevzemna ponudba,
– število vrednostnih papirjev po posameznih vrstah in razredih, na katere se nanaša prevzemna ponudba;
2. potrdilo klirinško depotne družbe o:
– sklenjeni pogodbi o storitvah v zvezi s prevzemno ponudbo iz drugega odstavka 35. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06; v nadaljevanju ZPre-1) in plačani akontaciji cene za opravljanje teh storitev,
– deponiranem denarnem znesku oziroma bančni garanciji v skladu s 36. členom ZPre-1,
– deponiranih vrednostnih papirjih v skladu s 37. členom ZPre-1;
3. potrdilo o vložitvi vloge iz prvega odstavka 20. člena ZPre-1;
4. poročilo o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki jih je prevzemnik pridobil v zadnjih 12 mesecih, na obrazcu PRE-VP12, ki je sestavni del Priloge 2 tega sklepa;
5. en izvod prospekta iz 4. člena tega sklepa.
3. člen
V primeru nadomestne ponudbe po drugem odstavku 16. člena ZPre-1 mora zahteva za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo, poleg listin iz 2. člena tega sklepa, vsebovati še veljaven sklep o izdaji nadomestnih vrednostnih papirjev, če je že bil sprejet.
III. PODROBNEJŠA VSEBINA PROSPEKTA
4. člen
(1) Prospekt vsebuje podrobnejše podatke o prevzemni ponudbi, na podlagi katerih se imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, lahko odločijo o sprejemu ponudbe. Vsebina prevzemne ponudbe je določena v Prilogi 1, vsebina prospekta pa je določena v Prilogi 2, ki sta sestavna dela tega sklepa.
(2) V primeru, da bo prevzemnik ponudil nadomestne vrednostne papirje iz 1. točke prvega odstavka 18. člena ZPre-1, je sestavni del prospekta tudi prospekt za organizirano trgovanje z nadomestnimi vrednostnimi papirji, če ni starejši od 12 mesecev.
(3) V primeru, da bo prevzemnik ponudil nadomestne vrednostne papirje iz 2. točke prvega odstavka 18. člena ZPre-1, so sestavni del prospekta tudi podatki iz ustreznih prilog Uredbe komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. 4. 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (UL L, št. 149 z dne 30. 4. 2004; v nadaljevanju Uredba), smiselno glede na vrsto vrednostnega papirja in izdajatelja. V tem primeru se izpusti poglavje 5 iz Priloge 2 tega sklepa, dodana poglavja iz ustreznih prilog Uredbe pa se ustrezno preštevilčijo, tako da sledijo poglavju 4 Priloge 2 tega sklepa. V Prilogi 2 tega sklepa se izpusti točka 3.4., v dodanih poglavjih iz ustreznih prilog Uredbe pa se prospekt v točkah, kjer bi se podatki podvajali z navedbami iz poglavij 1–4 Priloge 2 tega sklepa, lahko sklicuje na ustrezne navedbe.
5. člen
(1) V prospektu morajo biti točke navedene v istem vrstnem redu, pod enakimi številkami in pod istimi naslovi, kot so določene v prilogah k temu sklepu.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko prevzemnik posamezno točko izpusti, če podatki, ki bi morali biti vpisani pod to točko, niso na razpolago, oziroma če podatek, ki bi moral biti vpisan pod to točko, zaradi narave prevzemne ponudbe ne bi bil smiseln.
(3) Če prevzemnik na podlagi drugega odstavka tega člena izpusti posamezno točko v prospektu, mora o tem, ob predložitvi prospekta, Agencijo posebej obvestiti in v obvestilu obrazložiti razloge za to.
6. člen
Prevzemna ponudba se objavi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, prospekt pa se objavi na način, določen v prvem odstavku 9. člena ZPre-1.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 231-3/1-17/2006
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0219
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.
Priloga 1

PREVZEMNA PONUDBA (firma in sedež ciljne družbe) NA PODLAGI DOVOLJENJA
AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT.
1. Prevzemnik (ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež)
2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe
– firma in sedež ciljne družbe
– vrednostni papirji (navedba števila vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša prevzemna ponudba, po posameznih vrstah in razredih).
3. Pogoji prevzemne ponudbe:
a) v primeru denarne ponudbe (navedba cene v valuti, ki je zakonito plačilno
sredstvo v Republiki Sloveniji, za posamezni vrednostni papir, za vsak razred
posebej);
b) v primeru nadomestne ponudbe:
– firma in sedež izdajatelja,
– vrsta in razred nadomestnih vrednostnih papirjev,
– menjalno razmerje (navedba števila nadomestnih vrednostnih papirjev po
posameznem razredu, ki se zamenjajo za posamezni vrednostni papir, za vsak
razred posebej),
– zadnja tržna cena nadomestnih vrednostnih papirjev (za vsak razred posebej);

c) v primeru kombinirane ponudbe:
– del cene, ki se izplača v denarju (navedba cene v valuti, ki je zakonito
plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji, za posamezni vrednostni papir, za
vsak razred posebej),
– del cene, ki se izplača z nadomestnimi vrednostnimi papirji (vsi podatki iz
3.b točke te priloge);

d) v primeru alternativne ponudbe:
– cena (navedba cene v valuti, ki je zakonito plačilno sredstvo v Republiki
Sloveniji, za posamezni vrednostni papir, za vsak razred posebej) oziroma
– nadomestni vrednostni papirji (vsi podatki iz 3.b točke te priloge).

4. Veljavnost ponudbe od (datum) do (datum in ura)

5. Prag uspešnosti – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih mora
prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi
prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala (za vsak razred posebej)

6. Obvezni razvezni pogoj (natančno opredeljen razvezni pogoj iz prvega
oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1)

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

10. Borznoposredniška družba, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu
in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo (firma in sedež)

11. Navedba, da je izjavo o sprejemu ponudbe potrebno posredovati
borznoposredniški družbi iz 10. točke te priloge v roku iz 4. točke te priloge

12. Dostopnost prospekta
                                       
Priloga 2                                   
                                       
POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI              
                                       
1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša   
prevzemna ponudba:                              
1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe;                     
1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba:       
– vrsta in razred,                              
– število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba;    
                                       
1.2. Podatki o prevzemniku:                          
1.2.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnika,       
1.2.2. Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega  
člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo;      
                                       
1.3. Pogoji prevzemne ponudbe                         
1.3.1. Cena (v valuti, ki je zakonito plačilno sredstvo v Republiki      
Sloveniji) oziroma menjalno razmerje:                     
                                       
a) v primeru denarne ponudbe (navedba cene za posamezni vrednostni papir, za 
vsak razred posebej)                             
                                       
b) v primeru nadomestne ponudbe:                       
– firma in sedež izdajatelja,                         
– vrsta in razred nadomestnih vrednostnih papirjev,              
– menjalno razmerje (navedba števila nadomestnih vrednostnih papirjev po   
posameznem razredu, ki se zamenjajo za posamezni vrednostni papir, za vsak  
razred posebej),                               
– zadnja tržna cena nadomestnih vrednostnih papirjev (za vsak razred     
posebej),                                   
– zadnja izračunana knjigovodska vrednost nadomestnih vrednostnih papirjev  
(za vsak razred posebej),                           
– navedba vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz nadomestnih vrednostnih  
papirjev;                                   
                                       
c) v primeru kombinirane ponudbe:                       
– del cene, ki se izplača v denarju (navedba cene za posamezni vrednostni   
papir, za vsak razred posebej),                        
– del cene, ki se izplača z nadomestnimi vrednostnimi papirji (vsi podatki iz 
1.3.1.b točke te priloge);                          
                                       
d) v primeru alternativne ponudbe:                      
– cena (navedba cene za posamezni vrednostni papir, za vsak razred posebej)  
oziroma                                    
– nadomestni vrednostni papirji (vsi podatki iz 1.3.1.b točke te priloge).  
                                       
1.3.2. Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne    
ponudbe                                    
                                       
1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, 
ki jih mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima,     
pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala        
                                       
1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene oziroma menjalnega    
razmerja                                   
                                       
1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta                    
                                       
1.4. Obvezni razvezni pogoji (natančna opredelitev obveznih razveznih pogojev 
iz 20. člena ZPre-1)                             
                                       
1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz  
prevzemne ponudbe                               
                                       
1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe (natančen opis postopka za    
sprejem prevzemne ponudbe iz 40. člena ZPre-1)                
                                       
1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in     
natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih   
vrednostnih papirjev akceptantom                       
                                       
1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemnik) in pogoji za odstop od 
pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe (akceptant)         
                                       
1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo            
                                       
1.8. Navedba prava, ki se uporablja za sklenjene pogodbe, in navedba     
pristojnega sodišča                              
                                       
                                       
                                       
POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE   
NANAŠA PREVZEMNA                               
PONUDBA                                    
                                       
2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi                     
– firma in sedež                               
– osnovna dejavnost                              
– matična številka                              
– v sodni register vpisani osnovni kapital                  
                                       
2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna  
ponudba                                    
                                       
2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po      
posameznem razredu                              
                                       
2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu      
                                       
2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu (če  
se z njimi trguje na organiziranem trgu):                   
– segment trgovanja,                             
– obdobje trgovanja,                             
– grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih dvanajst    
mesecev (x-os datum, y-os tečaj),                       
– grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih dvanajst mesecev (x-os 
datum, y-os promet)                              
                                       
2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po    
posameznem razredu                              
                                       
2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih          
                                       
2.3. Finančni podatki o ciljni družbi                     
Navedeta se zadnja prevzemniku dostopna bilanca stanja in izkaz uspeha ciljne 
družbe z navedbo vira in navedbo, ali sta revidirana ali ne.         
                                       
                                       
                                       
POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU                       
                                       
3.1. Osnovni podatki o prevzemniku                      
                                       
3.1.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka    
prevzemnika                                  
                                       
3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika (kratek opis osnovne dejavnosti     
prevzemnika)                                 
                                       
3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital                
                                       
3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in 
več odstotni delež glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z     
največjimi deleži glasovalnih pravic (podatke je potrebno navesti v obliki  
tabele):                                   
                                       
+-------+-------------------------------------+----------------------------+ 
|Imetnik|Število delnic po posameznih razredih|Delež glasovalnih pravic v %| 
|    |                   |              | 
+-------+-------------------------------------+----------------------------+ 
|    |                   |              | 
+-------+-------------------------------------+----------------------------+ 
|    |                   |              | 
+-------+-------------------------------------+----------------------------+ 
|    |                   |              | 
+-------+-------------------------------------+----------------------------+ 
|    |                   |              | 
+-------+-------------------------------------+----------------------------+ 
|    |                   |              | 
+-------+-------------------------------------+----------------------------+ 
|    |                   |              | 
+-------+-------------------------------------+----------------------------+ 
|    |                   |              | 
+-------+-------------------------------------+----------------------------+ 
|    |                   |              | 
+-------+-------------------------------------+----------------------------+ 
|    |                   |              | 
+-------+-------------------------------------+----------------------------+ 
|    |                   |              | 
+-------+-------------------------------------+----------------------------+ 
                                       
                                       
Če se delnice glasijo na ime, je potrebno navesti datum stanja delniške    
knjige, po katerem je pripravljena tabela, če pa se glasijo na prinosnika, je 
potrebno tabelo pripraviti na podlagi podatkov z zadnje skupščine delničarjev 
in navesti datum skupščine.                          
                                       
3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika                   
                                       
3.1.6. Člani poslovodstva prevzemnika                     
                                       
3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s    
prevzemnikom                                 
                                       
3.2.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka    
                                       
3.2.2. Vrsta povezave s prevzemnikom                     
                                       
3.2.3. Osnovna dejavnost                           
                                       
3.2.4. Člani poslovodstva in člani nadzornega sveta              
                                       
3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev          
                                       
3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se  
nanaša prevzemna ponudba                           
                                       
3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika             
                                       
                                       
Podatki se navedejo v obliki tabele za posamezne vrste oziroma razrede    
vrednostnih papirjev, za nakupne opcije za te vrednostne papirje ter za    
pogodbe o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri katerih še ni prišlo do    
izročitve vrednostnih papirjev.                        
                                       
+----------------+---------------------+----------------------+--------------+
|Vrsta oziroma  |Število vrednostnih |Število vrednostnih  |Skupno    |
|razred     |papirjev,      |papirjev,       |število    |
|vrednostnega  |pridobljenih več kot |pridobljenih manj kot |vrednostnih  |
|papirja     |12 mesecev pred   |12 mesecev pred    |papirjev   |
|        |objavo prevzemne   |objavo prevzemne   |       |
|        |ponudbe       |ponudbe        |       |
|        |           |           |       |
+----------------+---------------------+----------------------+--------------+
|        |           |           |       |
|        |           |           |       |
+----------------+---------------------+----------------------+--------------+
                                       
                                       
3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1  
delujejo usklajeno s prevzemnikom                       
                                       
Podatki se navedejo v obliki tabele za vsako osebo posebej, in sicer za    
posamezne vrste oziroma razrede vrednostnih papirjev, za nakupne opcije za te 
vrednostne papirje ter za pogodbe o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri   
katerih še ni prišlo do izročitve vrednostnih papirjev.            
                                       
+----------------+---------------------+----------------------+--------------+
|Vrsta oziroma  |Število vrednostnih |Število vrednostnih  |Skupno    |
|razred     |papirjev,      |papirjev,       |število    |
|vrednostnega  |pridobljenih več kot |pridobljenih manj kot |vrednostnih  |
|papirja     |12 mesecev pred   |12 mesecev pred    |papirjev   |
|        |objavo prevzemne   |objavo prevzemne   |       |
|        |ponudbe       |ponudbe        |       |
|        |           |           |       |
+----------------+---------------------+----------------------+--------------+
|        |           |           |       |
|        |           |           |       |
+----------------+---------------------+----------------------+--------------+
                                       
                                       
                                       
3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne  
družbe                                    
                                       
3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika             
                                       
Podatki se navedejo v obliki tabele za posamezne vrste oziroma razrede    
vrednostnih papirjev, za nakupne opcije za te vrednostne papirje ter za    
pogodbe o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri katerih še ni prišlo do    
izročitve vrednostnih papirjev.                        
                                       
+----------------+---------------------+----------------------+--------------+
|Vrsta oziroma  |Število vrednostnih |Število vrednostnih  |Skupno    |
|razred     |papirjev,      |papirjev,       |število    |
|vrednostnega  |pridobljenih več kot |pridobljenih manj kot |vrednostnih  |
|papirja     |12 mesecev pred   |12 mesecev pred    |papirjev   |
|        |objavo prevzemne   |objavo prevzemne   |       |
|        |ponudbe       |ponudbe        |       |
|        |           |           |       |
+----------------+---------------------+----------------------+--------------+
|        |           |           |       |
|        |           |           |       |
+----------------+---------------------+----------------------+--------------+
                                       
                                       
3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1  
delujejo usklajeno s prevzemnikom                       
                                       
Podatki se navedejo v obliki tabele za vsako osebo posebej, za posamezne   
vrste oziroma razrede vrednostnih papirjev, za nakupne opcije za te      
vrednostne papirje ter za pogodbe o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri   
katerih še ni prišlo do izročitve vrednostnih papirjev.            
                                       
+----------------+---------------------+----------------------+--------------+
|Vrsta oziroma  |Število vrednostnih |Število vrednostnih  |Skupno    |
|razred     |papirjev,      |papirjev,       |število    |
|vrednostnega  |pridobljenih več kot |pridobljenih manj kot |vrednostnih  |
|papirja     |12 mesecev pred   |12 mesecev pred    |papirjev   |
|        |objavo prevzemne   |objavo prevzemne   |       |
|        |ponudbe       |ponudbe        |       |
|        |           |           |       |
+----------------+---------------------+----------------------+--------------+
|        |           |           |       |
|        |           |           |       |
+----------------+---------------------+----------------------+--------------+
                                       
                                       
                                       
3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku                  
                                       
Če so podatki revidirani, je potrebno vključiti tudi mnenje revizorja, če   
niso revidirani, je to potrebno izrecno navesti.               
                                       
3.4.1. Bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto             
                                       
3.4.2. Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto         
                                       
3.5. Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali    
pogajanj s ciljno družbo                           
                                       
                                       
                                       
POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE              
                                       
4.1. Namen prevzemne ponudbe (vključno s podatkom o tem, ali je prevzemnik  
pred prevzemno ponudbo izdelal natančnejšo analizo ciljne družbe)       
                                       
4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na  
podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe      
                                       
4.3. Poslovna politika po prevzemu                      
                                       
4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje     
(podrobnejša obrazložitev, bodoče lokacije poslovanja, morebitno združevanje 
poslovnih funkcij in drugo)                          
                                       
4.3.2. Politika zaposlovanja (vpliv prevzemne ponudbe na obstoječa delovna  
mesta delavcev in poslovodstva, sprememba pogojev zaposlovanja pri      
prevzemniku in ciljni družbi po končanem prevzemu)              
                                       
4.3.3. Spremembe statuta                           
                                       
4.3.4. Delitev dobička                            
                                       
4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na   
organiziranem trgu                              
                                       
4.5. Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane     
prevzemniku                                  
                                       
                                       
                                       
POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA         
                                       
V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za izdajo prospekta, napisati in    
podpisati naslednjo izjavo:                          
                                       
“Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene   
podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu prevzemne    
ponudbe.”.                                  
                                       
Vsebino prospekta podpiše prevzemnik. S podpisom odgovarja za resničnost   
informacij, podanih v prospektu.                       
                                       
                                       
POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA    
                                       
Obrazec PRE-VP12                               
                                       
1. IME IN PRIIMEK oz. FIRMA PREVZEMNIKA                    
2. NASLOV oz. SEDEŽ PREVZEMNIKA                        
                                       
+-----+---+-----------+--------+----+---------+-----------+----------+-------+
| ZAP.|P/O|VREDNOSTNI |KOLIČINA|CENA| SKUPNA |  DATUM  | PREDHODNO|KONČNO |
| Št. |  |  PAPIR  |    |  | VREDNOST|TRANSAKCIJE| STANJE |STANJE |
|POSLA|  |      |    |  | POSLA |      |     |    |
|   |  |      |    |  |     |      |     |    |
+-----+---+-----------+--------+----+---------+-----------+----------+-------+
|   |  |      |    |  |     |      |     |    |
+-----+---+-----------+--------+----+---------+-----------+----------+-------+
|   |  |      |    |  |     |      |     |    |
+-----+---+-----------+--------+----+---------+-----------+----------+-------+
|   |  |      |    |  |     |      |     |    |
+-----+---+-----------+--------+----+---------+-----------+----------+-------+
|   |  |      |    |  |     |      |     |    |
+-----+---+-----------+--------+----+---------+-----------+----------+-------+
|   |  |      |    |  |     |      |     |    |
+-----+---+-----------+--------+----+---------+-----------+----------+-------+
|   |  |      |    |  |     |      |     |    |
+-----+---+-----------+--------+----+---------+-----------+----------+-------+
|   |  |      |    |  |     |      |     |    |
+-----+---+-----------+--------+----+---------+-----------+----------+-------+
|   |  |      |    |  |     |      |     |    |
+-----+---+-----------+--------+----+---------+-----------+----------+-------+
|   |  |      |    |  |     |      |     |    |
+-----+---+-----------+--------+----+---------+-----------+----------+-------+
                                       
P – pridobitev 0 – odsvojitev                         
                                       
Datum:                                    
Podpis:                                    

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti