Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

94. Sklep o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta Občine Škofja Loka, stran 205.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, 21/06 – odločba US) in 29. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 2. redni seji dne 4. 1. 2007 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta Občine Škofja Loka
1. člen
Odbori in komisije občinskega sveta (v nadaljevanju: svet) so delovna telesa sveta. V okviru svojega delovnega področja, v skladu s statutom občine in poslovnikom sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori lahko predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega proračuna ter drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
2. člen
Člane odborov in komisij imenuje svet izmed članov sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje samo izmed članov sveta.
Župan ne more biti član odbora ali komisije sveta, lahko pa sodeluje v razpravi na sejah odborov in komisij.
Odbor ali komisijo sveta vodi član sveta. Članstvo v odboru ali komisiji sveta ni združljivo s članstvom v nadzornemu odboru občine ali z delom v občinski upravi.
Prvo sejo odbora ali komisije skliče župan.
3. člen
S tem sklepom se ustanovijo naslednja delovna telesa sveta:
1. Odbor za družbene dejavnosti,
2. Odbor za gospodarske javne službe,
3. Odbor za prometno infrastrukturo in javne površine,
4. Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo,
5. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in prenovo,
6. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
7. Komisija za mednarodno sodelovanje in partnerstva,
8. Statutarno pravna komisija,
9. Odbor za mladinsko dejavnost,
10. Odbor za gospodarjenje z nepremičninami, opremljanje stavbnih zemljišč in stanovanjsko gospodarstvo.
4. člen
Odbor za družbene dejavnosti ima devet članov in skrbi za:
– zdravstveno in socialno varstvo,
– vzgojo in izobraževanje,
– šport,
– raziskovalno dejavnost,
– humanitarno dejavnost,
– kulturo,
– muzejsko in arhivsko gradivo ter
– varstvo starejših.
5. člen
Odbor za gospodarske javne službe ima sedem članov in opravlja naslednje naloge:
– spremlja stanje na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja stanje na področju javne gospodarske infrastrukture,
– obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj gospodarskih javnih služb,
– skrbi za ostalo občinsko premoženje in
– druge naloge v okviru delovnega področja gospodarskih javnih služb.
6. člen
Odbor za prometno infrastrukturo in javne površine ima sedem članov in opravlja naslednje naloge:
– spremlja stanje na področju prometa in cest na območju občine,
– spremlja stanje na področju parkirišč in drugih javnih površin,
– obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij.
7. člen
Odbor za gospodarske dejavnosti, obrt, turizem in kmetijstvo ima sedem članov in opravlja naslednje naloge:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– daje predloge za razvoj gospodarstva, obrti in turizma,
– skrbi za varstvo in urejanje kmetijskih površin,
– daje predloge za vzpodbujanje kmetijske proizvodnje,
– spremlja in daje predloge za celostni razvoj podeželja,
– lovstvo, ribištvo in čebelarstvo ter
– obravnava predloge za sofinanciranje razvoja gospodarstva, obrti in turizma.
8. člen
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in prenovo ima sedem članov in skrbi za:
– prostorsko politiko in razvoj,
– varstvo okolja,
– urbanizem in prenovo ter
– zaščito zgodovinske, kulturne in naravne dediščine.
9. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima trinajst članov in opravlja naslednje naloge:
– predlaga svetu potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana,
– predlaga svetu kandidate za delovna telesa sveta in druge organe, ki jih voli in imenuje svet,
– predlaga svetu izdajo soglasja ali mnenja k imenovanju direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov,
– obravnava in predlaga svetu višino nagrad in povračil za neprofesionalno in profesionalno opravljanje funkcij,
– pripravi in izvede razpis za podeljevanje občinskih priznanj,
– zbira predloge in pripravi predlog podelitve občinskih priznanj in
– obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.
10. člen
Komisija za mednarodno sodelovanje in partnerstva ima sedem članov in opravlja naslednje naloge:
– sodelovanje s pobratenimi občinami,
– sodelovanje pri pripravi občinskih prireditev,
– sodelovanje na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja Občine Škofja Loka in
– sodelovanje pri aktivnostih z občinsko upravo v procesih povezovanja Občine Škofja Loka v drugih mednarodnih organizacijah, skupnostih in združenjih.
11. člen
Statutarno pravna komisija ima sedem članov in opravlja naslednje naloge:
– obravnava predloge statuta občine in njegovih sprememb ter
– obravnava predloge poslovnika sveta in njegovih sprememb.
12. člen
Odbor za mladinsko dejavnost ima sedem članov in opravlja naslednje naloge:
– ustvarjanje, motiviranje in prepoznavanje individualnih potencialov mladega človeka,
– spremljanje dejavnosti s področja socialne politike otrok in mladine, vzgoje in neinstuticionalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja,
– pripravo preventivnih dejavnosti za preprečevanje kriminala med in nad mladimi,
– preventivne dejavnosti za preprečevanje zlorab otrok in mladostnikov in
– učinkovito občinsko štipendijsko politiko preko občinskega Sklada za štipendiranje.
13. člen
Odbor za opremljanje stavbnih zemljišč, gospodarjenje z nepremičninami in stanovanjsko gospodarstvo ima sedem članov in opravlja naslednje naloge:
– obravnava zadeve in daje predloge v zvezi z razpolaganjem z nepremičninami v lasti občine,
– skrbi za gradnjo in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš ter
– skrbi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč.
14. člen
Odbori in komisije sveta opravljajo naloge navedene v tem sklepu in druge naloge, ki izhajajo iz zakonodaje.
15. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe odborov in komisij sveta opravlja občinska uprava.
16. člen
Glede načina dela odbora ali komisije sveta se uporabljajo določila poslovnika sveta, lahko pa odbor ali komisija za svoje delo sprejme poslovnik.
17. člen
Komisije ali odbori sveta so za svoje delo odgovorni svetu.
18. člen
Do konstituiranja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja njene naloge Začasna komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 17/99, 19/02 in 8/03).
20. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2006
Škofja Loka, dne 4. januarja 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost