Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

77. Pravilnik o centralnem registru oporok, stran 196.

Na podlagi 108.a člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) je skupščina Notarske zbornice Slovenije dne 10. 11. 2006 v soglasju z ministrom za pravosodje izdala
P R A V I L N I K
o centralnem registru oporok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja vzpostavitev, vodenje in vsebino centralnega registra oporok (v nadaljnjem besedilu: register), posredovanje podatkov za vpis v register in posredovanje podatkov iz registra.
2. člen
(1) Notarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) vzpostavi in vodi posebno dokumentarno bazo podatkov, vpisanih v register v skladu s 108.c členom Zakona o notariatu v elektronski obliki.
(2) Dokumentarna baza iz prejšnjega odstavka mora biti urejena tako, da je mogoč zaporedni vnos podatkov za vsako oporoko posebej.
II. VPIS V REGISTER
3. člen
(1) Register vsebuje podatke o oporokah, sestavljenih v obliki notarskega zapisa, o oporokah, ki so shranjene pri notarju, o oporokah, ki jih sestavi odvetnik ali so mu izročene v hrambo, o sodnih oporokah in oporokah, izročenih v hrambo sodišču na podlagi določb zakona, ki ureja dedovanje.
(2) Podatke o oporokah, ki se evidentirajo v registru, pošiljajo:
– notarji,
– odvetniki,
– sodišča.
(3) Oseba oziroma organ iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj), posreduje zbornici zahtevo za vpis v register najkasneje v 15 dneh potem, ko je bila oporoka sestavljena ali prejeta v hrambo.
4. člen
(1) V register se vpisujejo naslednji podatki:
– zaporedna številka in datum vpisa,
– ime in priimek oporočitelja (za poročeno žensko tudi dekliški priimek),
– EMŠO in kraj rojstva oporočitelja oziroma datum, kraj in država rojstva za oporočitelja, ki je tuj državljan,
– naslov oporočitelja,
– datum in opravilna številka, navedena na oporoki,
– priimek in ime ter naslov notarja, ki hrani oporoko, oziroma ime in naslov druge osebe ali naziv in naslov organa, ki hrani oporoko,
– vrsta oporoke,
– vsaka sprememba, preklic ali razveljavitev oporoke, če je narejena v obliki, za katero je vpis v register oporok obvezen po Zakonu o notariatu,
– datum vrnitve oporoke oporočitelju,
– podatek o smrti oporočitelja in
– podatek o tem, kdo je vpogledal v register.
5. člen
(1) Zbornica izvede posamezen vpis v register na podlagi zahteve za vpis v register in na podlagi dokazila o plačilu denarnega nadomestila za vpis v register.
(2) Zahteva za vpis v register se poda pisno ali z elektronskim prenosom podatkov na predpisanem obrazcu, ki ga določi Izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije.
(3) Predlagatelj, ki poda zahtevo za vpis v register z elektronskim prenosom podatkov, se mora identificirati s kvalificiranim potrdilom po zakonu, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
(4) Zbornica izda predlagatelju potrdilo o opravljenem vpisu v register z navedbo zaporedne številke vpisa najkasneje v 10 dneh po prejemu zahteve za vpis v register.
(5) Zaporedna številka vpisa v register je sestavljena iz zaporedne številke vpisa v register v posameznem koledarskem letu in zadnjih dveh številk koledarskega leta, v katerem so bili podatki o oporoki vpisani v register.
6. člen
V registru se posamezne oblike oziroma vrste oporok, vpisanih v register, navedejo z naslednjimi okrajšavami:
1. Oporoka, ki jo je notar sestavil v obliki
  notarskega zapisa:                   NO
2. Oporoka, ki jo je notar prejel v hrambo:        NOH
3. Oporoka, ki jo je sestavilo sodišče:           SO
4. Oporoka, ki jo je sodišče prejelo v hrambo:       SOH
5. Oporoka, ki jo je sestavil odvetnik:           OO
6. Oporoka, ki jo je odvetnik prejel v hrambo:       OOH
7. člen
(1) Podatki o spremembi, preklicu ali razveljavitvi oporoke, podatki o vrnitvi oporoke oporočitelju, podatek o smrti oporočitelja in podatek o tem, kdo je vpogledal v register, se štejejo kot kasnejši vpisi v register.
(2) Predlagatelji morajo zbornici najkasneje v 15 dneh od nastopa dejstva iz prejšnjega odstavka na način, ki je določen v drugem odstavku 5. člena tega pravilnika, podati zahtevo za kasnejši vpis v register.
(3) Kasnejši vpisi v register se vpišejo pod zaporedno številko vpisa oporoke v register z navedbo datuma kasnejšega vpisa.
(4) Zbornica izda predlagatelju potrdilo o opravljenem kasnejšem vpisu v register, z navedbo zaporedne številke vpisa najkasneje v 10 dneh po prejemu zahteve za kasnejši vpis v register.
III. VPOGLED V REGISTER
8. člen
(1) Zbornica izda oporočitelju na njegovo zahtevo izpis iz registra. Pred tem ugotovi njegovo istovetnost, način ugotovitve istovetnosti pa se vpiše v register.
(2) Zahtevo za izpis iz prejšnjega odstavka lahko zbornici posreduje tudi notar. Zahteva mora vsebovati tudi podatke o načinu ugotovitve istovetnosti oporočitelja.
(3) Zahteva za izpis iz registra se poda v pisni ali elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki ga določi Izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije.
(4) V času življenja oporočitelja druge osebe oziroma organi nimajo pravice do posredovanja podatkov iz registra.
9. člen
(1) Po smrti oporočitelja se izpis iz registra izda na podlagi pisne zahteve sodišča ali druge osebe, ki izkaže za to upravičen interes.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o pošiljatelju zahteve za izpis podatkov iz registra (ime in priimek ter prebivališče fizične osebe ali firmo in sedež pravne osebe oziroma naziv in naslov sodišča);
– podatke o oporočitelju (ime in priimek, naslov, EMŠO ali datum rojstva in datum smrti);
– navedbo podatkov oziroma okoliščin, ki izkazujejo upravičen interes pošiljatelja zahteve za izpis podatkov iz registra.
(3) Če zahteva ne vsebuje podatkov iz prejšnjega odstavka, zbornica pozove pošiljatelja, da dopolni zahtevo.
(4) Zbornica posreduje izpisek na naslov, ki je naveden v zahtevi, najkasneje v 10 dneh po prejemu popolne zahteve.
(5) V register se vpišejo podatki o prejemniku izpisa iz registra in datum izdaje izpisa.
IV. NADOMESTILA IN DRUGI STROŠKI
10. člen
(1) Zbornica je upravičena do denarnega nadomestila za vpis v register in za izdajo izpisa iz registra.
(2) Denarno nadomestilo iz prejšnjega odstavka se določa v točkah. Vrednost točke, brez davka na dodano vrednost, je enaka vrednosti točke v Notarski tarifi.
(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se plača na način, ki ga s posebnim navodilom določi Izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije.
11. člen
(1) Za vpis oporoke plača oporočitelj nadomestilo v višini 90 točk.
(2) Za kasnejši vpis po 7. členu tega pravilnika, razen za vpis podatka o smrti, se plača nadomestilo v višini 50 točk.
(3) Za izpis iz registra plača prosilec nadomestilo v višini 50 točk.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(1) Zbornica obvesti osebe oziroma organ iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 108.b člena Zakona o notariatu o tehničnih pogojih pošiljanja oziroma vnosa podatkov v register in o načinu in tehničnih pogojih posredovanja izpisov iz registra najkasneje do objave sklepa iz drugega odstavka 63. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 73/04) v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Obrazec iz drugega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika se določi najkasneje do objave sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
(1) Sodišča, notarji in odvetniki posredujejo zbornici podatke o oporokah, s katerimi razpolagajo, v enem mesecu od uveljavitve sklepa iz drugega odstavka 63. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 73/04).
(2) Vpis podatkov o oporoki, ki je že vpisana v centralni register pri notarjih hranjenih oporok, ki ga vodi zbornica na podlagi sklepa skupščine Notarske zbornice Slovenije z dne 15. 3. 1997, in vpis podatkov o drugi oporoki, ki je v hrambi pri notarju ob uveljavitvi sklepa iz prejšnjega odstavka, se opravi brezplačno.
(3) Vpis podatkov o oporokah, ki jih po prvem odstavku tega člena posredujejo sodišča in odvetniki, se opravi na stroške oporočitelja. Sodišča in odvetniki, ki zbornici posredujejo podatke o oporokah, so dolžni pozvati oporočitelje k plačilu navedenih stroškov. Vpis se opravi po plačilu stroškov.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152/06
Ljubljana, dne 10. novembra 2006
EVA 2005-2011-0019
Anton Rojec l.r.
Predsednik
Notarske zbornice Slovenije
 
Soglašam!
 
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost