Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

73. Pravilnik o evidenci pridelovalcev oljk, stran 192.

Na podlagi sedmega odstavka 104. člena v zvezi s 101. členom in drugim odstavkom 114. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o evidenci pridelovalcev oljk
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način, zavezance za vpis v evidenco pridelovalcev oljk (v nadaljnjem besedilu: evidenca), način vodenja in upravljanja evidence ter podrobnejšo vsebino evidence za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1; z vsemi spremembami).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. pridelovalec oljk je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima na kmetijskem gospodarstvu, vpisanem v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, v uporabi oljčnike, in je vpisan v evidenco;
2. oljka je drevo oljke (Olea europaea sativa Hoffm. in Link) lahko z več debli, ki so drugo od drugega, pri izrastišču iz tal, ločena manj kot dva metra in ki se, ne glede na stanje in starost, goji za pridelavo oljk;
3. oljčnik je strnjena površina kmetijskega zemljišča z eno identifikacijsko oznako grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK_PID), ki jo obdeluje en pridelovalec oljk, zasajena z oljkami, medsebojno oddaljenimi največ 20 m;
4. površina oljčnika je površina grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) in predstavlja površino, ki je dejansko zasajena z oljkami, povečano za širino oziroma dolžino največ desetih metrov od debel oljk zasajenih na zunanjih robovih oljčnika, ki je namenjena za obračališča in pomožne poti, nasipe ter druga pomožna zemljišča in ni del ceste v javni uporabi.
(2) Vsi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v predpisu, ki ureja kmetijstvo, predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, predpisu, ki ureja trg z oljčnim oljem, in predpisu, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu.
3. člen
(zavezanci za vpis)
V evidenco se vpišejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu v uporabi najmanj 0,1 ha površine oljčnikov.
4. člen
(vodenje in upravljanje evidence)
(1) Evidenco vodi upravna enota, upravlja pa jo ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Upravna enota nosilca kmetijskega gospodarstva iz prejšnjega člena, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, ob vpisu GERK-ov z rabo oljčnik ali vnosu sprememb na GERK-ih z rabo oljčnik, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco ali v evidenco vpiše morebitne spremembe in nosilcu o vpisu v evidenco ali vpisu sprememb v evidenco izda izpis iz evidence. Vlogo za priglasitev pridelka iz 2. točke prvega odstavka 5. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: priglasitev pridelka) nosilec kmetijskega gospodarstva vloži na upravni enoti, kjer je vpisan v register kmetijskih gospodarstev na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Upravna enota nosilcu kmetijskega gospodarstva o priglasitvi pridelka enkrat letno, najkasneje do 1. aprila leta, ki sledi letu obiranja oljk, izda izpis iz evidence.
(3) Zavezanci za priglasitev pridelka iz prve in druge alinee 2. točke prvega odstavka 5. člena tega pravilnika so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v postopek za priznanje označbe geografskega porekla »Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre«, nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike in nosilci kmetijskih gospodarstev, ki pridelek oljk tržijo. Za ostale pridelovalce oljk je priglasitev pridelka iz 2. točke prvega odstavka 5. člena tega pravilnika neobvezna.
(4) Pridelek se priglasi vsako leto do začetka prodaje pridelanega oljčnega olja oziroma najpozneje do 15. februarja leta, ki sledi letu obiranja oljk.
(5) Če je iz registra kmetijskih gospodarstev razvidno, da gre za trajno krčitev vseh oljčnikov na kmetijskem gospodarstvu, upravna enota po uradni dolžnosti odloči o izbrisu nosilca kmetijskega gospodarstva iz evidence.
(6) Upravna enota lahko izda izpis iz evidence tudi na zahtevo nosilca kmetijskega gospodarstva ali organizacije proizvajalcev oljčnega olja, katere član je.
(7) Evidenca se vodi na enoten način, na elektronskem mediju in v številčni ter grafični obliki.
5. člen
(vsebina evidence)
(1) V evidenci se vodijo podatki:
1. o nosilcu kmetijskega gospodarstva:
– številka in datum izpisa;
2. o kmetijskem gospodarstvu:
– pridelek oljk (v kilogramih),
– pridelek ekstra deviškega oljčnega olja (v kilogramih),
– pridelek drugega oljčnega olja (v kilogramih).
(2) V evidenci se obdelujejo podatki, ki so zbrani iz drugih zbirk osebnih in drugih podatkov, katere upravlja ministrstvo oziroma njegovi organi v sestavi za namene vpisovanja podatkov v to evidenco, in sicer:
1. iz registra kmetijskih gospodarstev:
a) o nosilcu kmetijskega gospodarstva:
– osebno ime in naslov oziroma firma in sedež z navedbo organizacijske oblike,
– enotna matična številka fizične osebe (EMŠO) oziroma matična številka pravne osebe (MŠO),
– davčna številka (DŠ),
– številka telefona, če jo je nosilec kmetijskega gospodarstva navedel v registru kmetijskih gospodarstev,
– naslov elektronske pošte, če ga je nosilec kmetijskega gospodarstva navedel v registru kmetijskih gospodarstev;
b) o kmetijskem gospodarstvu:
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), ki mu pripada oljčnik;
– naslov kmetijskega gospodarstva;
c) o zemljišču, ki pripada oljčniku:
– GERK_PID,
– domače ime GERK-a,
– površina GERK-a,
– nagib in ekspozicija, ki se določita na podlagi podatkov digitalnega modela reliefa,
– zatravljenost (da, ne),
– terasiranost (da, ne),
– namakanje (da, ne) in način namakanja;
d) o sadilnem materialu in sajenju v oljčniku:
– sorta,
– podlaga,
– leto sajenja,
– število sadik,
– medvrstna razdalja (v metrih) in razdalja med drevesi (v metrih), če se podatek da določiti,
– gojitvena oblika;
2. iz evidence ministrstva, v kateri se vodijo organizacije proizvajalcev oljčnega olja:
a) o nosilcu kmetijskega gospodarstva:
– včlanjenost v organizacijo proizvajalcev oljčnega olja in leto včlanitve;
3. iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil:
a) o zemljišču, ki pripada oljčniku:
– način pridelave (integrirana, ekološka).
6. člen
(prehodna določba)
(1) Do vzpostavitve evidence iz 4. člena tega pravilnika in do začetka obdelave podatkov iz četrte do sedme alinee točke 1.c) drugega odstavka 5. člena tega pravilnika in točke 1.d) drugega odstavka 5. člena tega pravilnika v registru kmetijskih gospodarstev, evidenco upravlja in vodi ministrstvo. Podatki se priglasijo ob vpisu v evidenco na obrazcu, ki je kot Priloga 9 sestavni del predpisa, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
(2) Podatek o včlanjenosti nosilca kmetijskega gospodarstva v organizaciji proizvajalcev oljčnega olja in podatek o letu včlanitve v organizacijo proizvajalcev oljčnega olja iz 2. točke drugega odstavka 5. člena tega pravilnika se bosta pričela obdelovati v tej evidenci, ko bo vzpostavljena evidenca organizacij proizvajalcev oljčnega olja.
(3) Podatek o načinu pridelave iz 3. točke drugega odstavka 5. člena tega pravilnika se bo pričel obdelovati v tej evidenci, ko bo vzpostavljena enotna evidenca pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, na elektronskem mediju, tudi za pridelovalce oljk.
(4) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika vpisani v register pridelovalcev oljk v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev oljk in registru predelovalcev oljk (Uradni list RS, št. 53/03) in so prejeli začasno odločbo o vpisu v register pridelovalcev oljk (v nadaljnjem besedilu: začasna odločba) ali odločbo o vpisu v register pridelovalcev oljk (v nadaljnjem besedilu: odločba) ali izpis iz registra pridelovalcev oljk (v nadaljnjem besedilu: izpis), se štejejo za vpisane v evidenco po tem pravilniku.
(5) Postopki za vpis v register pridelovalcev oljk, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev oljk (Uradni list RS, št. 53/03), ki ne bodo zaključeni do vzpostavitve evidence iz 4. člena tega pravilnika in do začetka obdelave podatkov iz četrte do sedme alinee točke 1.c) drugega odstavka 5. člena tega pravilnika in 1.d) točke drugega odstavka 5. člena tega pravilnika v registru kmetijskih gospodarstev, se zaključijo na ministrstvu v skladu s tem pravilnikom.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka in naslednjega odstavka, ministrstvo nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so oddali vlogo za vpis v register pridelovalcev oljk pred uveljavitvijo tega pravilnika v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev oljk (Uradni list RS, št. 53/03), ki oljčnikov, za katere so oddali vlogo za vpis v register pridelovalcev oljk, še niso vpisali v evidenco GERK, iz evidence izbriše, če teh oljčnikov ne vpišejo v evidenco GERK najkasneje do 1. aprila 2007. Postopek za vpis v evidenco ministrstvo s tem zaključi. O zaključku postopka se nosilcev kmetijskih gospodarstev posebej ne obvešča.
(7) Začasne odločbe, odločbe in izpisi, ki so bili izdani na podlagi Pravilnika o registru pridelovalcev oljk in registru predelovalcev oljk (Uradni list RS, št. 53/03), ostanejo v veljavi do izdaje novih izpisov, izdanih v skladu s tem pravilnikom.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o registru pridelovalcev oljk in registru predelovalcev oljk (Uradni list RS, št. 53/03).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-226/2006
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-2311-0006
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost