Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

72. Pravilnik o evidenci pridelovalcev hmelja, stran 190.

Na podlagi sedmega odstavka 104. člena v zvezi s 101. členom in drugim odstavkom 114. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o evidenci pridelovalcev hmelja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način in zavezance za vpis v evidenco pridelovalcev hmelja (v nadaljnjem besedilu: evidenca), način vodenja in upravljanja evidence, način izračuna neto površine enote hmeljišča v obdelavi in neto površine hmeljišča v obdelavi ter podrobnejšo vsebino evidence.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. pridelovalec hmelja je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima na kmetijskem gospodarstvu, vpisanem v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, v uporabi hmeljišča in je vpisan v evidenco;
2. hmeljišče je strnjena površina kmetijskega zemljišča z eno identifikacijsko oznako grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK_PID), ki jo obdeluje en pridelovalec hmelja in obsega površino, na kateri je žičnica ter obračališča in poti, potrebne za obdelavo hmeljišča. Hmeljišče je lahko hmeljišče v premeni ali hmeljišče v obdelavi;
3. obračališče je neobdelana površina na koncu sklenjenih linij žičnice, namenjena manevriranju kmetijske mehanizacije. Dolžina obračališča ne sme presegati osmih metrov in ne sme biti del ceste v javni uporabi;
4. pot je neobdelana površina vzdolž sklenjenih linij žičnice, ki se uporablja za premike kmetijske mehanizacije pri obdelavi oziroma škropljenju hmelja. Pot ne sme biti del ceste v javni uporabi. Pot vzdolž sklenjene linije žičnice na zunanjem robu hmeljišča ne sme presegati povprečne širine poti znotraj hmeljišča;
5. površina hmeljišča v obdelavi je površina GERK-a in predstavlja hmeljišče, ki ga sestavljajo enote hmeljišča v obdelavi ter obsega dejansko površino, zasajeno s hmeljem, povečano za obračališča in poti;
6. enota hmeljišča v obdelavi je strnjena površina, na kateri je posajen hmelj istega letnika, sorte ter kategorije in stopnje sadik hmelja, v enakih sadilnih razdaljah ter po enakem sistemu napeljave vodil;
7. površina hmeljišča v premeni je površina GERK-a in obsega površino pod vzdrževano žičnico, ki začasno ni zasajena s hmeljem;
8. premena je obdobje med krčitvijo in ponovno zasaditvijo hmelja.
(2) Vsi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v predpisu, ki ureja kmetijstvo, predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, predpisu, ki ureja certificiranje pridelka hmelja in promet s hmeljem, predpisu, ki ureja trg s hmeljem, in predpisu, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu.
3. člen
(zavezanci za vpis)
V evidenco se vpišejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu v uporabi hmeljišča.
4. člen
(vodenje in upravljanje evidence)
(1) Evidenco vodi upravna enota, upravlja pa jo ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Upravna enota nosilca kmetijskega gospodarstva iz prejšnjega člena, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, ob vpisu GERK-ov z rabo hmeljišče ali vnosu sprememb na GERK-ih z rabo hmeljišče, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco ali v evidenco vpiše morebitne spremembe in nosilcu o vpisu v evidenco ali vpisu sprememb v evidenco izda izpis iz evidence.
(3) Če je iz registra kmetijskih gospodarstev razvidno, da je nosilec kmetijskega gospodarstva trajno izkrčil vsa hmeljišča na kmetijskem gospodarstvu, upravna enota po uradni dolžnosti odloči o izbrisu nosilca kmetijskega gospodarstva iz evidence.
(4) Upravna enota lahko izda izpis iz evidence tudi na zahtevo nosilca kmetijskega gospodarstva ali organizacije proizvajalcev hmelja, katere član je.
(5) Evidenca se vodi na enoten način, na elektronskem mediju in v številčni ter grafični obliki.
5. člen
(vsebina evidence)
(1) V evidenci se vodijo podatki:
1. o nosilcu kmetijskega gospodarstva:
– številka in datum izpisa;
2. o zemljišču:
– izračunana neto površina hmeljišča;
3. o pridelavi na enoti hmeljišča v obdelavi:
– izračunana neto površina enote hmeljišča v obdelavi.
(2) V evidenci se obdelujejo podatki, ki so zbrani iz drugih zbirk osebnih in drugih podatkov, katere upravlja ministrstvo oziroma njegovi organi v sestavi za namene vpisovanja podatkov v to evidenco, in sicer:
1. iz registra kmetijskih gospodarstev:
a) o nosilcu kmetijskega gospodarstva:
– osebno ime in naslov oziroma firma in sedež z navedbo organizacijske oblike,
– enotna matična številka fizične osebe (EMŠO) oziroma matična številka pravne osebe (MŠO),
– davčna številka (DŠ),
– številka telefona, če jo je nosilec kmetijskega gospodarstva navedel v registru kmetijskih gospodarstev,
– naslov elektronske pošte, če ga je nosilec kmetijskega gospodarstva navedel v registru kmetijskih gospodarstev;
b) o kmetijskem gospodarstvu:
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), ki mu pripada hmeljišče,
– naslov kmetijskega gospodarstva;
c) o zemljišču:
– GERK_PID,
– domače ime GERK-a,
– površina GERK-a,
– podatek, ali je hmeljišče v obdelavi ali premeni,
– namakanje (da, ne) in način namakanja;
d) o pridelavi na enoti hmeljišča v obdelavi:
– oznaka enote hmeljišča v obdelavi (H1, H2, …),
– leto zasaditve enote hmeljišča v obdelavi,
– sorta (ime sorte iz sortne liste oziroma, če je sorta v postopku vpisa v sortno listo, predlog imena sorte ali začasna žlahtniteljeva oznaka oziroma pri uvoženih sadikah ime sorte, navedeno na rastlinskem potnem listu),
– število sadik,
– število vrst,
– sistem napeljave vodil,
– razdalja sajenja v vrsti in med vrstami (v metrih),
– kategorija sadik hmelja z deležem domačih in uvoženih sadik;
2. iz evidence ministrstva, v kateri se vodijo organizacije proizvajalcev hmelja:
a) o nosilcu kmetijskega gospodarstva:
– včlanjenost v organizacijo proizvajalcev hmelja in leto včlanitve;
3. iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil:
a) o zemljišču:
– način pridelave (integrirana, ekološka);
4. iz evidenc, ki jih vodi in upravlja Fitosanitarna uprava Republike Slovenije:
a) o pridelavi na enoti hmeljišča v obdelavi:
– status matičnega hmeljišča, v skladu s predpisi, ki urejajo razmnoževalni material in sadike hmelja,
– status okužbe s hmeljevo uvelostjo in število okuženih sadik, v skladu s predpisom, ki določa ukrepe za preprečevanje širjenja in za zatiranje hmeljeve uvelosti;
5. iz evidenc, ki se vodijo v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja in promet s hmeljem:
– o dejanskem pridelku hmelja, po sorti, za posamezno leto pridelave (v kilogramih).
6. člen
(neto površina)
(1) V evidenci se vodi tudi neto površina hmeljišča, ki je manjša ali enaka površini hmeljišča (površina GERK-a).
(2) Neto površina hmeljišča se izračuna kot vsota neto površin enot hmeljišča v obdelavi.
(3) Neto površina enote hmeljišča v obdelavi se izračuna na naslednji način:
P(N) = (N(V) – 1) x a x (N(S)/N(V) – 1) x b
P(N) = neto površina enote hmeljišča v obdelavi (m2)
N(v) = število vrst
N(s) = število sadik
a = razdalja sajenja med vrstami (m)
b = razdalja sajenja v vrsti (m)
7. člen
(prehodna določba)
(1) Do vzpostavitve evidence iz 4. člena tega pravilnika in začetka obdelave podatkov iz četrte in pete alinee točke 1.c) drugega odstavka 5. člena tega pravilnika ter točke 1.d) drugega odstavka 5. člena tega pravilnika v registru kmetijskih gospodarstev, evidenco upravlja in vodi ministrstvo v skladu s tem pravilnikom. Podatki se priglasijo ob vpisu v evidenco na obrazcu, ki je kot Priloga 11 sestavni del predpisa, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
(2) Podatek o včlanjenosti nosilca kmetijskega gospodarstva v organizacijo proizvajalcev hmelja in podatek o letu včlanitve v organizacijo proizvajalcev hmelja iz 2. točke drugega odstavka 5. člena tega pravilnika se bosta pričela obdelovati v tej evidenci, ko bo vzpostavljena evidenca organizacij proizvajalcev hmelja.
(3) Podatek o načinu pridelave iz 3. točke drugega odstavka 5. člena tega pravilnika se bo pričel obdelovati v tej evidenci, ko bo vzpostavljena enotna evidenca pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil na elektronskem mediju tudi za pridelovalce hmelja.
(4) Podatek o statusu matičnega hmeljišča in podatka status okužbe s hmeljevo uvelostjo ter število okuženih rastlin iz 4. točke drugega odstavka 5. člena tega pravilnika se bodo pričeli obdelovati v tej evidenci, ko bodo vzpostavljene ustrezne evidence na elektronskem mediju.
(5) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika vpisani v register pridelovalcev hmelja v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev hmelja (Uradni list RS, št. 30/03 in 90/04), se štejejo za vpisane v evidenco po tem pravilniku.
(6) Postopki za vpis v register pridelovalcev hmelja, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev hmelja (Uradni list RS, št. 30/03 in 90/04), se zaključijo na ministrstvu v skladu s tem pravilnikom.
(7) Odločbe in izpisi, ki so bili izdani na podlagi Pravilnika o registru pridelovalcev hmelja (Uradni list RS, št. 30/03 in 90/04), ostanejo v veljavi do izdaje novih izpisov, izdanih v skladu s tem pravilnikom.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o registru pridelovalcev hmelja (Uradni list RS, št. 30/03 in 90/04).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33002-69/2006
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-2311-0017
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost