Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

71. Pravilnik o evidenci pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, stran 189.

Na podlagi sedmega odstavka 104. člena v zvezi s 101. členom in drugim odstavkom 114. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o evidenci pridelovalcev sadja
v intenzivnih sadovnjakih
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način, zavezance za vpis ter način vodenja in upravljanja evidence pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (v nadaljnjem besedilu: evidenca), način izračuna neto površine intenzivnega sadovnjaka in podrobnejšo vsebino evidence.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. pridelovalec sadja v intenzivnih sadovnjakih je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima na kmetijskem gospodarstvu, vpisanem v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, v uporabi intenzivne sadovnjake, in je vpisan v evidenco;
2. intenzivni sadovnjak je strnjena površina kmetijskega zemljišča z eno identifikacijsko oznako grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK_PID), zasajena samo z eno sadno vrsto, razen v primeru mešanega nasada breskev in nektarin, in se pri pridelavi uporabljajo sodobne intenzivne tehnologije;
3. površina intenzivnega sadovnjaka je površina GERK-a, ki zajema neto površino intenzivnega sadovnjaka skupaj z obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči, in je določena iz grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (GERK);
4. neto površina intenzivnega sadovnjaka je površina sadovnjaka, ki je dejansko zasajena s sadnimi drevesi ali sadnim grmičjem.
(2) Vsi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v predpisu, ki ureja kmetijstvo, predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, predpisu, ki ureja trg s sadjem, in predpisu, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu.
3. člen
(zavezanci za vpis)
V evidenco se vpišejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v uporabi najmanj 0,2 ha površine intenzivnega sadovnjaka na kmetijsko gospodarstvo, razen v primeru jagodičja in v primeru lupinarjev (oreh, lešnik, mandelj, kostanj, pistacija, rožiči), kjer se v evidenco vpišejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v uporabi najmanj 0,1 ha površine intenzivnega sadovnjaka na kmetijsko gospodarstvo.
4. člen
(vodenje in upravljanje evidence)
(1) Evidenco vodi upravna enota, upravlja pa jo ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Upravna enota nosilca kmetijskega gospodarstva iz prejšnjega člena, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, ob vpisu GERK-ov z rabo intenzivni sadovnjak ali vnosu sprememb na GERK-ih z rabo intenzivni sadovnjak, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco ali v evidenco vpiše morebitne spremembe in nosilcu o vpisu v evidenco ali vpisu sprememb v evidenco izda izpis iz evidence.
(3) Če je iz registra kmetijskih gospodarstev razvidno, da gre za trajno krčitev vseh intenzivnih sadovnjakov na kmetijskem gospodarstvu, upravna enota po uradni dolžnosti odloči o izbrisu nosilca kmetijskega gospodarstva iz evidence.
(4) Upravna enota lahko izda izpis iz evidence tudi na zahtevo nosilca kmetijskega gospodarstva.
(5) Evidenca se vodi na enoten način, na elektronskem mediju in v številčni ter grafični obliki.
5. člen
(vsebina evidence)
(1) V evidenci se vodijo podatki:
1. o nosilcu kmetijskega gospodarstva:
– številka in datum izpisa,
2. o zemljišču:
– izračunana neto površina intenzivnega sadovnjaka.
(2) V evidenci se obdelujejo podatki, ki so zbrani iz drugih zbirk osebnih in drugih podatkov, katere upravlja ministrstvo oziroma njegovi organi v sestavi za namene vpisovanja podatkov v to evidenco, in sicer:
1. iz registra kmetijskih gospodarstev:
a) o nosilcu kmetijskega gospodarstva:
– osebno ime oziroma firma z navedbo organizacijske oblike,
– naslov oziroma sedež,
– enotna matična številka fizične osebe (EMŠO) oziroma matična številka pravne osebe (MŠO),
– davčna številka (DŠ),
– številka telefona, če jo je nosilec kmetijskega gospodarstva navedel v registru kmetijskih gospodarstev,
– naslov elektronske pošte, če ga je nosilec kmetijskega gospodarstva navedel v registru kmetijskih gospodarstev;
b) o kmetijskem gospodarstvu:
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), ki mu pripada intenziven sadovnjak,
– naslov kmetijskega gospodarstva;
c) o zemljišču, ki pripada intenzivnemu sadovnjaku:
– GERK_PID,
– domače ime GERK-a,
– površina GERK-a,
– nagib in ekspozicija, ki se določita na podlagi podatkov digitalnega modela reliefa,
– terase (da, ne),
– zaščitna mreža (da, ne),
– namakanje (da, ne) in način namakanja;
d) o sadilnem materialu in sajenju:
– sadna vrsta,
– število sadik po sortah,
– sorta,
– podlaga,
– leto sajenja,
– razdalja sajenja med vrstami (v metrih), med drevesi in v bloku, če je sadovnjak večvrsten,
– sistem sajenja,
– gojitvena oblika;
2. iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil:
a) o zemljišču:
– način pridelave (integrirana, ekološka).
6. člen
(neto površina)
V evidenci se vodi tudi neto površina intenzivnega sadovnjaka, ki mora biti manjša ali enaka površini intenzivnega sadovnjaka (površina GERK) in se izračuna na naslednji način:
enovrstni sistem sajenja: P(N) = A x B x število sadik
dvo- oziroma večvrstni sistem sajenja:
    (A + (N – 1) x C) x B
PN =  --------------------- x število sadik
         N
 
P(N) = neto površina (m2)
A = medvrstna razdalja (m)
B = razdalja med drevesi (m)
C = medvrstna razdalja v bloku (m)
N = sistem sajenja (1, 2, 3,…)
7. člen
(prehodna določba)
(1) Do vzpostavitve evidence pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih iz 4. člena tega pravilnika in začetka obdelave podatkov iz četrte do sedme alinee točke 1.c) drugega odstavka 5. člena tega pravilnika in točke 1.d) drugega odstavka 5. člena tega pravilnika v registru kmetijskih gospodarstev evidenco upravlja in vodi ministrstvo v skladu s tem pravilnikom. Podatki se priglasijo ob vpisu v evidenco na obrazcu, ki je kot Priloga 10 sestavni del predpisa, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika vpisani v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (Uradni list RS, št. 4/02 in 27/04), se štejejo za vpisane v evidenco po tem pravilniku.
(3) Postopki za vpis v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (Uradni list RS, št. 4/02 in 27/04), se dokončajo na ministrstvu v skladu s tem pravilnikom.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka in določbe naslednjega odstavka ministrstvo nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so oddali vlogo za vpis v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih pred uveljavitvijo tega pravilnika v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (Uradni list RS, št. 4/02 in 27/04), ki intenzivnih sadovnjakov, za katere so oddali vlogo za vpis v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, še niso vpisali v evidenco GERK, iz evidence izbriše, če teh intenzivnih sadovnjakov ne vpišejo v evidenco GERK najkasneje do 1. aprila 2007. Postopek za vpis v evidenco ministrstvo s tem zaključi. O zaključku postopka se nosilcev kmetijskih gospodarstev posebej ne obvešča.
(5) Odločbe, ki so bile izdane na podlagi Pravilnika o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (Uradni list RS, št. 4/02 in 27/04), ostanejo v veljavi do izdaje novih izpisov v skladu s tem pravilnikom.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (Uradni list RS, št. 4/02 in 27/04).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-54/2006
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-2311-0018
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost