Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

70. Pravilnik o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav, stran 186.

Na podlagi petega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 21. člena, šestega odstavka 49. člena, tretjega odstavka 50. člena in šestega odstavka 51. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pregledih živali pri vnosu
na teritorij EU iz tretjih držav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja veterinarske preglede živali pri vstopu na teritorij Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) iz tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EG (UL L št. 268 z dne 24. 9. 1991, str. 56, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/496/EGS).
(2) Ta pravilnik ne velja za nekomercialne premike hišnih živali, ki potujejo skupaj z lastniki.
(3) Določbe tega pravilnika ne posegajo v obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki izhajajo iz carinskih predpisov.
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi, navedeni v pravilniku, ki ureja veterinarske preglede pri trgovanju z živalmi na teritoriju EU, in naslednji izrazi:
1. dokumenti so veterinarska spričevala, drugi veterinarski dokumenti, ki v skladu z veterinarskimi predpisi spremljajo pošiljko;
2. popoln veterinarski pregled je pregled, ki obsega dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregled živali;
3. uvoznik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki prijavi živali za veterinarski pregled z namenom uvoza na teritorij EU;
4. neharmonizirane živali so živali, za katere vsi pogoji za uvoz niso v celoti harmonizirani.
II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE PREGLEDOV
3. člen
(postopek za vnos pošiljke na teritorij EU)
(1) Uvoznik mora en delovni dan pred prihodom obvestiti osebje mejne veterinarske postaje (v nadaljnjem besedilu: MVP), kjer pošiljka vstopa na teritorij EU, o številu, vrsti in predvidenem času prihoda živali, na način, določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004 z dne 18. februarja 2004 o uvedbi dokumenta za deklariranje in veterinarske preglede živali iz tretjih držav, ki vstopajo v Skupnost (UL L št. 49 z dne 19. 2. 2004, str. 11, z vsemi spremembami).
(2) Živali morajo biti pripeljane pod uradnim nadzorom v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 302 z dne 19. 10. 1992, str. 1, z vsemi spremembami).
(3) Živali ne smejo zapustiti MVP oziroma karantenskega centra, dokler ni opravljen veterinarski pregled v skladu s 4. in 7. členom tega pravilnika, pri čemer morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji:
– da je za pošiljko živali izdan skupni vstopni veterinarski dokument (v nadaljnjem besedilu: SVVD);
– da je plačana pristojbina za veterinarski pregled in položena predpisana varščina.
(4) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo v primeru iz točke c) drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, ko žival lahko zapusti mejni prehod in mora ostati na namembnem kraju do prejema laboratorijskih izvidov.
(5) Carinski organ ne sme sprostiti živali na teritorij EU z MVP, dokler niso predložena dokazila, da so bile izpolnjene zahteve iz prejšnjega odstavka.
4. člen
(veterinarski pregled)
(1) Uradni veterinar MVP mora pri vsaki pošiljki živali iz tretje države, ki vstopa na teritorij EU, ne glede na carinsko destinacijo, opraviti dokumentacijski in identifikacijski pregled, da preveri:
a) njihov izvor;
b) kraj njihovega naslednjega postanka;
c) če podatki v dokumentih nudijo jamstva, ki jih zahtevajo veterinarski predpisi EU oziroma, v primeru neharmoniziranih živali, nacionalni veterinarski predpisi namembne države članice EU; in
d) s pomočjo razpoložljive podatkovne baze, ali je bila pošiljka pri poskusu vnosa na teritorij EU že kdaj zavrnjena.
(2) Uradni veterinar MVP mora opraviti fizični pregled živali, prispelih na MVP, razen v primerih iz točke b) prvega odstavka 8. člena tega pravilnika. Pred pregledom mora uradni veterinar MVP s pomočjo razpoložljive podatkovne baze ugotoviti veterinarske uvozne pogoje za zadevno pošiljko. Fizični pregled mora zajemati predvsem:
a) klinični pregled živali, da se prepriča, ali se podatki v veterinarskih dokumentih ujemajo z zdravstvenim stanjem živali, ter prepriča, ali so živali klinično zdrave;
b) laboratorijske preiskave, določene z veterinarskimi predpisi, oziroma preiskave, ki so glede na okoliščine strokovno utemeljene;
c) v skladu s programom nadzora Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) za ugotavljanje ostankov škodljivih snovi in v primeru suma na ostanke škodljivih snovi, odvzem uradnih vzorcev v skladu s Prilogo Odločbe Komisije z dne 23. februarja 1998 o podrobnih pravilih uradnega vzorčenja za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih (98/179/ES) (UL L št. 65 z dne 5. 3. 1998, str. 31, z vsemi spremembami), ki določa pravila za uradne postopke vzorčenja in uradno obravnavo vzorca;
d) preveritev, ali pogoji prevoza živali ustrezajo zahtevam Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanim z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1).
(3) Zaradi kasnejšega preverjanja prevoza in, kjer je to potrebno, preverjanja skladnosti z dodatnimi zahtevami namembnega gospodarstva, uradni veterinar MVP posreduje potrebne informacije pristojnim organom namembne države članice EU preko računalniškega programa in omrežja TRACES (v nadaljnjem besedilu: računalniški sistem TRACES).
(4) Uradnemu veterinarju MVP lahko pri fizičnem pregledu pomaga tehnično osebje MVP, ki dela pod njegovim nadzorom. Podrobnejša navodila za izvedbo fizičnega pregleda pošiljk živali iz tretjih držav določa Odločba Komisije z dne 12. novembra 1997 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta 91/496/EGS v zvezi z veterinarskimi pregledi živih živali, ki se uvozijo iz tretjih držav (UL L št. 323 z dne 26. 11. 1997, str. 31; v nadaljnjem besedilu: Odločba 97/794/ES).
(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se lahko opravi popolni veterinarski pregled pošiljk živali, ki prispejo v pristanišče ali na letališče na teritoriju EU in nadaljujejo prevoz po morju oziroma zraku z istim prevoznim sredstvom v drugo državo članico EU. Popolni veterinarski pregled se lahko opravi le, če je MVP v pristanišču ali na letališču odobrena za pregled pošiljk živali. V tem primeru mora uradni veterinar MVP, ki je opravil veterinarski pregled, po računalniškemu sistemu TRACES obvestiti pristojni organ namembne države članice EU, da je bil opravljen popoln veterinarski pregled.
(6) Če Evropska komisija predpiše zmanjšano frekvenco identifikacijskih oziroma fizičnih pregledov živali oziroma pošiljk, to ne vpliva na frekvenco kontrol zaščite živali pri prevozu.
(7) Veterinarske pristojbine in stroške, ki nastanejo v z zvezi z izvajanjem določb tega člena krije oseba, odgovorna za tovor.
5. člen
(pogoji za MVP)
(1) MVP mora izpolnjevati naslednje:
a) nahajati se mora na območju carinskega organa, čim bližje geografski meji teritorija EU;
b) splošne pogoje za odobritev določene v Prilogi A Direktive 91/496/EGS;
c) na voljo mora imeti storitve karantenskega centra, ki mora izpolnjevati pogoje iz Priloge B Direktive 91/496/EGS2 tega pravilnika;
d) da je imenovana in odobrena pri Evropski komisiji v skladu z drugim odstavkom tega člena;
e) da je zagotovljena prisotnost uradnega veterinarja ves čas uradnih ur delovanja MVP.
(2) Glede postopkov za uvrstitev MVP na listo odobrenih MVP, začasni odvzem odobritve in izbris MVP z liste evropsko odobrenih MVP veljajo določbe pravilnika, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav, pri čemer mora VURS v vlogi za odobritev MVP Evropski komisiji posredovati tudi podatke o:
a) vrsti MVP:
– pristanišče,
– letališče,
– cestna MVP,
– železniška MVP;
b) vrstah živali, ki bodo pregledovane na MVP glede na razpoložljivo opremo in veterinarsko osebje, z navedbo živali, ki jih ni mogoče pregledovati na tej MVP, ter uradne ure delovanja MVP;
c) osebju, zadolženem za veterinarske preglede:
– število uradnih veterinarjev,
– število tehničnega osebja;
d) opremi in prostorih, ki so na voljo za izvajanje:
– dokumentacijskega pregleda,
– fizičnega pregleda,
– jemanja vzorcev,
– splošnih testov laboratorijskih preiskav iz točke b) drugega odstavka 4. člena tega pravilnika,
– specifičnih testov, ki jih naroči uradni veterinar;
e) zmogljivosti prostorov, ki so namenjeni nastanitvi živali med čakanjem na rezultate testov;
f) vrsti opreme, ki omogoča hitro izmenjavo informacij, zlasti z drugimi MVP;
g) obsegu prometa (vrste, tipi in količine oziroma število živali, ki prečkajo zadevno MVP).
6. člen
(izdaja SVVD živali)
(1) Uradni veterinar MVP mora po opravljenih veterinarskih pregledih iz 4. člena tega pravilnika v primeru živali, namenjenih trgovanju na teritoriju EU, izvesti naslednje postopke:
a) osebi, odgovorni za tovor, izročiti en izvod veterinarskih dokumentov oziroma, če se pošiljka živali razdeli, overjene kopije veterinarskih dokumentov, ki veljajo največ 10 dni;
b) izdati SVVD živali v štirih izvodih;
c) shraniti originale veterinarskih dokumentov, ki spremljajo živali, ter en izvod SVVD živali;
d) preveriti, če je na vseh dokumentih navedena številka zadeve, ki jo dodeli MVP.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za kopitarje, za katere Evropska komisija določa posebne pogoje za vnos na teritorij EU.
(3) Uradni veterinar MVP mora voditi evidenco o pošiljkah, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– serijsko številko SVVD živali,
– podatke o prihodu pošiljke na MVP,
– količino oziroma število živali v pošiljki,
– vrsto in kategorijo živali v pošiljki, kjer je potrebno pa tudi njihovo starost,
– referenčno številko originalnega veterinarskega dokumenta,
– državo izvora, ki ni članica EU,
– namembno državo članico EU,
– odločitev uradnega veterinarja MVP o pošiljki,
– o morebitnem vzorčenju in rezultatih preiskav, in
– številko zadeve.
(4) Originalne veterinarske dokumente, ki so spremljali pošiljko živali na MVP, kopijo SVVD živali in podatke v evidencah, ki jih je potrebno zbirati v skladu s tem pravilnikom, mora MVP hraniti najmanj 3 leta.
(5) Ko uradni veterinar MVP sprosti živali na teritorij EU, se trgovina z živalmi izvaja v skladu z veterinarskimi predpisi, ki urejajo trgovanje z živalmi na teritoriju EU.
(6) Uradni veterinar MVP in pristojni uradni veterinar na namembnem kraju si izmenjata informacije o pošiljki živali, če je ta namenjena v državo članico oziroma na območje države članice, kjer veljajo posebni pogoji, in informacije o odvzetih vzorcih pri fizičnem pregledu, za katere ob sprostitvi pošiljke na teritorij EU še ni bilo na voljo laboratorijskih izvidov.
7. člen
(posebni postopki pri uvozu neharmoniziranih živali)
(1) V primeru neharmoniziranih živali:
a) se na MVP opravi popolni veterinarski pregled, če živali vstopajo na teritorij EU preko MVP v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS) in je RS namembna država;
b) ki vstopajo na teritorij EU preko MVP v RS, pri čemer RS ni namembna država, se na MVP opravi popolni veterinarski pregled oziroma v primeru dogovora med VURS in pristojnim veterinarskim organom namembne države članice EU in morebitnih tranzitnih držav članic EU, samo dokumentacijski in identifikacijski pregled, fizični pregled pa šele v namembni državi članici EU, pri čemer tak dogovor ni dovoljen v primeru uvoza klavnih živali.
(2) Če neharmonizirane živali vstopajo na teritorij EU preko MVP druge države članice EU in je RS namembna država, se lahko VURS dogovori s pristojnim veterinarskim organom vstopne države članice EU, in če je potrebno tudi s pristojnimi veterinarskimi organi tranzitnih držav, da se fizični pregled opravi v RS. Tak dogovor ni možen v primeru uvoza klavnih živali. O dogovoru, da se fizični pregled pošiljke opravi šele v RS, VURS obvesti Evropsko komisijo in druge države članice EU.
(3) V primeru dogovora iz točke b) prvega odstavka tega člena smejo živali zapustiti MVP le v zapečatenem prevoznem sredstvu in šele potem, ko uradni veterinar MVP:
– na kopiji oziroma, v primeru delitve pošiljke, na kopijah veterinarskih dokumentov navede, da sta bila opravljena le dokumentacijski in identifikacijski pregled in da je bil živalim dovoljen vstop na teritorij EU,
– po računalniškemu sistemu TRACES obvesti VURS ter pristojne veterinarske organe tranzitnih držav članic EU in namembne države članice EU, da so živali vstopile na teritorij EU,
– izda SVVD živali, na kateri označi, da fizični pregled ni bil opravljen.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primerih, ko je RS tranzitna država.
(5) Uvoz harmoniziranih živali, ki prihajajo iz tretjih držav, za katere še niso predpisani enotni pogoji za uvoz glede zdravja živali, se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:
a) v tretji državi, od koder se živali uvažajo, morajo živali bivati najmanj toliko časa, kot je določeno v Direktivi Sveta 2004/68/ES z dne 26. aprila 2004 o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, o spremembi direktiv 90/426/ES in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGS (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 321, z vsemi spremembami);
b) na živalih se mora opraviti popolni veterinarski pregled po tem pravilniku;
c) živali smejo zapustiti MVP oziroma karantenski center, če živali oziroma pošiljka izpolnjujejo:
– pogoje za trgovanje v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede določenih živali na teritoriju EU oziroma v primeru parkljarjev tudi pogoje iz pravilnika, ki določa veterinarske pogoje ob uvozu in tranzitu parkljarjev, pri čemer morajo biti parkljarji prosti tudi prenosljivih bolezni, ki se sicer ne pojavljajo na teritoriju EU, oziroma,
– pogoje glede posamezne ali več bolezni, za katere sta se EU in tretja država dogovorili na podlagi ekvivalence;
d) če je namembna država članica EU pridobila pravico zahtevati dodatne garancije, morajo živali oziroma pošiljke izpolnjevati zahtevane dodatne pogoje;
e) da se z MVP odpremijo direktno v klavnico, če gre za klavne živali, oziroma direktno na namembno gospodarstvo za nadaljnjo rejo oziroma pitanje, če gre za tovrstne kategorije živali.
(6) Če se na podlagi veterinarskega pregleda ugotovi, da žival ali celotna pošiljka živali ne izpolnjuje zahtev iz tega člena, žival oziroma pošiljka živali ne sme zapustiti MVP ali karantenskega centra. V tem primeru je treba ravnati v skladu z določbami 10. člena tega pravilnika.
(7) Neharmonizirane klavne živali morajo biti odpremljene v namembno klavnico, kjer jih je treba zaklati v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji, ki jih določajo veterinarski predpisi.
8. člen
(tranzit)
(1) Uradni veterinar MVP lahko dovoli tranzit živali iz ene tretje države v drugo tretjo državo po opravljenem popolnem veterinarskem pregledu pod naslednjimi pogoji:
a) da je za tranzit izdal soglasje glavni urad VURS oziroma pristojni organi tranzitnih držav članic EU, kadar je takšna predhodna odobritev potrebna;
b) da oseba, odgovorna za tovor, predloži izjavo pristojnega veterinarskega organa namembne tretje države oziroma prve tranzitne tretje države, kamor bo pošiljka živali iz izstopne MVP vstopila, da vnosa oziroma tranzita pošiljke v nobenem primeru ne bo zavrnila ter da bo spoštovala veterinarske predpise Skupnosti o zaščiti živali med prevozom po teritoriju EU;
c) da po računalniškemu sistemu TRACES o tranzitu preko teritorija EU obvesti pristojne veterinarske organe tranzitnih držav članic EU in izstopno MVP;
d) da so živali v tranzitu preko teritorija EU pod carinskim nadzorom. Živali se lahko razložijo samo na vstopni oziroma izstopni MVP oziroma v primerih zaščite dobrega počutja živali.
(2) VURS ne sme ovirati tranzita živali preko ozemlja RS, če so jamstva tretje države glede zdravstvenega stanja živali enakovredna zahtevam, ki jih predpisujejo veterinarski predpisi Skupnosti za trgovanje na teritoriju EU.
(3) Veterinarske pristojbine in stroški, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem določb tega člena, bremenijo osebo, odgovorno za tovor.
9. člen
(karantena)
(1) V primerih, ko predpisi Skupnosti določajo obveznost karantene oziroma izolacije, se takšna karantena oziroma izolacija lahko izvede:
a) za vse bolezni živali, razen za slinavko, parkljevko, steklino in atipično kokošjo kugo (Newcastle disease) v karantenskem centru izvorne tretje države, če je karantenski center odobren in ga redno nadzorujejo veterinarski strokovnjaki Evropske komisije;
b) v karantenskem centru na teritoriju EU, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge B Direktive 91/496/EGS,
ali
c) na namembnem gospodarstvu.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za ozemlja držav članic EU, ki niso na teritoriju EU, če predpisi, veljavni na teh območjih, niso harmonizirani s predpisi Skupnosti oziroma niso v skladu s splošnimi določili Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
(3) Če karanteno odredi uradni veterinar MVP za živali iz prvega in drugega odstavka tega člena, jo lahko, odvisno od tveganja, odredi:
a) v karantenskem centru na MVP,
b) na namembnem gospodarstvu ali
c) v karantenskem centru v bližini namembnega gospodarstva.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz točke b) prvega odstavka tega člena ugotavlja območni urad VURS z odločbo na podlagi vloge imetnika karantenskega centra. Območni urad VURS posreduje odločbo glavnemu uradu VURS, ki o tem obvesti Evropsko komisijo zaradi uvrstitve karantenskega centra na listo EU odobrenih centrov, ki je objavljena v Uradnem listu Evropske unije.
(5) Karantenski centri so pod nadzorom Evropske komisije v skladu z 11. členom tega pravilnika.
(6) Izvajanje karantene po tem členu ni možno v karantenskih centrih, ki so namenjeni izključno izvajanju karantene za neharmonizirane živali na MVP.
(7) Vsi stroški, ki nastanejo z izvajanjem tega člena, bremenijo osebo, odgovorno za tovor.
10. člen
(dodatni pregledi v primeru suma na nepravilnosti
po vstopu v RS)
Uradni veterinar lahko v primeru suma, da veterinarski predpisi niso bili spoštovani, ali v primeru dvoma glede identitete živali ne glede na določbe tega pravilnika opravi vse potrebne veterinarske preglede. O utemeljitvi suma mora sestaviti zapisnik.
III. OBVEŠČANJE IN VARNOSTNI UKREPI
11. člen
(sodelovanje v okviru EU)
Glede varnostnih ukrepov, nadzora in sodelovanja z Evropsko komisijo se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki določa veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav.
IV. KONČNI DOLOČBI
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 93/03 in 93/05 – ZVMS).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-403/2006
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-2311-0058
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost