Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2007 z dne 9. 1. 2007

Kazalo

69. Skupno letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2005, stran 177.

Na podlagi 38. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo), po opravljeni obravnavi skladno s četrtim odstavkom 41. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, na seji dne 7. decembra 2006 sprejel naslednji
S K L E P
Skupno letno poročilo Vlade Republike Slovenije o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2005 je ustrezno in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-01/02-11/15
Ljubljana, dne 7. decembra 2006
EPA 1164-IV
Predsednica
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije
za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje
Mojca Kucler Dolinar l.r.
SKUPNO LETNO POROČILO
O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZA LETO 2005
1. UVOD
Ustava Republike Slovenije v 39. členu določa pravico vsakogar pridobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Ustavno določbo je leta 2003 podrobneje uredil Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo; ZDIJZ). V pravni red Republike Slovenije sta z novelo zakona preneseni direktivi Evropske skupnosti: Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in razveljavitvi Direktive 90/313/EGS in Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta EU z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja.
 
Namen ustavne določbe in ZDIJZ je zagotoviti javnost in preglednost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Pri tem ZDIJZ široko določa krog takšnih organov, in sicer mednje uvršča: državne organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije, javne sklade in druge osebe javnega prava ter nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb.
 
Vsi ti organi morajo – razen v izjemnih primerih, določenih z zakonom – vsakomur omogočiti dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo. Vsak organ je dolžan redno vzdrževati in na primeren način javno objavljati ter dati na vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga, določene informacije pa morajo objaviti tudi na svetovnem spletu. Ministrstvo za javno upravo je dolžno redno vzdrževati in na svetovnem spletu javno objavljati državni katalog informacij javnega značaja, ki združuje informacije iz posameznih katalogov organov.
 
Za spremljanje izvajanja ZDIJZ je predvideno skupno letno poročilo o izvajanju zakona. Zato je Vlada Republike Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 37. člena ZDIJZ pripravila to skupno poročilo na podlagi prejetih poročil vseh organov, ki so bili v skladu s prvim odstavkom 37. člena ZDIJZ (Uradni list RS, št. 24/03), do njegove spremembe (Uradni list RS, št. 28/06), ko se je zmanjšal krog zavezancev, dolžni pripraviti letno poročilo o izvajanju tega zakona in ga predložiti Ministrstvu za javno upravo.
2. POROČILA ORGANOV O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 28/06) je priprava poročila o izvajanju ZDIJZ obveznost le državnih organov in organov lokalnih skupnosti, do veljavnosti teh sprememb pa so bili to dolžni storiti vsi organi, ki so zavezanci po 1. členu ZDIJZ. Vsebina letnega poročila je določena v 28. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05).
 
Poročilo posameznega organa mora tako vsebovati naslednje podatke:
1. naziv in sedež organa;
2. oznako leta, na katero se poročilo nanaša;
3. število vloženih zahtev za dostop oziroma za ponovno uporabo informacij javnega značaja;
4. število ugodenih zahtev za dostop oziroma za ponovno uporabo informacij javnega značaja vključno z navedbo morebitne zaračunljivosti in pogojev (cena in drugi pogoji);
5. število zavrnjenih zahtev za dostop oziroma za ponovno uporabo informacij javnega značaja z navedbo razlogov za vsako zavrnitev;
6. število vloženih pritožb in izdanih odločb po pritožbah z opisom odločitve ter z navedbo razlogov za sprejeto odločitev v primeru ponovne odklonitve razkritja informacije;
7. število sproženih upravnih sporov zoper dokončne odločbe ter v primeru molka organa;
8. število in seznam prejetih sodnih odločb, s katerimi je bilo ugodeno tožbi prosilca v upravnem sporu, vključno z navedbo razlogov, na katerih temelji odločitev sodišča.
 
Vodilo pri strukturiranju tega pregleda poročil organov je določba prvega odstavka 1. člena ZDIJZ. Na njeni podlagi lahko organe uvrstimo v posamezne skupine, in sicer v:
– državne organe,
– organe lokalnih skupnosti,
– javne agencije,
– javne sklade,
– druge osebe javnega prava,
– nosilce javnih pooblastil in
– izvajalce javnih služb.
 
Na podlagi prejetih poročil organov je bila narejena analiza prejetih podatkov. V skupnem letnem poročilu so zbrani podatki združeni in prikazujejo, koliko organov je ravnalo v skladu z zakonom in poslalo letna poročila, koliko je bilo vloženih zahtev za dostop do informacij javnega značaja na organe, koliko je bilo zavrnjenih in kakšni so bili razlogi zavrnitev.
 
V objavljenem informativnem katalogu organov, zavezanih po ZDIJZ, ki je bil uporabljen pri pripravi skupnega letnega poročila za leto 2005, je skupaj navedenih 2542 organov, od katerih je 320 državnih organov, 201 organ lokalne skupnosti in 2021 drugih organov (razpredelnica 1).
 
Razpredelnica 1: Število oddanih poročil zavezanih organov
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|ORGANI ZAVEZANCI PO ZDIJZ       | ŠTEVILO |  ŠTEVILO  | % ODDANIH |
|                   | ORGANOV |  ODDANIH  | POROČIL |
|                   |     |  POROČIL  |      |
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Predsednik republike         |     2|       1|    50,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Državni zbor             |     1|       1|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Državni svet             |     1|       0|    0,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Državna volilna komisija       |    99|       0|    0,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Varuh človekovih pravic        |     1|       1|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Informacijski pooblaščenec      |     1|       1|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Državna revizijska komisija za    |     1|       0|   100,0|
|revizijo postopkov oddaje javnih   |     |       |      |
|naročil                |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Računsko sodišče           |     1|       1|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ustavno sodišče            |     1|       1|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Banka Slovenije            |     1|       1|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Vlada Republike Slovenije       |     1|       1|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Vladna služba             |    15|      10|    66,6|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za delo, družino in    |     2|       2|   100,0|
|socialne zadeve            |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za finance        |     8|       6|    75,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za gospodarstvo      |     8|       8|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za javno upravo      |     1|       1|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo |     5|       5|   100,0|
|in prehrano              |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za kulturo        |     3|       1|    33,3|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za notranje zadeve    |     3|       3|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za obrambo        |     5|       5|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za okolje, prostor in   |     5|       4|    80,0|
|energijo               |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za pravosodje       |     2|       2|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za promet         |     4|       2|    50,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za šolstvo in šport    |     3|       1|    33,3|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za visoko šolstvo,    |     2|       1|    50,0|
|znanost in tehnologijo        |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za zdravje        |     5|       5|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Ministrstvo za zunanje zadeve     |     1|       1|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Upravne enote             |    58|      58|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Sodišča                |    65|      65|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Sodni svet              |     1|       0|    0,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Tožilstvo               |    12|      12|   100,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|Pravobranilstvo            |     2|       0|    0,0|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|DRŽAVNI ORGANI SKUPAJ         |    320|      200|    62,5|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|ORGANI LOKALNIH SKUPNOSTI SKUPAJ   |    201|      93|    46,3|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|DRUGI ORGANI SKUPAJ*         |   2021|      144|    7,1|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
|SKUPAJ                |   2542|      437|    17,2|
|                   |     |       |      |
+--------------------------------------+----------+--------------+-----------+
* Drugi organi so prikazani v razpredelnici 2.
 
Razpredelnica 2: Drugi organi, zavezani po ZDIJZ: število oddanih poročil
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|ORGANI ZAVEZANCI PO ZDIJZ      | ŠTEVILO |  ŠTEVILO  | % ODDANIH |
|                   | ORGANOV |  ODDANIH  |  POROČIL |
|                   |     |  POROČIL  |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Javne agencije            |    10|       6|    60,0|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Javni sklad             |    72|       6|     8,3|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Samoupravne narodnostne skupnosti  |     2|       0|     0,0|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Zbornica in njeni člani       |    17|       0|     0,0|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Zbornica               |    81|      54|    66,7|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Park ali zavarovano območje     |     3|       0|     0,0|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Univerza v Ljubljani         |    27|       0|     0,0|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Univerza v Mariboru         |    13|       0|     0,0|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Univerza na Primorskem        |     8|       1|    12,5|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Izvajalci javnih služb s področja  |    960|       6|     0,6|
|vzgoje in izobraževanja ter športa  |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Izvajalci javnih služb s področja  |    181|       5|     2,8|
|zdravstva              |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Izvajalci javnih služb s področja  |    152|      15|     9,9|
|socialnega varstva          |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Izvajalci javnih služb s področja  |    193|       7|     3,6|
|kulture               |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Izvajalci javnih služb s področja  |    45|      12|    26,7|
|raziskovalne dejavnosti       |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Izvajalci javnih služb s področja  |     1|       0|     0,0|
|kmetijstva in gozdarstva       |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Izvajalci javnih služb s področja  |     1|       0|     0,0|
|okolja in prostora          |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Izvajalci javnih služb s področja  |    31|       0|     0,0|
|gospodarskih dejavnosti       |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Izvajalci javnih služb s področja  |    25|       1|     4,0|
|malega gospodarstva in turizma    |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Izvajalci javnih služb s področja  |    15|       0|     0,0|
|javnega reda in varnosti       |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Nosilec javnih pooblastil na podlagi |    48|       0|     0,0|
|koncesije              |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Nosilec javnih pooblastil na podlagi |    16|       0|     0,0|
|dovoljenj              |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Nosilec javnih pooblastil na podlagi |     2|       0|     0,0|
|soglasja               |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Nosilec javnih pooblastil na podlagi |     7|       1|    14,3|
|licence               |     |       |      |
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Javni zavod             |    19|       5|    26,3|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Javni gospodarski zavod       |     8|       1|    12,5|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Zavod v javnem interesu       |     3|       0|     0,0|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Javno podjetje            |    70|      22|    31,4|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|Drugo                |    11|       2|    18,2|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
|DRUGI ORGANI SKUPAJ         |   2021|      144|     7,1|
|                   |     |       |      |
+-------------------------------------+----------+--------------+------------+
Letna poročila o izvajanju ZDIJZ je za leto 2005 poslalo 437 organov, kar je 17,2% vseh zavezanih organov. V primerjavi z letom 2004, ko je poročila poslalo 12,7% vseh organov, pomeni to za 4,5% povečano število poslanih poročil, glede na leto 2003, ko je poročila poslalo 9,5% vseh zavezancev, pa 7,7% povečanje števila prejetih poročil.
Glede na posamezne skupine smo ugotovili, da je od 320 državnih organov letna poročila o izvajanju ZDIJZ poslalo 200 organov, kar je 62,5% (leta 2004 27%, leta 2003 pa 53%), od 201 organa lokalnih skupnosti jih je poročilo oddalo 93, kar je 46,3% (leta 2004 slabih 27%, leta 2003 pa 26%). Drugi organi, ki jih je 2021, so poslali 144 letnih poročil, kar je 7,1% (leta 2004 8,6%, leta 2003 pa 2,2%).
 
Od drugih organov, ki so po sklopih prikazani v razpredelnici 2, so največ poročil poslale zbornice, javna podjetja ter organi, ki spadajo med izvajalce javnih služb s področja socialnega varstva in raziskovalne dejavnosti.
3. NAJPOMEMBNEJŠE UGOTOVITVE
 
3.1. ANALIZA ŠTEVILA VLOŽENIH ZAHTEV ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V letu 2005 je bilo na organe vloženih 13.753 zahtev za posredovanje informacij javnega značaja (leta 2004: 15.838). Na državne organe je bilo naslovljenih 24,8% vseh zahtev, na organe lokalnih skupnosti 11,1% vseh zahtev, na vse ostale zavezance pa 64,2% (razpredelnica 3).
 
Največ zahtev za dostop do informacij javnega značaja (razpredelnica 4) je prejela:
 
– Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), in sicer 4896 zahtev, kar je 35,6% vseh zahtev, poslanih na vse organe oziroma 55,5% zahtev, poslanih na druge organe.
Sledijo:
– Agencija za raziskovalno dejavnost 886 zahtev ali 6,3% vseh zahtev oziroma 9,8% zahtev, poslanih na druge organe.
– Ministrstvo za promet (brez organov v sestavi) 774 zahtev ali 5,6% vseh zahtev oziroma 22,7% zahtev, poslanih na državne organe.
– Skupna občinska uprava (15 občin) Ptuj 756 zahtev ali 5,5% vseh zahtev oziroma 49,6% zahtev, poslanih na organe lokalnih skupnosti.
– Inštitut za varovanje zdravja RS 604 zahteve ali 4,4% vseh zahtev oziroma 6,8% zahtev, poslanih na druge organe.
– RTV Slovenija 320 zahtev ali 2,3% vseh zahtev oziroma 3,6% zahtev, poslanih na druge organe.
– Območna obrtna zbornica Ptuj 319 zahtev ali 2,3% vseh zahtev oziroma 3,6% zahtev, poslanih na druge organe.
– Območna obrtna zbornica Maribor 230 zahtev ali 1,7% vseh zahtev oziroma 2,6% zahtev, poslanih na druge organe.
– Davčna uprava RS 226 zahtev ali 1,6% vseh zahtev oziroma 6,6% zahtev, poslanih na državne organe.
 
Med državnimi organi je največ zahtev, kar 22,7%, prejelo Ministrstvo za promet, sledijo mu Davčna uprava RS s 6,6% in Državni zbor s 4,1% zahtev, naslovljenih na državne organe.
 
Med organi lokalnih skupnosti sta prejeli največ zahtev (če izvzamemo Skupno občinsko upravo Ptuj, ki zajema 15 občin) Mestna občina Ptuj in Mestna občina Novo mesto z 12,6% oziroma 12,5% od vseh zahtev, naslovljenih na organe lokalnih skupnosti.
Razpredelnica 3: Število vloženih zahtev na organe
+-----+--------------+-------+--------+
|   |ORGANI    |ŠTEVILO|ODSTOTEK|
|   |       | ZAHTEV| ZAHTEV |
+-----+--------------+-------+--------+
|1  |Državni organi| 3407 | 24,8 |
|   |       |    |    |
+-----+--------------+-------+--------+
|2  |Organi LS   | 1523 | 11,0 |
|   |       |    |    |
+-----+--------------+-------+--------+
|3  |Drugi organi | 8823 | 64,2 |
|   |       |    |    |
+-----+--------------+-------+--------+
|   |SKUPAJ    | 13.753| 100,0 |
|   |       |    |    |
+-----+--------------+-------+--------+
 
Razpredelnica 4: Organi glede na prejeto število zahtev
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |ORGANI Z NAJVEČ VLOŽENIMI     |  ŠTEVILO  | ODSTOTEK/ |ODSTOTEK/ |
|  |ZAHTEVAMI             | VLOŽENIH  |  VRSTA  |  VSI  |
|  |                 |  ZAHTEV  | ORGANA  | ORGANI |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|1  |Državni organi          |  3407   |  100,0  |  24,8  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• MProm(brez org. v sest.)    |   774   |  22,7  |  5,6  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Davčna uprava RS        |   226   |  6,6  |  1,6  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Državni zbor          |   138   |  4,1  |  1,0  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• MO (z organi v sestavi)     |   103   |  3,0  |  0,8  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Agencija RS za okolje      |   94   |  2,8  |  0,7  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• MNZ               |   73   |  2,1  |  0,5  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Policija            |   61   |  1,8  |  0,4  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• MOP (brez organov v sestavi)  |   51   |  1,5  |  0,4  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• UE Grosuplje          |   51   |  1,5  |  0,4  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• MDDSZ (brez organov v sestavi) |   49   |  1,4  |  0,4  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• UE Litija            |   48   |  1,4  |  0,3  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Inšpektorat za okolje in prostor|   37   |  1,1  |  0,3  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• UE Žalec            |   37   |  1,1  |  0,3  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• UE Sežana            |   33   |  1,0  |  0,2  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Agencija za kmetijske trge in  |   30   |  0,9  |  0,2  |
|  |razvoj podeželja         |       |      |     |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Ostali skupaj          |  1602   |  47,0  |  11,7  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|2  |Organi lokalnih skupnosti     |  1523   |  100,0  |  11,0  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• SOU (15 občin) Ptuj       |   756   |  49,6  |  5,5  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• MO Ptuj             |   192   |  12,6  |  1,4  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• MO Novo mesto          |   190   |  12,5  |  1,4  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• MO Maribor           |   70   |  4,6  |  0,5  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Občina Metlika         |   47   |  3,1  |  0,3  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Občina Bloke          |   36   |  2,4  |  0,3  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Občina Tržič          |   33   |  2,2  |  0,2  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Ostali skupaj          |   199   |  13,0  |  1,4  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|3  |Drugi organi           |  8823   |  100,0  |  64,2  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• AJPES              |  4896   |  55,5  |  35,6  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Agencija za raziskov. dejavnost |   868   |  9,8  |  6,3  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Dom starejših občanov LJ-Šiška |   631   |  7,2  |  4,6  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Inštitut za varovanje zdravja RS|   604   |  6,9  |  4,4  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• RTV Slovenija          |   320   |  3,6  |  2,3  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Območna obrtna zbornica Ptuj  |   319   |  3,6  |  2,3  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Območna obrtna zbornica MB   |   230   |  2,6  |  1,7  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• JP Vodovod-Kanalizacija, LJ   |   153   |  1,7  |  1,1  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Območna obrtna zbornica Pesnica |   67   |  0,8  |  0,5  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Območna obrtna zbornica Tržič  |   65   |  0,7  |  0,5  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Zavod RS za varstvo narave   |   43   |  0,5  |  0,3  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Inštitut za novejšo zgodovino  |   39   |  0,4  |  0,3  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Agencija za pošto in elekt.   |   35   |  0,4  |  0,3  |
|  |komun.              |       |      |     |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Zavod RS za zaposlovanje    |   34   |  0,4  |  0,2  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• ZZZS              |   30   |  0,3  |  0,2  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
|  |• Ostali skupaj          |   489   |  5,6  |  3,6  |
|  |                 |       |      |     |
+----+----------------------------------+-------------+-----------+----------+
3.2. ANALIZA ZAVRNJENIH ZAHTEV ORGANOV
Pri pregledu letnih poročil je bilo ugotovljeno, da je bilo zavrnjenih skupno 248 zahtev oziroma 1,9% od vseh prejetih zahtev za dostop do informacije javnega značaja (razpredelnica 5). 179 zahtev ali 5,3% je bilo zavrnjenih s strani državnih organov, 6 ali 0,4% od prejetih zahtev, s strani organov lokalnih skupnosti in 63 zahtevkov ali 0,7% od prejetih zahtev, s strani ostalih organov.
Pri tem je potrebno upoštevati, da so v te podatke zajete samo tiste zavrnjene zahteve, ki so bile v celoti zavrnjene.
Leta 2004 je bilo 80 zavrnjenih zahtev, oziroma 0,5% od vseh prejetih zahtev, na vsako od treh navedenih skupin organov pa je pripadlo približno enako število, torej tretjina zavrnitev.
 
Razpredelnica 5: Število in odstotek zavrnjenih zahtev
+-----+--------------+-------------------+------------------+----------+
|   |ORGANI    |ŠTEVILO VSEH ZAHTEV|ŠTEVILO ZAVRNJENIH| ODSTOTEK |
|   |       |          |         |ZAVRNJENIH|
+-----+--------------+-------------------+------------------+----------+
|1  |Državni organi|    3407    |    179    |  5,3  |
|   |       |          |         |     |
+-----+--------------+-------------------+------------------+----------+
|2  |Organi LS   |    1523    |     6    |  0,4  |
|   |       |          |         |     |
+-----+--------------+-------------------+------------------+----------+
|3  |Drugi organi |    8823    |    63    |  0,7  |
|   |       |          |         |     |
+-----+--------------+-------------------+------------------+----------+
|   |SKUPAJ    |    13.753   |    248    |  1,8  |
|   |       |          |         |     |
+-----+--------------+-------------------+------------------+----------+
Državni organi so med razlogi za zavrnitev največkrat, 75 krat, navedli, da organ nima informacije ali ni IJZ (razpredelnica 6), naslednji najpogostejši razlog je bil, 34 krat, osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. V 29 primerih je šlo za zahtevo podatka iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa.
V lokalnih skupnostih so zavrnili 6 zahtev, pet zaradi ne posedovanja informacije oziroma ker ni šlo za informacijo javnega značaja.
Drugi organi so največkrat zavrnili zahtevo, 40 krat, ker niso razpolagali z informacijo oziroma ni šlo za informacijo javnega značaja. 11 krat je bil razlog za zavrnitev varstvo osebnih podatkov.
 
Razpredelnica 6: Razlogi za zavrnitev po organih in po številu
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |ORGANI  |RAZLOGI ZAVRNITVE                  | ŠTEVILO|
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|1 |Državni |                           |  179 |
|  |organi  |                           |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne  |  6  |
|  |     |podatke, opredeljen kot tajen;            |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v |  6  |
|  |     |skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;    |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo   |  34  |
|  |     |kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, |    |
|  |     |ki ureja varstvo osebnih podatkov;          |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi|  6  |
|  |     |kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s|    |
|  |     |prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi  |    |
|  |     |izvedbi;                       |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi|  1  |
|  |     |upravnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo|    |
|  |     |njegovi izvedbi;                   |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi|  1  |
|  |     |pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, |    |
|  |     |in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;  |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in|  3  |
|  |     |je še predmet posvetovanja v organu, njegovo     |    |
|  |     |razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje    |    |
|  |     |njegove vsebine;                   |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi |  29  |
|  |     |z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, |    |
|  |     |in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri    |    |
|  |     |delovanju oziroma dejavnosti organa.         |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• organ nima informacije ali ni IJZ         |  75  |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• neopredeljen razlog (6. čl. ZDIJZ)         |  18  |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|2 |Organi LS|                           |  6  |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in|  1  |
|  |     |je še predmet posvetovanja v organu, njegovo     |    |
|  |     |razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje    |    |
|  |     |njegove vsebine;                   |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• organ nima informacije ali ni IJZ (4. čl. ZDIJZ)  |  5  |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|3 |Drugi  |                           |  63  |
|  |organi  |                           |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne  |  1  |
|  |     |podatke, opredeljen kot tajen;            |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v |  2  |
|  |     |skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;    |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo   |  11  |
|  |     |kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, |    |
|  |     |ki ureja varstvo osebnih podatkov;          |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi|  1  |
|  |     |kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s|    |
|  |     |prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi  |    |
|  |     |izvedbi;                       |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi |  3  |
|  |     |z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, |    |
|  |     |in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri    |    |
|  |     |delovanju oziroma dejavnosti organa.         |    |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• organ nima informacije ali ni IJZ (4. čl. ZDIJZ)  |  40  |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |     |• neopredeljen razlog (6. čl. ZDIJZ)         |  5  |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
|  |SKUPAJ  |                           |  248 |
|  |     |                           |    |
+---+---------+-----------------------------------------------------+--------+
Pri pregledu vseh zavrnitev kot celote, ne glede na organ (razpredelnica 7), je ugotovljeno, da je bilo 48,4% vseh zavrnitev iz razloga, ker organi niso razpolagali z informacijo ali podatek ni bil informacija javnega značaja. 18,1% zavrnitev je bilo zaradi varstva osebnih podatkov, 12,9% zavrnitev pa iz razloga, ker je bil zahtevan podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa. Za 9,3% zavrnitev organi, ki so poslali poročila, niso navedli konkretnega razloga, ali pa so se na splošno sklicevali na 6. člen ZDIJZ.
 
Razpredelnica 7: Razlogi vseh organov za zavrnitev – po odstotku
+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|           RAZLOGI ZAVRNITVE          | ŠTEVILO|ODSTOTEK|
|                             |    |    |
+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|Vse zavrnitve                       |  248 | 100,0 |
|                             |    |    |
+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|• podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne    |  7  | 2,8  |
|podatke, opredeljen kot tajen;              |    |    |
|                             |    |    |
+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|• podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v   |  8  | 3,2  |
|skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;      |    |    |
|                             |    |    |
+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|• osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev |  45  | 18,1 |
|varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja   |    |    |
|varstvo osebnih podatkov;                 |    |    |
|                             |    |    |
+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|• podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi   |    | 2,8  |
|kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s   |  7  |    |
|prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi    |    |    |
|izvedbi;                         |    |    |
|                             |    |    |
+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|• podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi   |    | 0,4  |
|upravnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo   |  1  |    |
|njegovi izvedbi;                     |    |    |
|                             |    |    |
+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|• podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi   |    | 0,4  |
|pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi|  1  |    |
|njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;       |    |    |
|                             |    |    |
+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|• podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je |    | 1,6  |
|še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi |  4  |    |
|povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine;      |    |    |
|                             |    |    |
+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|• podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z  |    | 13,0 |
|notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi  |  32  |    |
|njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma |    |    |
|dejavnosti organa.                    |    |    |
|                             |    |    |
+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|• organ nima informacije ali ni IJZ (4. čl. ZDIJZ)    |  120 | 48,4 |
|                             |    |    |
+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|• neopredeljen razlog (6. čl. ZDIJZ)           |  23  | 9,3  |
|                             |    |    |
+----------------------------------------------------------+--------+--------+
V 80 primerih, kar glede na število zavrnjenih zahtev pomeni v 32,3 odstotkih, so se prosilci informacij javnega značaja na odločbo organa pritožili. Glede na število pritožb v letu 2004, ko je bilo pritožb 30 odstotkov glede na zavrnjene zahteve, pomeni letošnje število pritožb rahlo povečanje.
3.3. SODNO VARSTVO
Za obdobje na katero se nanaša poročilo, iz posredovanih letnih poročil posameznih zavezancev, ne izhaja, da bi stranke uveljavljale sodno varstvo zoper drugostopenjske odločbe informacijske pooblaščenke.
4. ZAKLJUČEK
Ob pripravi skupnega letnega poročila za leto 2004 se je Ministrstvu za javno upravo zastavilo vprašanje smiselnosti tako širokega kroga zavezancev za oddajo letnega poročila, kot ga je določal ZDIJZ. Dvom o smiselnosti se je ponovil tudi pri pripravi tega skupnega poročila, ki je pripravljeno še po zakonu pred spremembo. Poročila bi po prej veljavni zakonodaji, torej tudi za predmetno skupno poročilo, moralo na primer poslati 960 organov zavezancev izvajalcev javnih služb s področja vzgoje in izobraževanja ter športa, pa jih je MJU prejelo le 6.
 
Ministrstvo za javno upravo je predlagalo, da se ta zakonska obveznost zoži, in sicer na državne organe in organe lokalnih skupnosti. Pomembno je, da se zberejo podatki, ki jih prinaša letno poročilo, za hierarhično najvišje organe državne uprave, ki razpolagajo z veliko količino informacij in se soočajo s pogostimi zahtevami za dostop do teh informacij. Takšna spremenjena zakonska ureditev, sprejeta v začetku tega leta, v nobenem segmentu ne vpliva na obveznost ostalih zavezanih organov, ki jih določa 1. člen ZDIJZ, da v skladu s tem zakonom in z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja še naprej omogočajo prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, posredujejo informacije javnega značaja v svetovni splet in upoštevajo vsa ostala določila zakona in uredbe.
 
Omenjeno Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05) je Ministrstvo za javno upravo pripravilo na podlagi noveliranega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in povzema obstoječe določbe obeh dosedanjih uredb (Uredba o posredovanju informacij javnega značaja in Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja).
 
Dopolnjene so določbe glede kataloga informacij javnega značaja, ki sedaj zaradi lažjega dostopa in hkrati zaradi možnosti ponovne uporabe informacij javnega značaja, vsebuje bogatejše informacije.
 
Katalogi posameznih zavezanih organov se po novem povezujejo v centralni katalog informacij javnega značaja, ki ga je letos vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo.
 
Namen centralnega kataloga informacij javnega značaja je javnosti olajšati in poenostaviti dostop do informacij javnega značaja. Zasnovan je kot portal, ki ga ureja urednik na Ministrstvu za javno upravo skupaj z uredniki organov, ki so v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja dolžni objaviti podatke iz kataloga informacij javnega značaja v centralnem katalogu informacij javnega značaja.
 
Centralni katalog informacij javnega značaja omogoča neposreden vpogled v delo organov in zagotavlja dostop do vrste različnih dokumentov, ki nastajajo pri delu organov, zavezancev po ZDIJZ, in do katerih so na podlagi zakona upravičene vse fizične in pravne osebe, ne da bi jim bilo pri tem treba dokazovati poseben pravni interes oziroma posebej utemeljevati svojo zahtevo. Tako pridobljene dokumente lahko neomejeno uporabljajo za kakršnekoli namene. Informacije zagotavljajo najvišjo stopnjo verodostojnosti, saj so posredovane v izvirni obliki, torej takšni, kot se nahajajo pri posameznem organu.
 
Centralni katalog informacij javnega značaja ni namenjen samo fizičnim in pravnim osebam, ki iščejo informacije javnega značaja, ampak tudi vsem zavezancem za posredovanje informacij javnega značaja, organom državne uprave, organom lokalnih skupnosti, javnim agencijam, javnim skladom in drugim osebam javnega prava, nosilcem javnih pooblastil in izvajalcem javnih služb.
 
Portal se lahko uporablja za dostop do pomembnih informacij o področni zakonodaji, katalogu informacij javnega značaja posameznega organa, o pooblastilih in delovanju Informacijskega pooblaščenca ter ponuja dostop do drugih aktualnih spletnih strani in novic.
 
Iz predloženega skupnega poročila je razvidno, da so državni organi sicer resno in odgovorneje pristopili k dolžnosti oddaje poročil, saj se je njihovo število več kot podvojilo (62,2% od vseh) glede na leto poprej (27%), da pa ni nobenega tehtnega razloga, da državni organi ne bi vsi, z organi v sestavi vred, te naloge izvršili sto odstotno. Enako velja tudi za organe lokalnih skupnosti, pri katerih je bil letos podoben porast oddanih poročil (s 27% na dobrih 46%).
 
Oddaja letnega poročila o izvajanju ZDIJZ ni sama sebi namen, ampak se z oddajo teh poročil doseže, da zavezanci dobro spoznajo in izvajajo ZDIJZ. Zato je ministrstvo v zakon (39. člen) dodalo prekrškovno določbo, ki bo zavezance, katerih krog je po novem smiselno zožen, spodbudila k uresničevanju določb, povezanih z oddajo letnih poročil.

AAA Zlata odličnost