Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998

Kazalo

1250. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica, stran 2039.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) in statuta Občine Brezovica je Občinski svet občine Brezovica na 32. redni seji dne 26. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališč na območju Občine Brezovica.
2. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč je komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena in obsega pogrebne storitve in oddajanje prostorov za grobove v najem, vzdrževanje, razdelitev zvrsti grobov in prekopi grobov.
3. člen
Pokopališče je komunalno sanitarni objekt s katerim upralja Javno komunalno podjetje Brezovica, oziroma krajevna skupnost.
Upravljalca določi Občinski svet občine Brezovica, na predlog sveta KS.
4. člen
Upravljalec pokopališča opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost in ureja pokopališča na krajevno običajen način, z dostojanstvom do umrlih.
5. člen
Na območju Občine Brezovica so pokopališča v naslednjih krajevnih skupnostih:
KS Brezovica:                  Brezovica
KS Vnanje Gorice:                Vnanje Gorice
KS Notranje Gorice:               Notranje Gorice
KS Podpeč-Preserje:               Preserje
KS Rakitna:                   Rakitna
6. člen
Pokopališče ima pokopališki okoliš z območja katerega se praviloma pokopljejo umrli. Okoliš predstavlja območje posamezne KS.
Neidentificirana trupla se pokopljejo na najbljižjem pokopališču.
7. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi in opustitivi obstoječih pokopališč, odloča občinski svet na predlog župana, oziroma posameznega sveta KS, po predhodnem soglasju sanitarne inšpekcije.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
8. člen
Pokopališče se zgradi, razširi in ureja z ureditvenim načrtom, ki je sestavni del pravilnika o pokopališkem redu.
Ureditveni načrt je sestavljen iz situacije pokopališča z vrisanimi grobnimi polji, z oštevilčenimi grobovi, objekti in komunalnimi priključki.
Pravilnik o pokopališkem redu za posamezno pokopališče sprejme občinski svet na predlog upravljalca pokopališča, oziroma krajevne skupnosti.
9. člen
S pravilnikom o pokopališkem redu se predpisuje način in čas pokopa, zvrsti grobov in označevanje, tehnične normative za grobove, vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču in spremljajočih objektih, postavljanje, spreminjanje in odstranitev spomenikov ali obnovo grobnic in vsak drug poseg v prostor na pokopališču. Ureditve grobov, ki so bile opravljene do uveljavitve tega odloka, ostanejo še naprej v veljavi.
10. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom ali žično ograjo z živo mejo, imeti mora mrliško vežico primerno velikosti pokopališča, prostor za hrambo orodja, urejena mesta za odlaganje odpadkov, oskrbo z vodo in elektriko ter dostop do pokopališča z motornim vozilom.
11. člen
Pokopališča v Občini Brezovica so razdeljena na naslednje zvrsti grobov:
– enojni grobovi, dvojni grobovi, otroški grobovi, grobnice (klasični grobovi),
– žarni grobovi,
– grobišča,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztrositev pepela,
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
12. člen
Velikost grobov, širino glavne dostopne poti, poti med vrstami grobov in poti med grobovi se določi s pravilnikom o pokopališkem redu, ki mora biti prilagojena tehnologiji pokopavanja, ne smejo pa presegati naslednjih normativov:
– širina glavne dostopne poti:    max. 1,5 m
– širina poti med vrstami grobov:  max. 1,2 m
– širina poti med grobovi:      max. 0,3 m
– globina groba:           min. 1,8 m
– enojni grob:            širina 0,8 do 1 m, dolžina 2 m
– dvojni grob:            širina 1,6 do 1,8 m, dolžina 2 m
– žarni grob:            širina 0,7 do 1 m, dolžina 0,7 do 1 m
– otroški grob:           širina 0,7 do 1 m, dolžina 1 do 1 m
Če se žara shrani v enojni, dvojni, trojni ali otroški grob, se tak grob ne smatra kot žarni grob.
Grobišča so prostori za skupen pokop večjega števila pokojnikov ob morebitnih elementarnih in drugih nesrečah, v izrednih ali vojnih razmerah ter skupna grobišča.
Med skupna grobišča spadajo tudi obeležja v spomin žrtvam vojn in obstoječa kostnica na Sodnem vrhu.
Za skupna grobišča skrbi Občina Brezovica.
Pokopi na skupnih grobiščih se opravijo na podlagi pristojnega organa za notranje zadeve.
V primeru več zaporednih pokopov se jama poglobi tako, da znaša plast zemlje najmanj 1,5 m. Upravljalec pokopališča pa v skladu z zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti, določi še druge primere, v katerih se mora jama poglobiti.
Določila prvega odstavka tega člena veljajo le za ureditev grobov, ki se bodo urejali po uveljavitvi tega odloka. Ureditve grobov, ki so bile in bodo opravljene do uveljavitve tega odloka, ostanejo še naprej v veljavi.
13. člen
Najemnik groba je dolžan poskrbeti, da je grob stalno vzdrževan in urejen.
Če je grob tako zanemarjen ali zapuščen, da ogroža varnost ljudi in sosednjih grobov ali če kvari videz in izgled sosednjih grobov in sam izgled pokopališča, se smatra, da je grob zapuščen.
Upravljalec pokopališča lahko tak grob na predlog sveta KS, najemniku odvzame.
III. NAČIN POKOPA
14. člen
Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v žarnih grobovih ali obstoječih grobovih in grobnicah.
V enem žarnem grobu je lahko shranjenih tudi več žar v skladu z ureditvenim načrtom in pravilnika o pokopališkem redu.
15. člen
V grobove je dovoljen pokop samo v krstah iz trdega ali mehkega lesa, v skladu s pravilnikom o pokopališkem redu.
16. člen
Na vseh grobovih velja obvezna mirovalna doba najmanj deset let.
17. člen
Prevoz pokojnika se sme opraviti le s posebnim mrliškim vozilom, katerega preskrbi upravljalec pokopališča ali organizator pogreba.
18. člen
Pogrebna svečanost se opravi na krajevno običajen način in se določi s pravilnikom o pokopališkem redu.
IV. PRIJAVA POKOPA IN SKLENITEV NAJEMNE POGODBE
19. člen
Pokop odredi mrliški preglednik in tudi določi okviren čas pokopa. Praviloma mora poteči od trenutka smrti do pokopa najmanj 36 ur.
Točen čas določi upravljalec pokopališča v dogovoru s svojci pokojnika.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi upravljalcu pokopališča, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah. Pokop se lahko opravi, ko so predloženi vsi dokumenti, ki jih izda pristojen upravni organ.
20. člen
Sorodniki pokojnika oziroma najemniki groba sklenejo z upravljavcem pokopališča najemno pogodbo, ki mora vsebovati:
– podatke o grobu,
– obveznosti najemnika in upravljalca,
– čas najema, ki ne sme biti krajši od 10 let,
– višino najemnine,
– rok rednega plačila,
– splošna določila
21. člen
Višino najemnine določa občinski svet na predlog upravljavca pokopališča.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA POKOPALIŠČA
22. člen
Upravljalec pokopališča:
– ugotavlja pravilnost pokopaliških dokumentov za dovolitev pokopa,
– poskrbi za izdelavo ureditvenih načrtov,
– vodi ustrezno evidenco dohodkov in izdatkov ter v zvezi s tem tudi finančno poslovanje za vsako pokopališče posebej,
– organizira opravljanje pokopov in prekopov grobov,
– oddaja prostore za grobove in vodi evidenco sklenjenih pogodb,
– daje soglasje k načrtom za ureditve grobov in postavitev spomenikov,
– vodi evidenco o grobovih in pokopanih osebah,
– sklepa pogodbe in izdaja splošne akte, s katerimi se ureja opravljanje pogrebnih in pokopaliških storitev, v skladu s tem odlokom,
– skrbi za izvrševanje določil tega odloka in pravilnika o pokopališkem redu,
– opravlja redno vzdrževanje pokopališč in spremljajočih objektov v skladu z določili tega odloka in pravilnika o pokopališkem redu,
– opravlja in organizira investicijska dela, na podlagi sklepa sveta KS ali sklepa občinskega sveta.
VI. DRUGE DOLOČBE
23. člen
Na pokopališčih je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, razgrajanje,
– stopanje in hoja po grobovih
– vodenje psov in drugih živali po pokopališču in v mrliško vežico,
– odlaganje odpadkov izven za to določenih mest,
– trganje cvetja in zelenja na grobovih,
– vožnja s kolesi in drugimi vozili ali njihovo shranjevanje na pokopališčih,
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov in nasadov,
– razmetavanje sveč, svetilk, vencev cvetja in drugih predmetov,
– oddajanje grobov brez soglasja upravljalca pokopališča,
– pokopavanje pokojnika na tujem grobu brez soglasja najemnika groba in upravljalca pokopališča,
– postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez soglasja upravljalca pokopališča.
24. člen
Pokopališke poti, zgradbe, ograje in druge komunalne naprave mora vzdrževati upravljalec pokopališča. Za cerkvene objekte v sklopu pokopališča skrbi cerkev sama.
Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljalec pokopališča.
Za red in vzdrževanje grobov so odgovorni najemniki grobov.
Upravljalec pokopališča in najemnik groba lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
25. člen
Kršitelje tega odloka in pravilnika o pokopališkem redu se kaznuje v skladu z odlokom o javnem redu in miru Občine Brezovica.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan v roku štirih mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti pravilnik o pokopališkem redu.
Upravljalec pokopališča uskladi svoje poslovanje s tem odlokom v roku enega leta od njegove uveljavitve.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 14/98
Brezovica, dne 1. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti