Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

SV 1744/06 Ob-36906/06 , Stran 10055
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 1744/06 z dne 27. 12. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje št. 14, ki leži v drugem nadstropju objekta B1 v izmeri 59,10 m2 in pomožni prostor – shramba št. 14, ki leži v kleti objekta B1 v izmeri 3,12 m2, vse v stanovanjskem objektu zgrajenem na parc. št. 2430/2, k.o. Pobrežje in pokrit parkirni prostor št. 10 v izmeri 12 m2, ki stoji na parc. št. 2429/13, 2429/11, 2430,1, k.o. Pobrežje in kar vse je zastavitelj Oblak Aleš, EMŠO 2602979500340, kot kupec pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 10. 2006, ki jo je sklenil s prodajalcem družbo Sotima d.o.o. Maribor, zastavljena v korist banke – upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571 za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 113.350 CHF s pripadki in z obrestno mero, ki je spremenljiva ter je za redne in interkalarne obresti enaka vsoti Liborja za 6-mesečne depozite in fiksnega pribitka v višini 1,6 letno, s trenutno efektivno obrestno mero v višini 3,74% s pogodbeno dogovorjenimi zamudnimi obrestmi v višini 8% letno, z možnostjo odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, natančno navedenih v osmem členu kreditne pogodbe št. 340-23401754094354, z vračilom glavnice v 216 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji delovni dan v posameznem koledarskem mesecu, z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti kredita v plačilo na dan 1. 1. 2025.

AAA Zlata odličnost