Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Ob-36730/06 , Stran 10047
Predmet prodaje: nepremičnina 10.E – dvosobno stanovanje št. 10, površine 59 m2 v tretjem nadstropju (mansardi) stanovanjske hiše v Celju, Kovinarska ulica 16, Celje – vpisana v ZK vložek št. 2172/11 k.o. Spodnja Hudinja zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Celju vse skupaj kot celota. Izklicna cena: 1,685.000 SIT oziroma 7.031,38 EUR. Pogoji prodaje: – pisne ponudbe morajo vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek kupnine, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba, – pisne ponudbe lahko pošljejo fizične ali pravne osebe. Fizična oseba mora ponudbi priložiti fotokopijo osebnega dokumenta, na podlagi katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna oseba mora priložiti sklep o registraciji ter pooblastilo za zastopanje, – ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun 06000 – 0895194287, – ponujena cena mora biti najmanj enaka izklicni ceni, – prodaja se izvede po načelu “videno – kupljeno”, – kupec je dolžan kupoprodajno pogodbo podpisati v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o prodaji, sicer zapade plačana varščina v korist stečajne mase, – kupnino je kupec dolžan v celoti plačati v roku 15 dni po podpisu pogodbe, sicer se pogodba lahko razveljavi, plačana varščina pa zapade v korist stečajne mase, – kupec poleg ponudbene cene plača davek na promet nepremičnin ali davek na dodano vrednost in vse ostale morebitne dajatve, – kupec plača stroške sestave in overitve kupoprodajne pogodbe, – kupec sam izvaja vse potrebne aktivnosti in nosi stroške zemljiškoknjižnega prenosa lastništva, – kupec mora pred podpisom pogodbe podati izjavo po 153. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, – kupec pridobi predmet prodaje v last in posest po plačilu celotne kupnine. Izbor najboljšega ponudnika: – o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za zbiranje ponudb, – ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo uspeli, bomo varščino vrnili v treh delovnih dneh po odpiranju ponudb brez obresti. Pošiljanje ponudb: pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo v zaprti pisemski ovojnici v osmih dneh po objavi oglasa v Uradnem listu RS na naslov: Okrožno sodišče v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje z oznako “Ponudba za odkup – opr. št. St 21/2000 – Ne odpiraj”. Informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri stečajnem upravitelju na tel. 041/705-697 vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost