Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Št. 478-134/2006 Ob-36463/06 , Stran 10046
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel. 04/577-01-00, faks: 04/572-18-64. 2. Predmet prodaje: Prodaja stavbnega zemljišča: – parc. št. 282/6, sadovnjak v izmeri 2.828 m2, – parc. št. 282/7, dvorišče v izmeri 23 m2. 3. Izklicna cena za nepremičnine znaša: 54,567.000 SIT oziroma 227.704,05 EUR (cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami). 4. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na podračun pri ERZ Občine Bohinj, št. 01204-0100008048 sklic: (datum plačila). Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj!« Rok: petek, 12. 1. 2007 do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca. 6. Ponudniki morajo najkasneje en dan pred dnem odpiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun ERZ: Občina Bohinj, št. 01204-0100008048, sklic: (datum plačila). Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dneh po končanem izboru. 7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – navedbo parcele, za katero se vlaga ponudba, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – dokazilo o plačani varščini, ki znaša 10% od izhodiščne cene nepremičnine, – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, – izpisek iz sodnega registra in ID št. za DDV za pravne osebe, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. 8. Sklenitev pogodbe: Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Bohinj zadrži njegovo kavcijo. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec. 9. Pogoji: Ponudnik mora ponudbi priložiti investicijski program in idejno zasnovo za izgradnjo hotela, ki mora biti v skladu s sprejetim prostorsko izvedbenim aktom – PUP za Bohinjsko Bistrico za morfološko enoto H1 (terme) - območje za turizem (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/01). 10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponujena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal Župan Občine Bohinj. Odpiranje ponudb opravi komisija in po zaključku postopka predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 11. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 15. 1. 2007 ob 10. uri. 12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb. 14. Informacije Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Bohinj, kontaktna oseba: Jolanda Planovšek, tel. 04/577-01-24 v delovnih dneh od 29. 12. 2006 do 12. 1. 2007 med 10. in 13. uro. 15. Župan ali Komisija s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije. 16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključna.

AAA Zlata odličnost