Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Ob-36427/06 , Stran 10044
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, Ljubljana. 1. Predmet poziva: javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje razvoja projektov v letu 2006 za črpanje evropskih sredstev iz programa razvoja projektov Media Plus v letu 2006. 2. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjena za javni poziv je skupaj: 108.295 EUR. 3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva 3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo pravne osebe in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti (predlagatelji). 3.2. Za sredstva Sklada se lahko poteguje samo oseba, ki je že pridobila sredstva za razvoj projekta, s katerim kandidira na tem javnem pozivu, na razpisu programa Evropske Unije Media Plus v letu 2006 za razvoj projektov neodvisnih producentov. 3.3. Predlagatelj, ki je z istim programom ali projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne more z istim programom ali projektom potegovati na tem javnem pozivu za sredstva Filmskega sklada. 3.4. Predlagatelj lahko kandidira samo s projektom, ki bo primarno namenjen kinematografski distribuciji ter ni namenjen marketingu in ekonomski propagandi. 3.5. Predlagatelj lahko kandidira s projektom v zvezi s katerim izkazuje izključno razpolaganje z materialnimi avtorskimi pravicami za realizacijo projekta ter za kinematografsko eksploatacijo projekta v času vložitve vloge na ta javni poziv. 4. Kriterij poziva Kriterij za izbor razvoja projektov je praviloma: pridobljeni odstotek sredstev za prijavljeni projekt v okviru razpisa Media Plus za program razvoj projektov v letu 2006, izračunan glede na višino skupno razpoložljivih sredstev tega poziva. 5. Uporaba kriterija: izbrane bodo vloge za razvoj projektov, katerih predlagatelj bo izpolnjeval kriterij poziva. Izbirna komisija bo ustreznost vlog preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnem listu in v obveznih prilogah. 6. Obvezne priloge: 1. izpolnjen, podpisan in ožigosan oziroma v primeru prijave fizične osebe – samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, 2. izpis iz sodnega registra ali registra društev oziroma evidence ustanov, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, s katerim se dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje filmske in video dejavnosti, 3. obvestilo o izboru na javnem natečaju Media Plus za leto 2006 ali sklenjena pogodba med predlagateljem ter Media Plus, iz katerih je razvidna višina dodeljenih sredstev, 4. predračun stroškov razvoja projekta, predložen vlogi na javni natečaj razvoja projekta Media Plus za leto 2006 – imenovan FORM I s prilogami (detailed development budget), 5. obrazec predložen na javni natečaj Media Plus razvoj samostojnih projektov za leto 2006 – imenovan FORM G, 6. avtorske pogodbe, sklenjene med predlagateljem in soavtorji in avtorji prispevkov, kot jih definira Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007. 8. Razpis se začne z objavo v Uradnem listu RS. 9. Dokumentacija obsega: – besedilo javnega poziva, – prijavni list. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu Filmskega sklada Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, v tajništvu od 10. ure do 12. ure, vsak delovni dan od te objave naprej. Na podlagi pisne zahteve (po pošti ali elektronski pošti) lahko Filmski sklad razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti, v tem primeru zaračuna stroške poštnine in stroške za razpisno dokumentacijo, ki znašajo 1.500 SIT (z 20% DDV). Če se razpisna dokumentacija prevzame na sedežu Filmskega sklada, zaračuna Filmski sklad stroške za razpisno dokumentacijo v višini 1.500 SIT (z 20% DDV). Dokumentacija javnega poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi ostali podatki, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti). 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana na ustreznem prijavnem obrazcu iz dokumentacije javnega poziva in mora vsebovati vse obvezne priloge, podatke in gradivo, ki so določeni v razpisni dokumentaciji po vrstnem redu. Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V Ljubljana, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje razvoja projektov v letu 2006 za črpanje evropskih sredstev iz programa razvoja projektov Media Plus v letu 2006«. Strokovne komisije bodo obravnavale ustrezne vloge, ki morajo biti predložene na naslov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, najkasneje do roka začetka seje Strokovno programske komisije, in sicer do 29. 1. 2007. Filmski sklad sprejema vloge, ki jih stranka predloži osebno na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. uro in 15. uro. Filmski sklad bo po postopku odpiranja iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do datuma, določenega za začetek ocenjevanja in vrednotenje vlog na strokovnih komisijah. Če stranka za isti program ali projekt na javni poziv pošlje več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge. Pristojna oseba bo v roku 5 dni po odprtju nepopolne vloge pozvala predlagatelja k njeni dopolnitvi v elektronski obliki na naslov, ki ga je predlagatelj navedel v vlogi. Predlagatelj mora v roku, določenem v pozivu, predložiti dopolnjeno vlogo na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, pri čemer se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je predložena popolna vloga. Vloga je nepopolna, kolikor ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija in ki ni izpolnjena ali predložena v skladu s prvim odstavkom te točke. Če bo dopolnjena vloga predložena na Filmski sklad po datumu, ki je določen za sejo strokovnih komisij, bo vloga obravnavana na naslednjem roku, določenem za sejo strokovnih komisij. Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispele na Filmski sklad po zaključku javnega poziva, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene s sklepom. Vloga je vložena od upravičene osebe, kolikor predlagatelj izpolnjuje v javnem pozivu določene pogoje. Vloge bo strokovna komisija obravnavala po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev oziroma do zaključka javnega poziva z dne 29. 1. 2007. 11. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovno presojo ustreznih vlog, prispelih na javni poziv bo opravljala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor Filmskega sklada, in bo potekala po vrstnem redu prispetja vlog. Filmski sklad bo predlagatelja z odločbo obvestil o odločitvi. 12. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Saša Suša, tel. 01/234-32-06 vsak delavnik med 10. in 12. uro ali elektronska pošta: sasa.susa@film-sklad.si. 13. Vpogled v dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo na sedežu Filmskega sklada (Miklošičeva 38, Ljubljana) vsak dan med 10. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je vsebovana tudi na spletni strani Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, www.film-sklad.si.

AAA Zlata odličnost