Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Št. 110-42/2006/11 Ob-36470/06 , Stran 10043
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2) RS, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec – arhivist za arhivsko gradivo v Sektorju za varstvo arhivskega gradiva. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba smer zgodovina-arhivistika, pravo ali druga ustrezna družboslovna; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – strokovni izpit iz arhivske dejavnosti; – znanje srednjeveške nemščine; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – valorizacija, zbiranje, analitična strokovna obdelava, izdelava in objava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva, informacije, izbor in predstavitve gradiva za raziskovalne, študijske, kulturno-prosvetne in druge namene za arhivsko gradivo določenega področja in obdobja oziroma določen resor arhivskih fondov in zbirk, – raziskovalno delo s področja arhivistike in zgodovine z objavljanjem arhivskega gradiva in drugih publikacij, – evidentiranje, strokovna obdelava in izdelava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva, ki je v tujini in se nanaša na Slovence in R Slovenijo, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje RS, MK, Arhivu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Prednost imajo kandidati, ki poznavajo sisteme poslovanja z dokumentarnim gradivom po posameznih področjih dejavnosti in obdobjih – starejše listinsko gradivo in imajo znanje latinskega jezika. Znanje srednjeveške nemščine in latinščine se izkazuje z dokazilom o opravljenem izpitu na Filozofski fakulteti (fotokopija opravljenega izpita). Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec – arhivist za arhivsko gradivo opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih RS, MK, Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 1000 Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge, pisnega preizkusa iz poznavanja sistemov poslovanja z dokumentarnim gradivom po posameznih področjih dejavnosti in obdobjih – starejšega listinskega gradiva in morebitnega ustnega razgovora. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec – arhivist za arhivsko gradivo, številka »110-42/2006« na naslov: RS, MK, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 1127 Ljubljana in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ars@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Jolanda Fon (tel. 01/241-42-24).

AAA Zlata odličnost