Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Št. 258/06 Ob-36443/06 , Stran 10041
Upravna enota Sevnica objavlja javni natečaj za delovno mesto: pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave. Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis za prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti morajo visoko strokovno izobrazbo upravne smeri, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. pisno izjavo kandidata: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 3. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka, v primeru izbire, dovoljuje Upravni enoti Sevnica pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Kandidat se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu svetovalec. Izbrani kandidat bo opravljal delo v prostorih Upravne enote Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05, 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj pripravnik – svetovalec« na naslov: Upravna enota Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.sevnica@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri Heleni Guček, vodji Oddelka za občo upravo in skupne zadeve, na tel. 07/81-63-881.

AAA Zlata odličnost