Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Št. 82/2006 Ob-36403/06 , Stran 10039
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06–UPB2) Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: vodja Službe za informatiko v Uradu RS za preprečevanje pranja denarja. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba računalniške smeri, – najmanj 6 let delovnih izkušenj za visoko strokovno oziroma 4 leta za univerzitetno izobrazbo. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja). Zaželena znanja in izkušnje: – poznavanje omrežij TCP/IP protokol, routing, DNS in VPN, – poznavanje operacijskih sistemov MS W2K, XP in LINUX, – poznavanje relacijskih baz Oracle, Access in SQL, – zaželeno je tudi poznavanje požarnih pregrad (Check Point). Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednje: – pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, – pisno izjavo kandidata o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima), – pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi podatke iz četrte alineje iz uradnih evidenc. V primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – vodenje in organiziranje dela na področju informatike, – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – priprava in vodenje razvojnih projektov s področja sistemske analize in integracije projektov, – druge naloge po nalogu direktorja. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu RS za preprečevanje pranja denarja v Službi za informatiko, Cankarjeva 5, Ljubljana, v nazivu višji svetovalec II. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj št. 1101-82/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta«. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa na tel. 01/478-59-92. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti