Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Ob-36363/06 , Stran 10038
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 9. in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko (Uradni list RS, št. 73/04) prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: – ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri, – strokovno pozna področje dela gledališča, – ima sposobnost organiziranja in vodenja dela, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih, – aktivno obvlada slovenski jezik, – aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik. Kandidat/ka mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja gledališča za mandatno obdobje. Direktor/ica bo po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda imenovan/a za mandatno dobo pet let. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat/ka predloži fotokopijo diplome. – Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj kandidat/ka predloži fotokopijo delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih. – Kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj V. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika I in II, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na višji ravni in/ali dokazilo o najmanj enoletnem šolanju oziroma izobraževanju v tujini. – Kot dokazilo o pasivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o pasivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj II. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na nižji ravni in/ali potrdilo o več tedenskem šolanju oziroma izobraževanju v tujini. Kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Mestna občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico Mestnega gledališča ljubljanskega«. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel. 01/306-12-90.

AAA Zlata odličnost