Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Ob-36732/06 , Stran 10038
I. Predmet prodaje: Sirarna v Srednji vasi v Bohinju: nepremičnine, vpisane v vložku št. 844 k.o. Bohinjska srednja vas, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Radovljici: parc. št. 173/5 travnik, površine 1466 m2 in dvorišče 500 m2, parc. št. 173/7 mlekarna 423 m2; premičnine: stroji in oprema v sirarni, Srednja vas v Bohinju, navedena v cenitvi cenilca iz septembra 2005 ter blagovna znamka, št. 9970912 »bohinjski sir«, vse skupaj kot celota. Izklicna cena je 250,000.000 SIT. Premoženje bo prodano na javni dražbi, ki bo v sredo, dne 10. januarja 2007 ob 15. uri v sobi št. 236/II Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje. II. Pogoji javne dražbe Premoženje se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter tuje pravne in fizične osebe ob pogojih vzajemnosti, ki predložijo dokazilo o plačilu varščine. Kupci ne morejo biti osebe, določene v 153. členu ZPPSL. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, pravna oseba se izkaže z izpiskom iz sodnega registra, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. Pred javno dražbo mora vsak ponudnik plačati varščino v višini 10% izklicne cene in jo nakazati na transakcijski račun stečajnega dolžnika, št. 06000 – 0954731238 pri Banka Celje z navedbo “plačilo varščine za javno dražbo”. Pred začetkom javne dražbe se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom ali položnico. Plačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa bo vrnjena v roku treh delovnih dni po končani javni dražbi brez obresti. Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa ne draži, se varščina ne vrne, ampak zapade v korist stečajne mase. Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL ali podati izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo stečajni dolžnik zadržal v korist stečajne mase. Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin, zato se le-te zaračunajo dodatno. Druge dajatve, stroške sestave kupoprodajne pogodbe in druge stroške, povezane s prenosom lastništva mora plačati kupec. Kupljene stvari bodo kupcu izročene v last in posest po plačilu celotne kupnine. Premičnine, ki so predmet prodaje na tej dražbi, so v posesti družbe A&C Ogledna Sirarna, d.o.o., Šlandrov trg 3, 3310 Žalec. Kupcu je zato te predmete dolžna izročiti zgoraj navedena družba. Če bi se ugotovilo, da posameznega predmeta pri navedeni družbi ni več, je ta dolžna kupcu plačati denarno protivrednost v višini sorazmernega dela vrednosti takšnega predmeta v celotni doseženi prodajni vrednosti z upoštevanjem sorazmernega dela tržne vrednosti iz cenitvenega poročila. Pregled cenitvenih poročil oziroma ogled premoženja, ki se prodaja, je možen po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Zvonimirjem Hudejem, tel. 03/541-75-05 ali GSM 041/705-697 v delovnem času. III. Pravila javne dražbe: 1. Dražbo vodi stečajni upravitelj. 2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. 3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pooblastilo. 4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 10,000.000 SIT. 5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. 6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 7. Dražba je končana 10 minut po zadnji najvišji ponudbi. 8. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. 9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj. 10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (člen 154/I ZPPSL).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti