Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Št. 322-310/2006 Ob-36787/06 , Stran 10037
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditve »Pustovanje v Kopru 2007«. II. Pogoji prijave: Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in vse pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter imajo vsa predpisana dovoljenja. Prijava mora vsebovati: – v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami, – podroben opis vsebine programa »Pustovanje v Kopru 2007« za najmanj naslednji terminski plan: 17. februar 2007, sobota: 10:00 – 12:00 Otroško rajanje v Taverni (program in delavnice) 17:00 – 19:00 Otroško rajanje v Šotoru, Ploščad pri dvorani Bonifika 21:00 Pustni koncert v Šotoru, Ploščad pri dvorani Bonifika 18. februar 2007, nedelja: 15:00 – 16:00 Obisk in sprevod mask po Pristaniški ulici do Taverne 16:00 – 18:00 Otroško rajanje v Taverni (program in delavnice) 19. februar 2007, ponedeljek: 17:00 – 19:00 Otroško rajanje v Taverni ali druga aktivnost po predlogu prijavitelja 20. februar 2007, torek: 19:00 Pustni koncert v Šotoru, Ploščad pri dvorani Bonifika, – plan promocije in oglaševanja prireditve »Pustovanje v Kopru 2007«. Vsaj en dogodek v programu mora vključevati sodelovanje in predstavitev oziroma druge aktivnosti povezane s tradicionalnimi pustnimi maskami in običaji Krajevnih skupnosti Mestne občine Koper (okrogla miza, predstavitev, projekcija…). III. Merila za izbor Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila: 1. predlagan program prireditve zajema več brezplačnih prireditev, (10 točk: vse prireditve so brezplačne, 5 točk: ena prireditev je z vstopnino, 3 točke: dve prireditvi sta z vstopnino, 0 točk: več kot dve prireditvi so z vstopnino), 2. predlagan program prireditve je: – poudarja kulturno identiteto kraja, – pomeni oživitev starih običajev, – pomeni oživitev mestnega jedra, (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije: največje možno število točk je 10, ki jih dobi program, ki v celoti izpolnjuje opisana podmerila, program, ki ne izpolnjuje enega izmed naštetih podmeril dobi 5 točk, tisti, ki ne izpolnjuje dveh ali več podmeril dobi 0 točk), 3. predlagan program prireditve pomeni obogatitev celovite turistične ponudbe Mestne občine Koper (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije: največje možno število točk je 20, ki jih dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali 0 točk), 4. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije in gospodarstvo pri izvedbi prireditve, (10 točk: jih vključuje, 0 točk: jih ne vključuje), 5. predlagan program prireditve je skladen s pogoji javnega razpisa (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije: največje možno število točk je 20, ki jih dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali 0 točk), 6. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev, (10 točk: prijavitelj ima več kot dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih, 5 točk: prijavitelj ima dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih, 3 točke: prijavitelj ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih, ostali 0 točk), 7. predlagan program prireditve je inovativen in pomemben za oživitev pustnih običajev (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije: največje možno število točk je 20, ki jih dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali 0 točk). Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 100. Po zaključku prireditve poda izvajalec najkasneje do 31. 5. 2007 končno finančno in natančno vsebinsko poročilo s priloženimi promocijskimi gradivi za izvedeno prireditev. IV. Višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje prireditve znaša 2,000.000 SIT. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje prireditve pa bo opredeljena v proračunu za leto 2007. Na osnovi zgoraj navedenih pogojev in meril bo Mestna občina Koper sofinancirala prireditev v višini razpisanih sredstev. Odobrena sredstva bodo prijavitelju nakazana po izvedbi prireditve in prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila iz prejšnje točke javnega razpisa. V. Rok izvedbe: prireditev mora potekati najmanj od 17. do vključno 20. februarja 2007. VI. Rok za predložitev prijav Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Obravnavali bomo prijave, ki bodo pravilno opremljene in bodo oddane kot priporočena pošiljka najkasneje do 12. januarja 2007, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – 322-310/2006 – Pustovanje«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju. VII. Obravnava prijav: postopek vodi Turistična organizacija Koper, Mestne občine Koper. VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve. IX. Dvig razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Dodatne informacije v zvezi z razpisom posreduje Turistična organizacija Koper, tel. 05/66-46-217. Predložitev prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost