Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

Št. 671-00-2006-001 Ob-36445/06 , Stran 10036
1. Na razpisu lahko sodelujejo: – športna društva in zveze, – osnovna šola in vrtec, – gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne. 2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Lovrenc na Pohorju, – da so registrirani najmanj eno leto, – da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov na leto, – da imajo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske (sklenjene najemniške pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti, – da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za športna društva) in vadbi. 3. Sofinancirali bomo naslednjo vsebino športnih programov: – športno vzgojo predšolskih otrok, – športno vzgojo šoloobveznih otrok, – športno vzgojo mladine, – športno dejavnost študentov, – športno rekreacijo, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – šport invalidov, – izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov, – športne prireditve, – delovanje športnih društev in zvez. 4. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na sedežu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, v času uradnih ur. Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu ter ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti športa. 5. Izvajalci morajo k izpolnjenim prijavnim obrazcem naročnika obvezno priložiti še: – natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem izvajanja programov, urnikom vadbe, krajem vadbe in podatki o strokovnem kadru, – finančno vrednotenje programov s planom stroškov za leto 2007 in – zaključno poročilo o porabljenih sredstvih za izvajanje programov v leto 2006. 6. Vrednost sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v leto 2007 znaša 4,790.000 SIT. 7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi pogojev, meril in normativov »Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju«. 8. Rok za prijavo na javni razpis – šport 2007 je 31. 1. 2007. 9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju (s pripisom »Javni razpis – šport 2007 – Ne odpiraj!«. 10. Odpiranje prijav ne bo javno. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za šport bo potrdil župan Občine Lovrenc na Pohorju. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. 11. Podrobne informacije lahko dobite na Občini Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju, tel. 02/630-05-55.

AAA Zlata odličnost