Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006

Kazalo

Št. 478-53/2006 Ob-31846/06 , Stran 9001
1. Predmet prodaje Vešstanovanjska stavba na naslovu Srebrničeva ulica 37, Deskle, ki leži na parc. 501/1.S, v naravi dvorišče v izmeri 415 m2 in poslovna stavba v izmeri 227 m2, vpisana v zk. vl. št. 854, k.o. Deskle. Stavba sestoji iz kleti, v kateri se nahajajo pomožni prostori (shrambe) stanovanj, pritličja z dvema stanovanjskima enotama (št. 1: 42,63 m2; št. 2: 64,94 m2), nadstropja z dvema stanovanjskima enotama (št. 3: 34,20 m2; št. 4: 77,48 m2) in drugega nadstropja oziroma mansarde, v kateri sta prav tako dve stanovanjski enoti (št. 5: 56,10 m2; št. 6: 50,82 m2), skupne stanovanjske površine 326,17 m2. Poleg stanovanjskega objekta se na dvorišču nahaja tudi pomožni objekt (garaže, pomožni prostori) skupne ocenjene površine 112,50 m2. Objekt stoji na gradbeni parceli skupne površine 642 m2. Lastnik: Republika Slovenija. 2. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje, znaša 55,900.000 SIT. Najnižji znesek zvišanja je 100.000 SIT. 3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo kupnine v tem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 4. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnin. 5. Kavcija Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: 5,590.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28 17116-2990008-48021406. Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. 6. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, – uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo, – če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana, – kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne kupnine, – vse morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec, – naročnik v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in 67/02) ni zavezanec za plačilo DDV, – Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MNZ s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita. 7. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč po predhodnem dogovoru z Ivanom Bratužem, PU Nova Gorica, tel. 05/302-92-12. 8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 6. 12. 2006 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana. 9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini.

AAA Zlata odličnost