Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

SV 1340/2006 Ob-24517/06 , Stran 7016
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1340/2006 z dne 29. 8. 2006, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje s kabinetom številka 13 v izmeri 65 m2, na naslovu Ulica Vita Kreigherja 24 v Mariboru, s solastniškim deležem na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah in na funkcionalnem zemljišču večstanovanjske hiše, vse stoječe na parc. št. 1764/1, 1765,0 2172/2 k.o. Maribor-Grad, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina in je last Dukarić Dominika, EMŠO 1809975500753, stanujočega Maribor, Ulica Vita Kreigherja 24 in Nataše Dukarić, EMŠO 1310975506137, stanujoče Maribor, Ulica Vita Kreigherja 24, in sicer vsakega od 1/2 od celote, zastavljeno v korist upnice Reiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 14,344.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost