Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

Št. 009-1/06-114 Ob-24036/06 , Stran 6998
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 32/06) objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjih uradniških delovnih mest: 1. Preizkušeni računovodja – višji svetovalec. Kraj opravljanja dela: Občinska uprava Občine Kočevje, Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja. Vrsta uradniškega delovnega mesta: preizkušeni računovodja – višji svetovalec. Delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/-ca bo naloge opravljala v nazivu višji svetovalec/ka III. Vrsta delovnega razmerja: za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in s poskusnim delom, ki traja za višje svetovalce šest mesecev. Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – najmanj visoka strokovna izobrazba – ekonomska, – najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel/-a izbrani/-a kandidat/-ka univerzitetno strokovno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino), – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen izpit za preizkušenega računovodja javnega sektorja. Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine, sposobnosti, lastnosti,…): – znanje enega tujega jezika, – komunikacijske sposobnosti, – poznavanje dela z računalnikom, – vozniški izpit. Vsebina dela: – vodenje poslovnih knjig za proračun oziroma proračunske uporabnike ali več proračunskih uporabnikov, – izvajanje računovodske kontrole pravilnosti knjigovodske dokumentacije, – priprava računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom ter priprava pisnih računovodskih informacij, – sprotna priprava poročil za proračunske uporabnike javnih sredstev, – sodelovanje z notranjimi revizorji proračunskih uporabnikov, – sodelovanje s finančnimi službami proračunskih uporabnikov, – sodelovanje z Uradom za nadzor proračuna in Računskim sodiščem Republike Slovenije, – sodelovanje pri pripravi podatkov za zaključni račun proračuna. Število prostih delovnih mest: 1. 2. Svetovalec za romsko problematiko. Kraj opravljanja dela: Občinska uprava Občine Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti. Vrsta uradniškega delovnega mesta: svetovalec za romsko problematiko. Delo se lahko opravlja v nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Uradnik/-ca bo naloge opravljala v nazivu svetovalec/ka III. Vrsta delovnega razmerja: za nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom (20 ur tedensko) in s poskusnim delom, ki traja za svetovalce pet mesecev. Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – najmanj visoka strokovna izobrazba, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine, sposobnosti, lastnosti,…): – znanje enega tujega jezika, – komunikacijske sposobnosti, – poznavanje dela z računalnikom, – vozniški izpit. Vsebina dela: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Število prostih delovnih mest: 1. 3. Občinski redar. Kraj opravljanja dela: Občinska uprava Občine Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti. Vrsta uradniškega delovnega mesta: občinski redar. Delo se lahko opravlja v nazivih: občinski redar III, občinski redar II in občinski redar I. Uradnik/-ca bo naloge opravljala v nazivu občinski redar/ka III. Vrsta delovnega razmerja: za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom, ki traja za občinske redarje tri mesece. Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – najmanj srednjo izobrazbo – tehnične ali družboslovne smeri, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen strokovni upravni izpit, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – preizkus znanja za pridobitev naziva občinski redar, – preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine, sposobnosti, lastnosti,…): – znanje enega tujega jezika, – komunikacijske sposobnosti, – poznavanje dela z računalnikom, – vozniški izpit. Vsebina dela: – nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa ter po odlokih občine, – vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotavljanju nepravilnosti, – neposredno izrekanje odredb v skladu z odlokom občine, – druge naloge s področja redarstva. Število prostih delovnih mest: 1. 4. Pripravnik – svetovalec III. Kraj opravljanja dela: Občinska uprava Občine Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti. Vrsta uradniškega delovnega mesta: pripravnik – svetovalec III. Delo se lahko po uspešno opravljenem pripravništvu opravlja v nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Pripravnik se bo usposabljal za opravo državnega izpita iz javne uprave, za uradniško delovno mesto svetovalec III, v Občinski upravi občine Kočevje, Oddelku za upravne in družbene dejavnosti. Usposabljal se bo po individualnem pripravnikovem programu, ki ga določa Pravilnik o usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega izpita za imenovanje v naziv. Vrsta delovnega razmerja: za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – najmanj visoka strokovna izobrazba. Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine, sposobnosti, lastnosti,…): – znanje enega tujega jezika, – komunikacijske sposobnosti, – poznavanje dela z računalnikom, – vozniški izpit. Število prostih delovnih mest: 1. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/-ke za prosta uradniška delovna mesta (pod tč. 1, tč. 2, tč. 3 in 4. tč.) izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – aktivno morajo obvladati uradni jezik, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidati/-ke morajo k svoji vlogi (pod tč. 1, tč. 2, tč. 3 in 4. tč.) predložiti še naslednja dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev: – fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi (diploma pridobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma), – fotokopije potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (samo kandidati/-ke, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod. tč. 1 in tč. 2), – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (samo kandidati/-ke, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 3), – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu za preizkušenega računovodja javnega sektorja (samo kandidati/-ke, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 1), – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (samo kandidati/-ke, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod. tč. 2 in tč. 3), – fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja za pridobitev naziva občinski redar (samo kandidati/-ke, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod. tč. 3), – fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (samo kandidati/-ke, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 3), – potrdilo ali pisno izjavo kandidata/-ke o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata/-ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – fotokopija vozniškega dovoljenja, – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) in dokazili o morebitnih drugih posebnih znanjih in sposobnostih. Izbrani kandidat/-ka, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, predložiti pred imenovanjem v naziv. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih za delovna mesta pod. tč. 1, tč. 2 in tč. 3 lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na uradniško delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V izbirnem postopku bo natečajna komisija strokovna usposobljenost kandidata/-ke preverjala: – s preverjanjem dokazil, priloženih k prijavi in – z ustnim razgovorom s kandidatom. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/ke, ki se bodo na podlagi preverjanja dokazil, priloženih k prijavi, izpolnjevali/e razpisne pogoje za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, bo natečajna komisija povabila na razgovor. Rok in naslov za vlaganje prijav: pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v roku 15 dni od dne objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva pristojnega za upravo ter pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti, Ljubljanska c. 26., 1330 Kočevje, s pripisom: – pod tč. 1 »Javni natečaj – preizkušeni računovodja – višji svetovalec – ne odpiraj«; – pod tč. 2 »Javni natečaj – svetovalec za romsko problematiko – ne odpiraj«; – pod tč. 3 »Javni natečaj – občinski redar – ne odpiraj«; – pod tč. 4 »Javni natečaj – pripravnik – svetovalec III – ne odpiraj«. Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu/-ki, drugim kandidatom/-kam pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom/-ko sklenjena pogodba o zaposlitvi: – pod tč.1, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom šest mesecev; – pod tč. 2, za nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom (20 ur tedensko) in poskusnim delom pet mesecev; – pod tč. 3, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom tri mesece; – pod tč. 4, za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati/-ke pod tč. 1, tč. 2 in tč. 4 bodo delo opravljali v Občinski upravi občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje. Pod tč. 3 pa bodo delo opravljali v Občinski upravi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje in na terenu. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 01/893-82-22 (Majda Javoršek).

AAA Zlata odličnost