Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

Št. 600-17/2006 Ob-24104/06 , Stran 6990
1. Predmet javnega razpisa: Podelitev štipendij dijakom in študentom Občine Trebnje, razen tistim, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Ur.l. RS, št. 35/03). 2. Pravico do štipendije Občine Trebnje lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, program gimnazije in študenti višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so državljani Republike Slovenije, da imajo stalno prebivališče v občini Trebnje, – da imajo status rednega študenta oziroma status dijaka, – da so v preteklem šolskem letu dosegli najmanj prav dober šolski uspeh – učenci, vajenci in dijaki oziroma povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti, – da je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno, – da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji. 3. Kriteriji za dodelitev štipendije so: – boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata, – mnenje Zavoda RS za zaposlovanje glede deficitarnosti smeri študija oziroma srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju občine Trebnje, – na podlagi pridobljenega mnenja se upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu, – ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana; dohodek na družinskega člana se bo izračunal v skladu z 10. in 11. členom pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Ur.l. RS, št. 82/2004, 68/2005). Popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Trebnje. 4. Okvirna vrednost in število štipendij: Za šolsko oziroma študijsko leto 2006/2007 bo v skladu s Pravilnikom o podelitvi štipendij Občine Trebnje predvidoma dodeljenih 24 štipendij, in sicer 12 za dijake in 12 za študente. Višina štipendije za dijake bo znašala 30.000 SIT mesečno, za študente pa 37.000 SIT mesečno. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za podelitev štipendij znaša na podlagi sprejetega občinskega proračuna za leto 2006 in na podlagi 4. člena Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 (Ur.l. RS, št. 21/05, 18/06, 62/06) 9,648.000 SIT. 5. Vsebina prijave: Prijava na razpis mora biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je potrebno priložiti naslednja dokazila: – dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega programa, – predstavitev in utemeljitev izbora šole oziroma univerze, – dokazilo o doseženem učnem uspehu v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega študijskega leta, – fotokopija osebnega dokumenta. 6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si. Prijavni obrazci so od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na Oddelku za družbene dejavnosti, soba 24. 7. Rok za oddajo prijave in način oddaje: Prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 4. 10. 2006 do 12. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako »Ne odpiraj – vloga za podelitev štipendije«. 8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki bodo pravočasne. Vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan k njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s sklepom zavržejo. 9. Izid razpisa: Sam razpis bo zaključen najkasneje v 45-ih dneh od dneva odpiranja vlog. O podelitvi štipendij Občine Trebnje bo odločala na predlog komisije za štipendiranje Občinska uprava občine Trebnje z odločbo. Odločba bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico v osmih dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo. Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Trebnje kot štipenditorjem in izbranim štipendistom v skladu z določili pravilnika o podeljevanju štipendij. 10. Dodatne informacije in pojasnila: Oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Kontaktna oseba je Damjana Ribič, tel 07/348-11-43, e-mail: damjana.ribic@trebnje.si.

AAA Zlata odličnost