Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

SV 1035/05 Ob-37436/05 , Stran 52
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 1035/05 z dne 29. 12. 2005, je nepremičnina, stanovanje št. 2, v izmeri 49,30 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Pekrah, Na gorco 49, stoječe na parc. št. 39/1, vpisani pri vl. št. 500, k.o. Pekre, katere lastnika vsak do 1/2 sta Ernest in Irena Meznarič, oba stanujoča Na gorico 49, Pekre, Limbuš, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 11/99 z dne 21. 7. 1999, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, id. št. 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Ernesta in Irene Meznarič, oba stanujoča Na gorco 49, Pekre, Limbuš, v višini 31.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost