Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

SV 1438/05 Ob-37430/05 , Stran 51
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1438/05 z dne 28. 12. 2005, je bil poslovni prostor na naslovu Pristaniška 11A, 6000 Koper, poslovni prostor z obstoječo namembnostjo: storitvene dejavnosti – frizerstvo, v izmeri 27,84 m2, ki leži v pritličju stavbe in predstavlja 1/10 stavbe, stavba stoječa na parc. št. 988, vpisana v z.k. vl. št. 221, k.o. Koper, last Poljak Jožefe, lastnine pridobljene na podlagi prodajne pogodbe št. K3612-13/2004 z dne 12. 7. 2004 in zemljiškoknjižnega dovolila št. K3612-13/2004 z dne 7. 7. 2004, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice Pojak Jožefe s.p. v višini 67.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila glavnice s pripadki, z obrestmi sestavljenimi iz 6-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 4% letno, kar na dan 19. 12. 2005 znaša 6,597% letno, z zapadlostjo prve anuitete 1. 2. 2006 in zadnje anuitete 1. 1. 2021 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne pogodbe št. 5187/0007088-00 z dne 19. 12. 2005, s klavzulo izvršljivosti, v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, m.š. 1430564, s sedežem v Ljubljani, C. v Kleče 15.

AAA Zlata odličnost