Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

Št. 110-108/2005 Ob-37040/05 , Stran 42
V skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - upb1 in 113/05), načelnica Upravne enote Velenje objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: višji svetovalec za finance v Upravni enoti Velenje, za opravljanje naslednjih nalog: – svetovanje načelniku pri pripravi predloga in realizaciji proračuna ter opravljanje najzahtevnejših del in nalog s finančnega področja, – pripravljanje in sodelovanje pri izdelavi vseh navodil povezanih s finančnim poslovanjem upravne enote, – izvajanje nalog s področja javnih naročil, preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic, potnih nalogov) z zakonskimi določili, – spremljanje porabe proračunskih sredstev in priprava poročil za menedžment. Pogoji: – najmanj visoka strokovna šola družboslovne smeri, – 5 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja. Poleg posebnih pogojev, mora kandidat izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali izjavo kandidata o tem, da zoper njega ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji Rudarska 6a, v Velenju. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Velenje, Rudarska 6a, 3320 Velenje, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od objave na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. O izbiri oziroma neizbiri bo vsem kandidatom vročen sklep. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna mag. Franja Tevž, vodja oddelka, na tel. 03/89-95-702.

AAA Zlata odličnost