Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

Ob-37038/05 , Stran 42
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 in 23/05), objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj za prosti delovni mesti v Mestni upravi: 1. »Referent – tajnik mestne četrti oziroma krajevne skupnosti« v Krajevni skupnosti Razvanje v Referatu za mestne četrti in krajevne skupnosti v Oddelku za splošne in pravne zadeve. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih referent III, referent II in referent I. Delovno področje: – opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog v zvezi z delovanjem mestnih četrti in krajevnih skupnosti v skladu z Odlokom o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, – spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud prebivalcev in organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam, – reševanje zahtevnejših pobud in predlogov prebivalcev in organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti, – dajanje splošnih informacij strankam, – sprejemanje pisnih vlog strank, – opravljanje enostavnih upravnih nalog. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji in dodatna znanja: – srednja splošna izobrazba, – najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, morajo ta pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti: – dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije, – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – dokazilo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (če ga kandidat/ka ima), – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bodo razvidne delovne izkušnje, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na sedežu Krajevne skupnosti Razvanje. 2. Pripravnik v Službi za geografski informacijski sistem ter obdelavo podatkov, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji in dodatna znanja: – univerzitetna izobrazba geodetske smeri, – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Natečajna merila so: – najvišja povprečna ocena opravljenih preizkusov znanja, – komunikativnost. Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti: – dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije, – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Izbrani kandidat/ka se bo usposabljal za delovno mesto »svetovalec«, delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas deset mesecev. Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Mestna uprava Mestne občine Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega natečaja. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 02/220-13-40 pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem naslovu: nina.hernah@maribor.si.

AAA Zlata odličnost