Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

Ob-37200/05 , Stran 41
1. Predmet razpisa 1.1. Šport otrok in mladine: – interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine; – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. 1.2. Športno-rekreativni program za vse 1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa 1.4. Programi izobraževanja in usposabljanja 1.5. Promocija športa, prireditve 1.6. Obratovalni stroški športnih objektov 1.7. Športna oprema 2. Pogoji razpisa 2.1. Usposobljenost kandidata Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, združenja in drugi subjekti, ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih in Zakona o gospodarskih družbah, če imajo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje športne dejavnosti, s sedežem v Občini Borovnica. 2.2. Ostali pogoji Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in znanje in ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe. Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci neprofitnih organizacij in zavodov. 3. Vsebina naloge: – izpolnjena prijava za sofinanciranje (ŠP-1), – podatke o članstvu (ŠP-2), – dokazilo o usposobljenosti (fotokopija odločbe o registraciji od pristojnega upravnega organa in fotokopija obvestila Statističnega urada RS o razvrstitvi po dejavnosti), – poročilo o porabi sredstev za leto 2005, – program dela in finančni načrt društva oziroma organizacije za leto 2006 z viri financiranja, – izjavo odgovorne osebe, da so navedeni podatki v prijavi na razpis točni. 4. Roki in način prijave: – razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Borovnica; – vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, z oznako: Javni razpis – šport 2006 – ne odpiraj«, upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na Občino Borovnica do 10. februarja 2006 do 12. ure; – nepopolne vloge možno dopolniti v roku 8 dni po prejemu obvestila, v kolikor nepopolna vloga ne bo dopolnjena v roku, bo zavržena. 5. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa. 6. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v 30 dneh po zaključku razpisnega roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

AAA Zlata odličnost