Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

Št. 12002-12/2005 Ob-37037/05 , Stran 38
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev Predmet razpisa so krediti Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: sklad) za okoljske naložbe na ozemlju Republike Slovenije. Razpisani znesek znaša 6 milijard SIT. Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, skladno z opredelitvijo v Splošnih pogojih. Krediti so omejeni z največjimi deleži priznanih stroškov naložbe, ki so navedeni v nadaljevanju po skupinah namenov. S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma zaključene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) za: A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za naslednje namene: – postavitev oziroma rekonstrukcijo naprav in objektov, pri katerih se fosilna goriva v celoti zamenjajo z obnovljivimi viri energije, – postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in naprav, ki izkoriščajo obnovljive vire energije: male hidroelektrarne, vetrne in sončne (FV) elektrarne, solarni sistemi, industrijske in komunalne kotlovnice, ki kot primarni energent za pridobivanje toplote ali soproizvodnjo toplote in električne energije uporabljajo biomaso (les, bioplin,...), – postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki z najmanj 70% izkoristkom primarne energije zagotavljajo pomembno zmanjšanje obremenjevanja okolja, – ukrepe učinkovite rabe energije v industriji in prometu, s katerimi se doseže vsaj 15% znižanje porabe energije na enoto proizvoda, – ukrepe učinkovite rabe energije v zgradbah, s katerimi se doseže vsaj 15% znižanje potrošnje toplote na enoto koristne površine objekta pri obnovi obstoječih objektov, – gradnjo zgradb, v katerih bo potrošnja toplote za vsaj 15% nižja od zakonsko predpisanih vrednosti. Največji delež kredita je 90% priznanih stroškov naložbe. B) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene: – nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo količine nastalih odpadkov v proizvodnem ciklu, – nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo količine nastalih odpadkov v uporabni dobi izdelkov, – sisteme za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo, ponovno uporabo in energetsko izrabo odpadkov, – sanacije in gradnje ustreznih odlagališč za odpadke, – izločanje iz uporabe gradbenih in drugih materialov, ki so okolju oziroma zdravju škodljivi in potencialno predstavljajo nevarne odpadke (azbestno-cementne cevi in strešne kritine, svinčene cevi,...). Največji delež kredita je 80% priznanih stroškov naložbe. C) Varstvo voda za naslednje namene: – gradnjo in rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne in industrijske odpadne vode, – gradnjo in rekonstrukcijo javnih in zasebnih kanalizacijskih omrežij za fekalne in/ali padavinske odpadne vode, – proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v proizvodnem ciklu, – nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v uporabni dobi izdelkov, – tehnologije, naprave in investicijski ukrepi, ki omogočajo prihranek pitne vode. Največji delež kredita je 80% priznanih stroškov naložbe. D) Zmanjšanje onesnaževanja zraka za naslednje namene: – nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v proizvodnem ciklu, – nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v uporabni dobi izdelkov, – tehnologije in naprave za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka. Največji delež kredita je 80% priznanih stroškov naložbe. E) Področje oskrbe s pitno vodo: – tehnologije, naprave in investicijski ukrepi, ki omogočajo prihranek pitne vode, – predpriprava in naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode. Največji delež kredita je 50% priznanih stroškov naložbe. 2. Kreditni pogoji: a) Obrestna mera Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem razpisu, je trimesečni EURIBOR + 0,3%. b) Odplačilna doba Odplačilna doba lahko znaša največ 15 let, za naložbe občin in za naložbe v javno infrastrukturo, namenjeno izvajanju državnih in obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, pa 20 let, vsakokrat z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice lahko znaša največ dve leti. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti. c) Višina kredita Kredit se odobri v deležu (v %) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita za posamezno skupino namenov je opredeljen v 1. točki tega razpisa. Na osnovi vrednotenja po okoljskih merilih se ta najvišji delež kredita lahko zniža za največ 20%. Delež odobrenega kredita je odvisen tudi od kreditne sposobnosti vlagatelja in kakovosti zavarovanja kredita, nanj pa lahko vplivajo tudi omejitve državnih pomoči. Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja so sestavni del razpisne dokumentacije. 3. Pogoji dodeljevanja kreditov: a) Splošni pogoji Naložbe, za katere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu, morajo biti pričete po 1. 1. 2001. Noben dokument, povezan z naložbo (projektna dokumentacija, upravno dovoljenje) ne sme biti starejši od tega datuma. Noben plačilni dokument (račun, situacijski obračun itd.), ki se nanaša na fizično izvedbo dela naložbe, ki predstavlja priznane stroške po tem razpisu oziroma osnovo za izračun odobrenega kredita, pa ne sme biti starejši od 1. 1. 2005, kar mora vlagatelj zagotoviti s posebno izjavo, ki je del razpisne dokumentacije. Priznani stroški naložbe obsegajo vse stroške v zvezi z izvedbo naložbe, med drugim stroške nakupa zemljišč, objektov in opreme, stroške gradnje objektov in namestitve opreme, stroške projektiranja, svetovanja, tehničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. Med priznane stroške ne sodijo stroški davka na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks in drugih dajatev ipd. Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani sklada še niso bile kreditirane. Skupna zadolženost kreditojemalca pri skladu ne sme preseči 3,5 milijarde SIT, višina posameznega kredita pa je omejena na 1,75 milijarde SIT. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih. b) Prednostni kriterij za dodeljevanje kreditov Prednostni vrstni red vlagateljev za pridobitev kredita se določi glede na trenutek prejema popolne vloge za pridobitev kredita. c) Okoljska merila Zahteve za pridobitev kredita se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in o stanju in vplivih na okolje pred izvedbo naložbe. Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih kriterijev: – splošni okoljski kriteriji (največ 40 točk), (načela trajnostnega razvoja, celovit pristop investitorja k reševanju okoljske problematike, izpolnjevanje mednarodnih obveznosti ter faktorja prioritete področja, na katerem bo naložba izvedena), – ustreznost tehnološke rešitve (največ 20 točk), – stopnja ogroženosti okolja (največ 40 točk) (zavarovana območja, občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov in energije ter sanacija okolja). Največje možno število točk, doseženih v postopku okoljskega vrednotenja, je 100. Okoljska merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. d) Omejitve državnih pomoči Pri dodeljevanju kreditov veljajo naslednje omejitve državnih pomoči: i) v primeru prilagajanja malih in srednje velikih podjetij okoljevarstvenim standardom, ki veljajo v EU, v odsotnosti nacionalnega standarda, višina pomoči ne sme presegati 15% upravičenih stroškov, vendar le v obdobju največ 3 let po vstopu Slovenije v EU, oziroma če je bil sprejet nacionalni standard pred vstopom Slovenije v EU, velja dodeljevanje pomoči še 3 leta od tega datuma, ii) v primeru prilagajanja malih in srednje velikih podjetij novim okoljevarstvenim standardom, ki stopijo v veljavo v EU, višina pomoči ne sme presegati 15% upravičenih stroškov, vendar le v obdobju 3 let od sprejema novih evropskih standardov, iii) za prilagajanje nacionalnim standardom, če so ti strožji od predpisanih v EU ali slednjih sploh ni, višina pomoči ne sme presegati 30% upravičenih stroškov za velika podjetja in 40% upravičenih stroškov za majhna in srednje velika podjetja (nadstandard), iv) v primerih prostovoljnega investiranja v varstvo okolja, ko okoljevarstveni standardi niso predpisani (odsotnosti standardov, tako EU kot nacionalnih), višina pomoči ne sme presegati 30% upravičenih stroškov za velika podjetja oziroma 40% upravičenih stroškov za majhna in srednje velika podjetja (nadstandard), v) za naložbe, ki se nanašajo na varčevanje z energijo, če se poraba energije na enoto proizvoda zmanjša vsaj za 15%, oziroma soproizvodnjo električne in toplotne energije, če je naprava priključena na javno električno omrežje in se izraba primarne energije poveča vsaj za 5%, je dovoljena državna pomoč v višini do 40% upravičenih stroškov, vi) za naložbe, ki se nanašajo na rabo obnovljivih virov energije (biomasa, geotermalna in vodna energija, energija sonca, vetra in okolice), je dovoljena državna pomoč v višini do 40% upravičenih stroškov, vii) kadar naložba v rabo obnovljivih virov energije zagotavlja edini vir oskrbe na zaokroženem območju, je dovoljena za naložbe pod točko vi) še dodatna pomoč v višini do 10% upravičenih stroškov. V primerih od točke v) do vii) se lahko delež pomoči poveča: – če je vlagatelj majhno ali srednje veliko podjetje, za 10 odstotnih točk, – če vlagatelj izvaja svojo dejavnost, ki je predmet dodeljevanja pomoči na območju, ki je upravičeno do dodeljevanja regionalne pomoči, v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja regionalno karto državnih pomoči, za 10 odstotnih točk upravičenih stroškov na območju (a) oziroma 5 dodatnih odstotnih točk na območju (b). Zgornja meja državne pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali sredstva EU) je pomoč dodeljena, oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati. Vloga za odobritev pomoči mora vsebovati tudi izjavo vlagatelja, koliko sredstev državne pomoči je že prejel za isti namen iz drugega javnega vira (4.c točka tega razpisa). Zgornje omejitve ne veljajo: – za naložbe, ki jim je bil kredit odobren po načelu »de minimis«, kar ne izkrivlja ali ogroža konkurence ter ne predstavlja državne pomoči, – za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje obveznih državnih in lokalnih javnih služb varstva okolja. e) Zavarovanje kredita Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali z več od naslednjih zavarovalnih instrumentov: 1. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim v 12. točki Sklepa Banke Slovenije o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Ur. l. RS, št. 67/05 in 97/05), 2. poroštvom občine, 3. zavarovalno polico zavarovalnice, ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa za opravljanje kreditnih zavarovalnih poslov, 4. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini, 5. zastavo premičnin, 6. zastavo vrednostnih papirjev, ki po sklepu iz 2. točke tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje, 7. drugimi, po posebnem predhodnem dogovoru za sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti. Kadar je kreditojemalec občina, zadoščajo za zavarovanje kredita samo štiri bianco menice s pooblastilom za izpolnitev. 4. Vsebina vloge Vloga za dodelitev kredita mora vsebovati: a) obrazec vloge za dodelitev kredita s podatki o vlagatelju in naložbi in dokazili, zahtevanimi v razpisni dokumentaciji, b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v razpisni dokumentaciji, c) izjavo vlagatelja o že prejetih sredstvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih javnih virov, d) izjavo vlagatelja o skupnem znesku odobrenih pomoči po načelu de minimis v zadnjih treh letih, e) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo (opredeljeno v razpisni dokumentaciji) oziroma če gre za naložbo, za katero takšno dovoljenje ni potrebno, izjavo/dokazilo proizvajalca opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi, f) projektno dokumentacijo in poročilo oziroma strokovno oceno o vplivih naložbe na okolje, skladno z opredelitvijo v razpisni dokumentaciji, g) dokumentacijo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere se presoja kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost ponujenega zavarovanja kredita. 5. Postopek obravnave vlog: pri odločanju o dodelitvi sredstev se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05). Zoper odločbo ima vlagatelj pravico pritožbe v zakonsko določenem roku. 6. Pogodba in zavarovanje Pred dodelitvijo kredita bodo morali vlagatelji poravnati vse zapadle obveznosti do sklada, pred sklenitvijo kreditne pogodbe pa bodo morali plačati nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe skladno z veljavnim Tarifnim pravilnikom o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja (Ur. l. RS, št..../05) (v nadaljevanju: Tarifni pravilnik) ter predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita in menice, v primeru, da je kreditojemalec občina, pa še soglasje ministra, pristojnega za finance, k pogodbi o zadolžitvi. Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 12 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita. Pred prvim črpanjem sredstev bodo morali vsi kreditojemalci, razen občin, predložiti še ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z Zakonom o javnih naročilih, pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru odstopa od kreditne pogodbe oziroma v primerih spremembe zavarovanja nosi kreditojemalec stroške skladno z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom. 7. Črpanje odobrenega kredita: odobreni kredit lahko kreditojemalec črpa na podlagi sklenjene kreditne pogodbe. Črpanje kredita je dokumentarno. Pred vsakim črpanjem mora kreditojemalec poravnati vse zapadle obveznosti do sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih del). Naložbe po tem razpisu morajo biti zaključene v 2 letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita. 8. Informiranje kandidatov: dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Ekološkem skladu Republike Slovenije, javnem skladu, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani www.ekosklad.si. 9. Rok in način prijave Razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev oziroma najkasneje do 30. 12. 2006. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na sklad v času od objave v Uradnem listu RS do zaključka razpisa. Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave razpisa dalje na Eko skladu, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20. Pred pošiljanjem razpisne dokumentacije morajo kandidati posredovati dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini 15.000 SIT ter navesti naslov, telefon/telefaks z navedbo kontaktne osebe kandidata, naziv naložbe in okvirno višino zaprošenih sredstev. Vloge na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami je treba oddati za vsako naložbo posebej. Ob vložitvi vloge so vlagatelji dolžni plačati upravno takso v višini 200 točk oziroma na dan objave razpisa 3.400 SIT. Upravno takso plačajo v upravnih kolekih, ki jih pripnejo na vlogo.

AAA Zlata odličnost