Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

Št. 430-380/2005-4 Ob-37173/05 , Stran 36
Ministrstvo za javno upravo s tem razpisom vabi mrežne nevladne organizacije1, da se aktivno vključijo v Program podpore dialogu med Vlado RS in nevladnimi organizacijami in v Program servisne dejavnosti. Program podpore dialogu med Vlado RS in nevladnimi organizacijami je enoleten program, namenjen izvedbi v letu 2006. Program servisne dejavnosti je dvoleten program, namenjen izvedbi v letih 2006 in 2007. Pri tem posamezne nevladne organizacije lahko sodelujejo le kot pod-izvajalke prijavitelja na posameznih programih / podprogramih, ki jih je prijavila mrežna nevladna organizacija. 1. Ministrstvo za javno upravo bo izbranemu prijavitelju ali več prijaviteljem zagotovilo del sredstev, ki bodo omogočala, izvedbo naslednjih programov: 1.1. Program podpore dialogu med Vlado RS in nevladnimi organizacijami, ki vključuje: 1.1.1 promocijo in svetovanje glede sodelovanja zainteresirane javnosti (NVO) pri pripravi predpisov in strateških dokumentov Vlade RS (podlaga: izjava Vlade RS o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti); 1.1.2 zagotavljanje tehnične in strokovne podpore pri usklajevanju mnenj v zvezi z gradivi, glede katerih želi Vlada RS pridobiti mnenje nevladnih organizacij (podlaga: Normativni delovni program Vlade RS za leto 2006); 1.1.3 promocijo dialoga med Vlado RS in nevladnimi organizacijami na lokalni, regionalni in nacionalni ravni (podlaga: Strategija Vlade RS o sodelovanju z nevladnimi organizacijami). 1.2. Program servisne dejavnosti, ki vključuje: 1.2.1 informiranje nevladnih organizacij glede vsebin, ki zadevajo nevladne organizacije, 1.2.2 spodbujanje sodelovanja in mreženja na vseh ravneh (regionalni, nacionalni, mednarodni), 1.2.3 izobraževanje in usposabljanje NVO, 1.2.4. zagotavljanje tehnične in strokovne podpore pri pripravi projektov za pridobivanje sredstev iz virov EU, 1.2.5 podpora pilotnim projektom, ki zasledujejo razvoj in krepitev nevladnega sektorja. 2. Ministrstvo za javno upravo bo za sofinanciranje zgoraj navedenih programov v letu 2006 in 2007 namenilo skupno 82 milijonov SIT, in sicer: v letu 2006: – 12 milijonov SIT za 1. 1. Program podpore dialogu med Vlado RS in NVO in – 30 milijonov SIT za 1. 2. Program izvajanja servisne dejavnosti; v letu 2007: – 40 milijonov SIT za 1.2. Program izvajanja servisne dejavnosti posamezni podprogram pod točko 1.1. lahko prejme najmanj 1 mio SIT in največ 4 mio SIT; posamezni podprogram pod točko 1.2. lahko prejme najmanj 1 mio SIT in največ 6 mio SIT v letu 2006, ter najmanj 1 mio SIT in največ 8 mio SIT v letu 2007. 3. Na razpisu lahko sodelujejo mrežne nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so prostovoljno ustanovljene; – so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova; – niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička; – so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali – gospodarskih organizacij; – se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov; – njihovi cilji in vrednote služijo delovanju v javnem življenju v dobrobit posameznih skupin ali družbe kot celote. 4. Ministrstvo za javno upravo bo pri izbiri upoštevalo naslednje sklope meril: za leto 2006: A) reference in podporo nevladnih organizacij prijavitelju glede na razpisne cilje, in sicer: 1. program podpore dialogu med Vlado RS in nevladnimi organizacijami – do 35 točk, 2. program servisne dejavnosti – do 70 točk; B) stroškovnik projekta – do 20 točk. Za leto 2007: A) zagotavljanje trajnosti in nadgradnja programa za leto 2006 – do 55 točk; 1. program servisne dejavnosti; B) stroškovnik projekta – do 20 točk. Na posameznem podprogramu je lahko izbran en ali več prijaviteljev. 5. Programa, ki ju bo Ministrstvo za javno upravo sofinanciralo na podlagi tega razpisa, lahko prejmeta sredstva v višini do 80% vrednosti projekta. 6. Vloge na razpis morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane osebno, najkasneje do 10. februarja 2006, do 14. ure, upoštevane pa bodo tudi vse vloge, ki bodo imele na ovojnici poštni žig z dne 10. februarja 2006. 7. Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga: razpis nevladne organizacije«. 8. Odpiranje vlog bo javno. Potekalo bo 13. februarja 2006 ob 14. uri, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, medetaža / mala sejna dvorana. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo. 9. Ovrednotenje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija Ministrstva za javno upravo. 10. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom minister, in sicer na podlagi predloga strokovne komisije. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. in 7. točki razpisa; – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje in – ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje izločila. Strokovna komisija bo na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril za ocenjevanje dodelila sredstva najbolje ocenjenemu predlogu programa enega prijavitelja ali več prijaviteljev. V primeru da bo prijavitelj programa pri izvajanju katerega od podprogramov sodeloval s posameznimi NVO ali mrežami NVO, mora od njih pridobiti pisno izjavo o sodelovanju in strinjanju s pogoji javnega razpisa, ki so sestavni del prilog za popolno vlogo. V primeru, da bo komisija izbrala več prijaviteljev, bodo le-ti ob podpisu pogodbe morali podpisati izjavo o medsebojnem informiranju in sodelovanju z drugimi izbranimi prijavitelji. 11. O pritožbi zoper sklep o izbranem prijavitelju odloča komisija za pritožbe. Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa, oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 12. Financiranje programov bo določeno v pogodbi in je lahko v enkratnem znesku ali na podlagi večkratnega dodeljevanja sredstev. 13. Prijavitelj, kateremu bodo dodeljena sredstva in za katerega bi bilo ob zaključku pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena določila, bo izgubil pravico do prijave na javni razpis za naslednji dve leti. Prijavitelj, kateremu bodo dodeljena sredstva in za katerega bi bilo ob zaključku pogodbe ugotovljeno, da ni izvedel v celoti programa, ki ga je prijavil, se bo ob prijavi na naslednji javni razpis, le-to štelo kot negativna referenca. 14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani http://mju.gov.si/, naročite jo lahko na tel. 01/478-86-41 vsak delavnik med 9. in 14. uro ali na e-naslov: irma.meznaric@gov.si. 15. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo, kontaktna oseba: Irma Mežnarič, tel. 01/478-86-41, elektronski naslov: irma.meznaric@gov.si, oziroma na spletnih straneh: http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf. Odgovori na vprašanja v zvezi z razpisom se objavljajo na omrežju internet, na naslovu http://www.gov.si/razpisi/, oziroma na informacijskem sistemu Vprašanja in odgovori na zgoraj navedenem naslovu, postavljenem v ta namen. Prijaviteljem, ki naročijo odgovore, pa se pošiljajo tudi po elektronski pošti. 16. Organizacije, ki se bodo odzvale na razpis, bodo o rezultatih razpisa obveščene najkasneje do 10. marca 2005. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani http://mju.gov.si/.

AAA Zlata odličnost