Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6103. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa), stran 16295.

Na podlagi desetega odstavka 6. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa)
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa) (v nadaljnjem besedilu: bolezen), vrste živali, preglede, način obveščanja in poročanja, vsebino evidenc, plačilo stroškov ter zagotavljanje podatkov v centralnem informacijskem sistemu VURS (v nadaljnjem besedilu: CIS VURS) glede bolezni.
2. člen
(izrazi)
Za potrebe tega pravilnika se poleg izrazov iz Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) uporabljajo tudi izrazi iz Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1774/2002/ES).
3. člen
(klinični znaki)
Klinični znaki za bolezen so navedeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(okuženo območje)
Za območje, okuženo s steklino, se šteje celotno območje Republike Slovenije.
5. člen
(sum)
Sum na bolezen je podan, če:
– lisica ali drug sesalec poškoduje človeka,
– lisica ali drug sesalec kaže klinične znake, na osnovi katerih je mogoče sumiti, da se je pojavila bolezen,
– lisica ali drug sesalec poškoduje domačo žival.
6. člen
(ukrepi ob sumu)
(1) Veterinarska organizacija s koncesijo (v nadaljnjem besedilu: veterinarska organizacija) je ob sumu, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali ovreči sum in o sumu v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni, obvestiti Veterinarsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
(2) Veterinarska organizacija mora s pisnim navodilom takoj po prijavi suma bolezni določiti:
1. osamitev živali, ki kaže klinične znake bolezni, do odločitve uradnega veterinarja, vendar ne več kot 10 dni za pse in dvajset dni za ostale živali. Če žival pogine, mora veterinarska organizacija nemudoma poslati v preiskavo glavo ali celo truplo živali;
2. desetdnevni nadzor psov in mačk, ki so ranili Ijudi, vendar ne kažejo kliničnih znakov bolezni. V tem času mora imetnik živali poskrbeti za tri klinične preglede živali v veterinarski organizaciji, in sicer: prvi, peti in deseti dan po ugrizu. Rezultate teh pregledov mora veterinarska organizacija vnesti v centralni informacijski sistem VURS, rezultat zaključnega kliničnega pregleda, ki ne sme biti opravljen prej kot deseti dan po ugrizu, pa mora čimprej, vendar najpozneje v 15 dneh po ugrizu, sporočiti antirabični ambulanti.
(3) Uradni veterinar lahko, da bi preprečil nepotrebno trpljenje živali, ne glede na rok iz 1. točke prejšnjega odstavka, odredi usmrtitev živali.
7. člen
(ostali ukrepi)
(1) Na okuženem območju veljajo poleg ukrepov iz prejšnjega člena tudi naslednji ukrepi:
1. zaščitno cepljenje psov proti steklini;
2. zapiranje in izolacija živali, za katere se sumi, da so zbolele;
3. vsi psi na javnem mestu morajo biti na vrvici;
4. necepljene živali, ki so prišle v stik s steklo živaljo, je treba usmrtiti;
5. necepljene živali, za katere se sumi, da so prišle v stik s steklo živaljo, je potrebno imeti pod trimesečno veterinarsko kontrolo. Če lastnik ne pristane na takšno kontrolo, je treba take živali usmrtiti;
6. dokazano cepljenim živalim, ki so prišle v stik s steklo živaljo, se mora določiti zaščitni titer protiteles; če je titer manjši od 0,5 internacionalnih enot, je treba žival revakcinirati in opraviti trimesečno veterinarsko kontrolo; če lastnik ne pristane na revakcinacijo oziroma trimesečno veterinarsko kontrolo, je treba take živali usmrtiti;
7. dezinfekcija objektov, v katerih se je nahajala stekla žival.
(2) Ne glede na 3. točko prejšnjega odstavka se smejo prosto gibati psi, ko se uporabljajo za lov, pri paši živali in v službene namene.
8. člen
(divje živali)
Zatiranje in preprečevanje bolezni pri divjih živalih se izvaja skladno s programom VURS.
9. člen
(ukrepi pri divjih živalih)
Na okuženem območju veljajo za divje živali poleg ukrepov iz 6. in 7. člena tega pravilnika tudi naslednji ukrepi:
1. odstreljene ali poginule lisice morajo lovske organizacije poslati v preiskavo po programu VURS na Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI);
2. divje živali, ki kažejo značilne klinične znake bolezni, morajo lovske organizacije usmrtiti in poslati njihova trupla v preiskavo na NVI;
3. ne glede na prejšnjo točko je dovoljeno trupla divjih živali odirati v obratih, registriranih v skladu z Uredbo 1774/2002/ES pod naslednjimi pogoji:
– oseba, ki odira trupla teh živali, mora biti zaščitno cepljena proti bolezni, med odiranjem mora nositi zaščitna očala, zaščitno obleko, rokavice in masko,
– vreča s kožo in truplom mora biti hranjena v posebnem prostoru, dokler preiskava ni opravljena,
– če je izvid preiskave pozitiven na bolezen, je treba vrečo skupaj s kožo in truplom neškodljivo uničiti, opraviti je potrebno dezinfekcijo prostorov, v katerih so se nahajali žival, oprema in zaščitna sredstva.
10. člen
(preventiva)
(1) Imetniki psov morajo zagotoviti cepljenje psov proti bolezni, ko ti dopolnijo tri mesece starosti.
(2) Najpozneje ob cepljenju morajo biti psi označeni in registrirani. V primeru, da imetnik psa s prebivališčem v Republiki Sloveniji cepi ali registrira psa v drugi državi, mora zagotoviti vnos cepljenja oziroma registracije v register psov v CIS VURS najpozneje v 30 dneh od opravljenega cepljenja oziroma registracije. Ob cepljenju je potrebno psom odpraviti tudi notranje zajedalce.
(3) Ponovna cepljenja (revakcinacije) psov je potrebno opravljati v rokih, ki jih določajo proizvajalci cepiv, vendar od zadnjega cepljenja ne sme preteči več kot 12 mesecev.
(4) Cepiva, ki se uporabljajo za cepljenje proti bolezni, morajo izpolnjevati standarde za cepiva, ki so navedeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Cepljenje opravljajo veterinarske organizacije in o opravljenih delih mesečno do desetega dne v mesecu poročajo v CIS VURS.
(6) Identifikacijska številka živali, cepljenje, podatki o cepivu in datum predvidenega ponovnega cepljenja so sestavni del evidenc, ki jih mora voditi veterinarska organizacija, vpisati pa jih mora v register psov v CIS VURS in v veterinarski dokument, ki mora spremljati psa.
(7) V skladu z Odločbo Komisije z dne 2. februarja 2005 o določitvi obdobja, po preteku katerega je cepljenje proti steklini veljavno (2005/91/ES) (UL L št. 31 z dne 4. 2. 2005, str. 61), se šteje, da je cepljenje ali ponovno cepljenje proti bolezni veljavno šele 21. dan po opravljenem cepljenju.
11. člen
(stroški)
Stroški diagnostičnih preiskav iz 6. točke prvega odstavka 7. člena ter 1. in 2. točke 9. člena tega pravilnika se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški bremenijo skrbnika živali.
12. člen
(prehodna določba)
V primerih iz 10. člena tega pravilnika mora veterinarska organizacija do pričetka uporabe CIS VURS območnemu uradu VURS mesečno, do desetega dne v mesecu, predložiti pravilno izpolnjen obrazec MP-E, ki je dostopen na spletnih straneh VURS.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa) (Uradni list RS, št. 89/99 in 33/01 – ZVet-1).
14. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-427/2006
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-2311-0193
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Priloga 1                                
                                      
+--------+--------------------------------+                
|Bolezen |Klinični znaki         |                
|    |                |                
+--------+--------------------------------+                
|steklina|– neješčnost, potrtost,     |                
|    |– razdražljivost,        |                
|    |– pri psih in mačkah      |                
|    |napadalnost,          |                
|    |– pri lisicah in srnjadi    |                
|    |neplašnost in oteženo      |                
|    |  gibanje,           |                
|    |– močno slinjenje,       |                
|    |– pri mrtvi živali se lahko   |                
|    |opazijo tujki v gobcu.     |                
+--------+--------------------------------+                
  Priloga 2                                
                                      
         STANDARDI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI CEPIVO        
          ZA AKTIVNO ZAŠČITO PSOV PROTI STEKLINI         
                                      
  Opredelitev pojma                            
  Cepivo predstavlja suspenzijo:                     
  – aktivne učinkovine v obliki suspenzije mrtvega (inaktiviranega) virusa
stekline,                                 
  – adjuvansa,                              
  – ostalih sestavin.                           
  Registracija                              
  Cepivo mora biti izdelano v skladu s standardi OIE in mora imeti    
dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji.                
  Indikacija                               
  Cepivo mora biti namenjeno aktivni zaščiti zdravih psov, starih nad 3  
mesece. Omogočati mora tudi cepljenje gravidnih živali. Aplikacija cepiva 
je lahko s/c ali i/m.                           
  Delovanje                                
  Cepivo mora spodbuditi nastanek imunosti, ki zagotavlja aktivno zaščito 
proti steklini najmanj za čas do ponovnega cepljenja.           
  Količina                                
  Uporabljena doza, ki zagotavlja aktivno zaščito, ne sme presegati 1 ml. 
             

AAA Zlata odličnost