Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6087. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2007, stran 16283.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02 in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na 3. seji dne 21. decembra 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Postojna za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Postojna za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |    v EUR|
|   |                           |       |
+--------------------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     |
|                                     |
+------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                  |   Proračun|
|                              |  leta 2007|
|                              |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |  12.279.695|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |  9.918.194|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                    |  8.246.278|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček            |  6.628.055|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje                |  1.183.788|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve         |   434.435|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki                    |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                   |  1.671.916|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   |  1.354.115|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine               |    16.834|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni                   |    4.361|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       |    12.519|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki              |   284.089|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                  |   649.120|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       |   461.338|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog             |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolg.   |   187.782|
|   |sredstev                       |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                   |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov         |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine            |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                  |  1.712.381|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih   |  1.712.381|
|   |institucij                      |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |  14.632.428|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                    |  3.133.287|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         |   731.902|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |   113.003|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve           |  2.198.105|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti              |    80.162|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                      |    10.115|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                   |  3.720.247|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije                    |   161.321|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     |  1.922.509|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |   613.983|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi           |  1.022.434|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino             |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                 |  7.456.572|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        |  7.456.572|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |   322.321|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim    |   163.729|
|   |osebam, ki niso proračunski uporabniki        |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |   158.592|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI      | – 2.352.733|
|   |PRIMANJKLJAJ)                     |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+--------------------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                   |
|                                     |
+------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                  |   Proračun|
|                              |  leta 2007|
|                              |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |      0|
|   |DELEŽEV (750+751+752)                 |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil           |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev            |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije         |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
|   |(440+441+442+443)                   |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |    34.427|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila                   |    34.427|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih |      0|
|   |in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v |       |
|   |svoji lasti                      |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |   – 34.427|
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                   |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+--------------------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                           |
|                                     |
+------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                  |   Proračun|
|                              |  leta 2006|
|                              |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                  |  2.503.756|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                     |  2.503.756|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje                |  2.503.756|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)                 |   163.787|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                    |   163.787|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga             |   163.787|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH      |   – 47.191|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |  2.339.968|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)        |  2.339.968|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA   |    47.191|
|   |LETA                         |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo              |    47.191|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Postojna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- konta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu Občine Postojna se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga je izdal župan.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk, ki jih s sklepom določi župan.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4. prihodki turistične takse
5. prihodki koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo
6. prihodki komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč
7. prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
8. prihodki takse za obremenjevanje vode
9. prihodki drugih ekoloških taks
10. prihodki iz naslova poslovanja stanovanjskega področja.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta. Nov konto se odpre v okviru že obstoječe proračunske postavke. Odpre ga finančno-računovodska služba Oddelka za proračun in gospodarstvo.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 10.115 EUR.
Na predlog Oddelka za proračun in gospodarstvo odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.173 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 835 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, o čemer poroča občinskemu svetu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 2.503.756 EUR, in sicer za naslednje investicije: prenova objekta za Notranjski muzej, novogradnja telovadnice pri OŠ A. Globočnika, prenova objekta podjetniški Inkubator v POC Veliki Otok, izvedba kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v poslovno obrtni coni Veliki Otok.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5% sprejetega proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Postojna v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-349/2006
Postojna, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost